Polityka prywatności CDM Smith

Polityka prywatności CDM Smith
NINIEJSZA POLITYKA PRYWATNOŚCI OBOWIĄZUJE OD 1 STYCZNIA 2022
Prywatność użytkownika jest ważna dla firmy CDM Smith (dalej oznaczanej jako „my”, „nasz”, „nas”). Szanujemy i chronimy przekazane nam informacje Użytkownika. Niniejsza polityka prywatności opisuje praktyki stosowane w formie CDM Smith dotyczące wykorzystywania i ujawniania danych osobowych, które gromadzone są podczas korzystania z tej witryny internetowej. 

Podając dane osobowe na naszej stronie inter­ne­to­wej akceptujesz zasady tej polityki prywatności.

Zakres obowią­zy­wa­nia Polityki prywatności

Wszystkie witryny CDM Smith, które zawierają linki do niniejszej polityki,  są objęte niniejszą Polityką Prywatności. Niniejsza Polityka Prywatności nie obejmuje stron inter­ne­to­wych ani aplikacji stron trzecich, które mogą być połączone z naszymi stronami inter­ne­to­wymi jak opisano w części "Łącza do innych stron internetowy i strony internetowe osób trzecich". Strony internetowe CDM Smith zarządzane w Stanach Zjed­no­czo­nych.

Jakie dane osobowe gromadzimy

My i nasi dostawcy usług możemy gromadzić informacje, które przekażesz nam dobrowolnie lub na których gromadzenie wyrażasz zgodę. Wyrażasz zgodę na gromadzenie Twoich danych osobowych podczas interakcji z nami online np. gdy wysyłasz zapytanie o usługę, gdy prze­ka­zu­jesz nam swoje dane osobowe podczas procesu rekrutacji lub wypełniając formularz „Skontaktuj się z nami”, również gdy wysyłasz na nasz adres e-mail prośbę o informacje lub gdy w inny sposób udostępnisz nam swoje dane.

W niektórych przypadkach, gdy np. zare­je­stro­wa­łeś lub przekazałeś informacje w celu uzyskania informacji o  ofercie CDM Smith lub ofertach naszych usłu­go­daw­ców, twoje prawa do prywatności zostaną określone podczas zbierania danych i będą związane z przed­mio­to­wym zapytaniem. W przypadku konfliktu między naszą polityką prywatności a polityka naszego usługodawcy, zasto­so­wa­nie będą miały te oświad­cze­nia, które dostarczone zostały w związku z przed­mio­tową usługą. Na przykład możesz dobrowolnie podać dane osobowe w związku z aplikacją na stanowisko pracy. Zbieranie lub dostar­cza­nie twoich danych osobowych będzie wtedy podlegało polityce prywatności platformy usługodawcy. Będziesz miał okazję zapoznać się z ich polityką prywatności przed podaniem swoich danych osobowych.

Możemy również zbierać Twoje dane, gdy skon­tak­tu­jesz się z nami za pośred­nic­twem naszych formularzy inter­ne­to­wych. Dane to mogą obejmować Twoje imię i nazwisko, adres e-mail i numer telefonu. Dane zbieramy również, gdy  utworzysz konto na naszej stronie inter­ne­to­wej. Dane które możemy tam zbierać to: nazwa użytkownika i hasło. Gdy ubiegasz się o pracę za pośred­nic­twem naszej strony inter­ne­to­wej, dane które możemy zbierać to te dane z Twojego podania o pracę.

Wiele stron na naszej witrynie (projekty, nowości) może być wysyłane pocztą e-mail do Ciebie lub do wybranych przez Ciebie osób. Dane, które pobieramy bezpo­śred­nio od Ciebie, zawierają Twoje imię i nazwisko, stanowisko, adres i numer telefonu. Inne dane - takie jak dane techniczne - pobierane są auto­ma­tycz­nie za pomocą plików cookie oraz innych technologii. Mogą one obejmować Twój adres IP oraz rodzaj Twojej prze­glą­darki i systemu opera­cyj­nego. 

Przesyłając nam numer telefonu, zgadzasz się na to, aby przed­sta­wi­ciel CDM Smith mógł skon­tak­to­wać się z Tobą pod podanym przez Ciebie numerem, korzystając z linii tele­fo­nicz­nej (wykonanie telefonu/ wysłanie wiadomości SMS lub nagranej wiadomości głosowej). Twoja zgoda nie upoważnia do otrzymania naszej usługi.

Cele i podstawa prawna prze­twa­rza­nia

CDM Smith przetwarza dane osobowe w następujący sposób:

W stosowanych przypadkach, jeśli uzyskamy wyraźną zgodę, będziemy przetwarzać dane, które nam dobrowolnie przekazałeś, w celu przesłania żądanych przez Ciebie dokumentów lub informacji o naszych usługach. Jeśli zamówisz nasz newsletter, możemy wykorzystać Twoje dane osobowe, aby informować Cię o naszych usługach, które naszym zdaniem będą dla Ciebie inte­re­su­jące.

Jeśli jesteś obywatelem UE, podstawą prawną prze­twa­rza­nia Twoich danych osobowych w takich przypadkach jest art. 6 (1) (a) RODO.

Użytkownicy, którzy nie chcą dalej otrzymywać newslettera, mogą anulować subskrypcję, klikając na link zawarty w tych mailach.

Jeśli otrzymamy od Ciebie wyraźną zgodę na pobieranie danych za pomocą plików cookie, możemy również analizować dane dotyczące zachowania użytkownika i określać, w jaki sposób jako użytkownik korzystasz z naszej witryny. Za pomocą tych statystyk możemy poprawić inte­rak­tyw­ność naszej strony inter­ne­to­wej.

Ujawnianie, udostęp­nia­nie i prze­ka­zy­wa­nie danych


Możemy ujawnić, udostępnić lub przekazać Twoje dane w ramach obowią­zu­ją­cego prawa oraz w nastę­pu­ją­cych okolicz­no­ściach:

 • do naszych spółek siostrza­nych i spółek zależnych na całym świecie
 • do naszych partnerów biznesowych i zewnętrz­nych firm usługowych, które wyko­rzy­stują Twoje dane osobowe w celu świadczenia dla nas usług, np. takich jak rekrutacja, wsparcie techniczne, prze­cho­wy­wa­nie danych i usługi zgodnie z prawem lub posta­no­wie­niem sądu
 • w związku z fuzją, nabyciem przed­się­bior­stwa, restruk­tu­ry­za­cją lub likwidacją spółki CDM Smith
 • audytorom, wykonawcom lub innym konsul­tan­tom, którzy dokonują przeglądu naszych procesów biznesowych
 • jeśli jesteśmy zobowiązani prawem do ujawnienia Twoich danych
 • jeśli jesteśmy zobowiązani na podstawie umowy do ujawnienia Twoich danych

Podmioty  trzecie mogą w naszym imieniu zbierać i wyko­rzy­sty­wać dane, które są pomocne w utrzy­my­wa­niu lub polepszaniu tej witryny. Podmioty trzecie to podmioty zewnętrzne, które świadczą określone usługi (np. przyj­mo­wa­nie podań o pracę online) w imieniu CDM Smith i na mocy umowy nie wolno im wyko­rzy­sty­wać danych osobowych do celów innych niż dostar­cza­nie nam wymaganych usług.

CDM Smith wymaga od zewnętrz­nych dostawców usług, którzy prze­twa­rzają dane w imieniu CDM Smith, podjęcia stosownych środków w celu ochrony Twoich danych osobowych (takich jak ogra­ni­cze­nia dostępu do danych osobowych, wyko­rzy­sty­wa­nie i ujawnianie danych osobowych jedynie w celu wykonania opisanych powyżej usług kontrak­to­wych). Jeśli zwrócisz się na adres podany poniżej w sekcji kontakt, możesz otrzymać od nas informacje na temat tych środków podjętych przez naszych dostawców.

Nie sprzedajemy Twoich danych innych podmiotom.

Prze­cho­wy­wa­nie

Informacje pobierane na tej stronie będą prze­cho­wy­wane przez okres niezbędny do realizacji celu opisanego w niniejszej Polityce prywatności, chyba że wymagany jest dłuższy okres ich prze­cho­wy­wa­nia lub jest to prawnie dozwolone.

Łączenie się z innymi witrynami inter­ne­to­wymi i podmioty trzecie

Aby umożliwić Ci interakcję z innymi witrynami inter­ne­to­wymi, na których możesz mieć swoje konto (takimi jak Facebook i inne sieci społecz­no­ściowe), możemy użyć na naszej witrynie linków lub wbudowanych aplikacji innych firm, w celu umoż­li­wie­nia Ci złożenia aplikacji o pracę w CDM Smith lub wymiany informacji z niektórymi z naszych usłu­go­daw­ców.  CDM Smith nie ponosi odpo­wie­dzial­no­ści za pobieranie danych osobowych, bezpie­czeń­stwo lub ochronę danych na witrynach lub w aplikacjach podmiotów trzecich. Korzystanie przez Ciebie z tych linków podlega polityce prywatności podmiotów trzecich. Przed użyciem linków i aplikacji powinieneś zapoznać się z nimi zapoznać. CDM Smith nie może zagwa­ran­to­wać ochrony i bezpie­czeń­stwa na tych stronach inter­ne­to­wych i dlatego nie ponosi odpo­wie­dzial­no­ści za jakie­kol­wiek publikowane przez Ciebie treści. Korzystanie z tych funkcji odbywa się na własne ryzyko.

Pliki cookie i podobne technologie

Gdy odwiedzasz naszą stronę po raz pierwszy, informujemy Cię za pośred­nic­twem banera o korzystaniu przez nas z plików cookie i poprosimy Cię o udzielenie na to wyraźnej zgody. Możesz w każdej chwili wycofać swoją zgodę na używanie plików cookie, korzystając z przycisku „Ponów wybór”.

Cookie to niewielka ilość danych, które strona internetowa wysyła do prze­glą­darki i które mogą być potem prze­cho­wy­wane na dysku twardym jako tzw. "tagi". Te tagi iden­ty­fi­kują Twój komputer. Pliki cookie pozwalają nam na dopasowanie naszej strony podczas kolejnych wizyt do Twojego komputera i prze­glą­darki i w ten sposób na dopasowanie Twoich odwiedzin na naszej stronie i naszej komunikacji do Ciebie. Pliki cookie mogą nam również pomóc w zbieraniu anonimowych statystyk dotyczących użytkowania i skutecz­no­ści naszej strony inter­ne­to­wej. Przykładem tego jest korzystanie przez nas z Google Analytics. Narzędzie to wyko­rzy­stuje pliki cookie do zbierania stan­dar­do­wych informacji o użytkowniku i jego zacho­wa­niach. Informacje generowane przez cookie na temat korzystania z tej witryny, w tym adres IP, są prze­ka­zy­wane do Google. Informacje te są następnie wyko­rzy­sty­wane do oceny korzystania z witryny przez odwie­dza­ją­cych oraz do sporzą­dza­nia dla nas raportów staty­stycz­nych dotyczących aktywności na stronie. Nie używamy narzędzia analizy staty­stycz­nej do śledzenia lub gromadzenia jakich­kol­wiek danych osobowych użyt­kow­ni­ków naszej strony inter­ne­to­wej. Nie staramy się łączyć adresu IP z tożsamością użytkownika komputera. Jeśli nie chcesz, aby Google Analytics gromadził i wyko­rzy­sty­wał jakie­kol­wiek informacje, możesz z tej opcji w swojej prze­glą­darce inter­ne­to­wej. Zdolność Google do wyko­rzy­sty­wa­nia i udostęp­nia­nia informacji zebranych przez Google Analytics o twoich wizytach na tej stronie jest ograniczona Warunkami korzystania z usługi Google Analytics i Polityką prywatności Google.

Niekiedy możemy dodawać na naszej stronie filmy wideo z innych stron inter­ne­to­wych, takich jak YouTube czy Storify, które z kolei korzystają z własnych plików cookie swojej witryny. Przykładem jest wstawiony przycisk "Udostępnij", który umożliwia użyt­kow­ni­ków naszej strony inter­ne­to­wej udostęp­nia­nie znajomym artykułów za pośred­nic­twem różnych sieci społecz­no­ścio­wych. Te witryny stron trzecich mogą ustawiać pliki cookie, jeśli jesteś również zare­je­stro­wany na nich. CDM Smith nie ma wpływu nad dystrybucją tych plików cookie. Aby uzyskać więcej informacji na ten temat, należy zapoznać się ze stronami inter­ne­to­wymi mediów społecz­no­ścio­wych z których korzystasz. 

Większość prze­glą­da­rek inter­ne­to­wych akceptuje auto­ma­tycz­nie pliki cookie. Możesz jednak wyłączyć pliki cookie w usta­wie­niach prze­glą­darki. Może to jednak ograniczyć funk­cjo­nal­ność witryny i negatywnie wpłynąć na korzystanie z naszej strony.

Nie używamy flash cookies.

Reklama i marketing

Podczas odwiedzania lub korzystania z naszej witryny, możesz napotkać informacje o wyko­rzy­sty­wa­niu plików cookie, wtyczek lub podobnych technologii, które są kontro­lo­wane przez Twoje ustawienia prywatności na naszych stronach. W zależności od ustawień użytkownika, nasi dostawcy usług inter­ne­to­wych mogą gromadzić i udostępniać nam informacje, w tym kiedy użytkownik przegląda stronę, lubi lub udostępnia treści/posty, które opubli­ko­wa­li­śmy. Możemy również otrzymywać informacje o użytkowniku, gdy korzysta on z funkcji usługodawcy w witrynach part­ner­skich (takich jak "Apply with LinkedIn", która umożliwia wstępne wypełnianie podań o pracę na Linkedin lub na innych forach z ofertami pracy).

W wyniku ustawień użytkownika, jego aktywności oraz osobistych i zawodowych danych demo­gra­ficz­nych zamiesz­czo­nych przez niego w witrynach usłu­go­daw­ców możemy kierować do niego reklamy dotyczące naszych usług w ramach ich platform i witryn part­ner­skich. Możemy również wyświetlać reklamy oparte na zain­te­re­so­wa­niach, czasami nazywane sper­so­na­li­zo­wa­nymi lub ukie­run­ko­wa­nymi reklamami, wyko­rzy­stu­jąc informacje, które udostęp­niasz nam podczas interakcji z naszą witryną, treścią lub usługami i/lub produktami.

Firmy reklamowe działające w naszym imieniu czasami wyko­rzy­stują technologię do wyświe­tla­nia reklam dotyczących naszych produktów i usług za pośred­nic­twem witryn swoich partnerów. Ten rodzaj reklamy jest często określany jako retargeting; na przykład, możesz odwiedzić naszą stronę, przeczytać o produkcie lub usłudze, opuścić naszą stronę, a następnie zobaczyć reklamę wyświetlaną na innej stronie o tym samym produkcie lub usłudze. Strony trzecie auto­ma­tycz­nie otrzymują adres IP użytkownika, gdy taka sytuacja ma miejsce. Mogą one również używać plików cookie do pomiaru skutecz­no­ści reklam oraz do perso­na­li­za­cji treści reklam. Nie mamy dostępu ani kontroli nad plikami cookie lub innymi funkcjami, których mogą używać strony internetowe osób trzecich, a praktyki infor­ma­cyjne tych osób trzecich nie są objęte naszą polityką prywatności. Jeśli chcesz zrezygnować z tego typu śledzenia online, odwiedź stronę Digital Advertising Alliance lub https://​www.​youronlinechoices.​com/ lub stronę Network Advertising Initiative, aby uzyskać więcej informacji.

Aby podsumować rodzaje danych, które wyko­rzy­stu­jemy podczas wyświe­tla­nia reklam, poniżej wymieniamy dane wyko­rzy­sty­wane oddzielnie lub łącznie:

- dane, które usługodawcy zbierają za pośred­nic­twem własnych pikseli, znaczników reklamowych, plików cookie i iden­ty­fi­ka­to­rów urządzeń,

- dane, które udostęp­niasz usłu­go­daw­com o sobie na swoich profilach (np. imię i nazwisko, nazwa firmy, stanowisko, branża);

- dane, które prze­ka­zu­jesz CDM Smith za pośred­nic­twem naszych procesów marke­tin­go­wych opt-in, np. gdy wypełniasz formularz na naszej stronie inter­ne­to­wej, aby wysłać do nas wiadomość, zapisać się na otrzy­my­wa­nie treści marke­tin­go­wych e-mail, pobrać informacje dostępne na stronie lub zare­je­stro­wać się na wydarzenia, które Cię interesują; oraz,

- podobne dane, które prze­ka­zu­jesz firmie CDM Smith za pośred­nic­twem innych technologii marke­tin­go­wych (np. chat boty), których możemy używać, aby pomóc Państwu znaleźć w naszej witrynie informacje na temat ważnych tematów branżowych lub naszych usług.

Nie sprzedajemy ani nie udostęp­niamy Twoich danych osobowych w celach komer­cyj­nych żadnym zewnętrznym rekla­mo­daw­com ani sieciom reklamowym. Promujemy nasze usługi dla Ciebie i innych osób, które poszukują więcej informacji i wyraziły zgodę lub wyraziły chęć ich otrzy­my­wa­nia.

Nie będziemy wyko­rzy­sty­wać danych osobowych, które zbieramy do znacząco różnych, niepo­wią­za­nych lub niezgodnych celów bez powia­do­mie­nia użytkownika i/lub aktu­ali­za­cji niniejszej Polityki Prywatności.

Oprócz marketingu i reklamy naszych usług, wyko­rzy­stu­jemy podane przez Ciebie informacje do prze­ka­zy­wa­nia wiadomości dotyczących nowości i wydarzeń w branży lub sektorze, o które prosiłeś lub które mogą być dla Ciebie istotne (np. alerty legi­sla­cyjne).

Wyko­rzy­stu­jemy dane, w tym opinie użyt­kow­ni­ków, do prowadzenia badań i rozwoju naszych usług w celu zapewnienia użyt­kow­ni­kom i innym lepszych, bardziej intu­icyj­nych i sper­so­na­li­zo­wa­nych usług.

Bezpie­czeń­stwo


CDM Smith podejmuje stosowne środki admi­ni­stra­cyjne, techniczne i fizyczne w celu ochrony bezpie­czeń­stwa danych osobowych przed nieau­to­ry­zo­wa­nym dostępem i ujawnieniem. Obejmuje to ogra­ni­cze­nie dostępu, kontrole techniczne, w tym zapory Firewall i inne środki. Wymagamy również od naszych partnerów i usłu­go­daw­ców, aby chronili udostęp­nione przez nas dane. Niemniej jednak przesyłanie informacji przez Internet nie jest całkowicie bezpieczne i dlatego nie możemy zagwa­ran­to­wać bezpie­czeń­stwa danych prze­sy­ła­nych nam drogą elek­tro­niczną na naszej stronie inter­ne­to­wej, a zatem przesyłanie takich danych odbywa się wyłącznie na własne ryzyko.

Ochrona danych dzieci
Nasza witryna jest prze­zna­czona dla osób dorosłych i firm zain­te­re­so­wa­nych naszymi rozwią­za­niami i usługami. Dlatego nie pobieramy, ani nie prze­cho­wu­jemy świadomie danych osobowych osób poniżej 16 roku życia. Jeśli dowiadujemy się, że osoba w wieku poniżej 16 lat przesłała nam dane za pośred­nic­twem tej strony inter­ne­to­wej, natychmiast usuwamy te dane.

Korzystając z naszej strony inter­ne­to­wej, potwier­dzasz, że masz co najmniej 16 lat. Nie ponosimy odpo­wie­dzial­no­ści za jakie­kol­wiek szkody, które mogą wynikać z wpro­wa­dze­nia w błąd co do wieku.

Nikt w wieku poniżej 13 lat nie jest upoważniony do przesyłania ani publi­ko­wa­nia żadnych informacji, w tym danych osobowych na naszej stronie inter­ne­to­wej. Pod żadnym warunkiem nikt poniżej 13 roku życia nie może korzystać z naszej strony inter­ne­to­wej. Rodzice lub prawni opiekunowie dzieci poniżej 13 roku życia nie mogą zgodzić się na warunki korzystania z naszej strony inter­ne­to­wej w ich imieniu.

Informacje dla osób z  Unii Euro­pej­skiej i prawa związane z ochroną danych osobowych

W pewnych okolicz­no­ściach i zgodnie z wymogami prawa masz prawo do:

 • Żądania dostępu do swoich danych osobowych. Pozwala to na otrzy­my­wa­nie kopii danych osobowych, jakie prze­cho­wu­jemy o użytkowniku.
 • Żądania poprawienia wszelkich niekom­plet­nych lub niedo­kład­nych danych osobowych, jakie prze­cho­wu­jemy o użytkowniku.
 • Żądania usunięcia danych osobowych, jeżeli nie musimy kontynuować prze­twa­rza­nia lub jeżeli użytkownik skorzystał z prawa do sprzeciwu wobec prze­twa­rza­nia (patrz niżej).
 • Sprzeciwu wobec prze­twa­rza­nia danych osobowych do celów marketingu bezpo­śred­niego, w tym profi­lo­wa­nia w zakresie odnoszącym się do takiego marketingu bezpo­śred­niego w dowolnym momencie.
 • Żądania ogra­ni­cze­nia prze­twa­rza­nia danych osobowych, na przykład jeżeli użytkownik chce, abyśmy zwery­fi­ko­wali dokładność lub powód prze­twa­rza­nia.
 • Żądania otrzymania danych osobowych, które zostały przekazane do nas w formacie struk­tu­ral­nym, powszechnie stosowanym i umoż­li­wia­ją­cym odczyt maszynowy, w tym prze­ka­zy­wa­nia takich danych do innego admi­ni­stra­tora bez utrudnień.
 • Wycofania wcześniej udzielonej nam zgody na prze­twa­rza­nie danych osobowych w dowolnym czasie, ale bez wpływu na zgodność z prawem takiego prze­twa­rza­nia danych osobowych.
 • Osoby mieszkające w Unii Euro­pej­skiej mają prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego UE. W przypadku skargi dotyczącej prze­twa­rza­nia danych osobowych zachęcamy jednak najpierw do skon­tak­to­wa­nia się z nami. Udzielimy odpowiedzi w jak najszybszym terminie.

Aby skorzystać z dowolnego z tych praw, należy złożyć wniosek do osób kontak­to­wych wymie­nio­nych w punkcie Informacje kontaktowe w niniejszym oświad­cze­niu o polityce prywatności. Prawidłowe wnioski będą rozpa­try­wane w ciągu 30 dni kalen­da­rzo­wych. Ten 30-dniowy okres może zostać wydłużony o kolejne 2 miesiące w przypadku wniosków obszernych. W takim przypadku przesłane zostanie powia­do­mie­nie o wydłużeniu z podaniem powodów.

Dostęp do danych osobowych (lub skorzy­sta­nie z dowolnych innych praw) nie wiąże się z żadną opłatą. Możemy jednak pobierać odpowiednią opłatę w przypadku nieuza­sad­nio­nych lub nadmiernych wniosków o dostęp. Ewentualnie możemy nie zaak­cep­to­wać wniosku w takiej sytuacji. Ponadto mogą być wnioski, których nie będziemy w stanie rozpatrzyć z powodu innych wymogów prawnych UE.  W przypadku odrzucenia wniosku powiadomimy o powodzie.

Możemy żądać określonych informacji od użytkownika, poma­ga­ją­cych nam potwierdzić tożsamość oraz zapewnić realizację prawa do dostępu do informacji (lub do realizacji wszystkich innych praw). Jest to właściwy środek bezpie­czeń­stwa zapew­nia­jący, że dane osobowe nie zostaną ujawnione innym osobom, które nie są uprawnione do ich otrzymania.

 Zmiana tej Polityki prywatności


Ze względu na zmiany technologii lub wymogów prawnych możemy od czasu do czasu modyfikować niniejsze oświad­cze­nie o ochronie danych.  O zmianach powiadomimy, umiesz­cza­jąc je na tej stronie lub przy użyciu odpo­wied­nich środków.

Oświad­cze­nie o dostępności

Dokładamy wszelkich starań, aby nasza strona była dostępna dla wszystkich. Aby uzyskać dostęp do niniejszej Polityki prywatności w innej formie, napisz do nas na adres privacy@​cdmsmith.​com. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz nasze Oświad­cze­nie o dostępności tutaj.

Informacje kontaktowe
W razie pytań, wniosków dotyczących indy­wi­du­al­nych praw lub skarg prosimy kontaktować się używając poniższych danych:

CDM Smith

75 State Street, Suite 701

Boston, MA 02109 USA

Attn: Privacy Office

Email: privacy@​cdmsmith.​com

 Osoby prywatne w nastę­pu­ją­cych krajach mogą również kierować swoje pytania i skargi na poniższe adresy:

Niemcy
CDM Smith Consult GmbH
Am Umweltpark 3-5
44793 Bochum, Niemcy
do rąk.: Biuro Ochrony Danych
E-mail: privacy@​cdmsmith.​com

Pełnomocnik ds. ochrony danych w Niemczech:
Scheja und Partner Rechtsanwälte mbB
Adenau­eral­lee 136
53113 Bonn
Niemcy
E-mail: info@​scheja-​partner.​de

Polska
CDM Smith Sp. z o.o.
Al. Jero­zo­lim­skie 123a
02-017 Warszawa, Polska
do rąk.: Inspektor Ochrony Danych Osobowych
priva­cy­po­land@​cdmsmith.​com

Jeśli masz siedzibę w UE, masz prawo złożyć skargę do organu nadzo­ru­ją­cego UE. Jeśli jednak masz skargę dotyczącą prze­twa­rza­nia Twoich danych osobowych, poinformuj najpierw nas. Skon­tak­tu­jemy się z Tobą niezwłocz­nie.

Admi­ni­stra­tor danych
W ramach informacji dla użyt­kow­ni­ków naszej strony inter­ne­to­wej w UE, osobą odpo­wie­dzialną za
Państwa dane osobowe jest CDM Smith, Inc., 75 State Street Boston, MA  02109, USA.

Możesz zmienić ustawienia plików cookie w każdym momencie.
Ponów wybór