Welcome to CDM Smith.

Polityka prywatności CDM Smith

NINIEJSZA DEKLARACJA OBOWIĄZUJE OD 25 MAJA 2018r
Prywatność użytkownika jest ważna dla firmy CDM Smith („my”, „nasz”, „nas”) uznajemy znaczenie ochrony prywatności informacji przekazanych mam. Oświadczenie o prywatności opisuje praktyki stosowane w formie CDM Smith dotyczące wykorzystywania i ujawniania danych osobowych, które mogą być gromadzone podczas korzystania z tej witryny internetowej. 

Podanie danych osobowych w tej witrynie inter­ne­to­wej oznacza akceptację otrzymania tej polityki prywatności.  

Co obejmuje niniejsza polityka prywatności
Każda witryna internetowa CDM Smith prowadząca do tego oświad­cze­nia o prywatności podlega niniejszemu oświad­cze­niu o prywatności. Niniejsze oświad­cze­nie o prywatności nie obejmuje witryn inter­ne­to­wych lub aplikacji podmiotów trzecich, a ponadto nie ponosimy za nie odpo­wie­dzial­no­ści, do których mogą prowadzić linki z naszych witryn inter­ne­to­wych zgodnie z opisem w punkcie Linki do innych witryn inter­ne­to­wych oraz podmioty trzecie niniejszego oświad­cze­nia o prywatności. Niniejsze witryny internetowe są umieszczone i utrzymywane w Stanach Zjed­no­czo­nych. 

Informacje zbierane przez nas
Zbieramy informacje przekazane dobrowolnie lub po wyrażeniu zgody na ich zbieranie, w tym po wypełnieniu formularza „Kontakt z nami” w witrynie inter­ne­to­wej, przesłaniu do nas adresu e-mail w prośbie o informacje lub w przypadku udostęp­nia­nia nam informacji w inny sposób.

Wiele stron na naszej witrynie inter­ne­to­wej (analizy, projekty, nowe wydania) może być prze­sy­ła­nych e-mailem do Państwa lub innych wybranych osób. Informacje zbierane przez nas bezpo­śred­nio mogą obejmować nazwisko, tytuł grzecz­no­ściowy, adres i numer telefonu.  Inne informacje, np. sposób korzystania, prze­glą­da­nie oraz danych techniczne, są zbierane auto­ma­tycz­nie przez zasto­so­wa­nie plików cookie lub podobnych technologii. Mogą one obejmować adres IP i typ prze­glą­darki oraz stosowany system. 

Cele i podstawa prawna prze­twa­rza­nia
CDM Smith przetwarza dane osobowe w następujący sposób:

 • Po otrzymaniu wyrażonej zgody będziemy przetwarzać dobrowolnie przekazane do nas informacje w celu przesłania żądanych materiałów lub podania informacji o naszych usługach.  W przypadku zare­je­stro­wa­nia się na nasz newsletter możemy również wyko­rzy­sty­wać informacje osobowe do prze­ka­zy­wa­nia informacji o naszych usługach, które naszym zdaniem mogą być inte­re­su­jące dla użytkownika. Podstawą prawną danych osobowych w tych przypadkach jest art. 6 (1) (a) RODO. Użytkownicy, którzy nie chcą dłużej otrzymywać tych materiałów mogą wypisać, klikając link w tych materiałach.
 • Po otrzymaniu wyrażonej zgody na zbieranie informacji przez pliki cookie możemy również wyko­rzy­sty­wać dane prze­glą­da­nia do anali­zo­wa­nia, w jaki sposób goście korzystają z witryny inter­ne­to­wej, aby uzyskać dane staty­styczne i poprawić sposób korzystania z witryny inter­ne­to­wej.

Prze­ka­zy­wa­nie informacji
Możemy przekazywać Państwa informacje w zakresie zgodnym ze stosowanym prawem i w nastę­pu­ją­cych sytuacjach:

 • naszym spółkom powiązanym i zależnym na całym świecie,
 • partnerom biznesowym i zewnętrznym dostawcom, którzy wyko­rzy­stują dane osobowe do świadczenia usług dla nas, np. firmom prowadzącym rekrutację pracowników, zajmujących się pomocą techniczną, hostingiem danych oraz usługami,
 • według wymagań prawa lub nakazu sądu,
 • w związku z fuzją, przejęciem, reor­ga­ni­za­cją lub likwidacją CDM Smith,
 • audytorom, kontra­hen­tom lub innych firmom doradczym wykonującym audyt naszych dowolnych procesów biznesowych,
 • jeżeli ujawnienia informacji wymagają od nas przepisy prawa oraz
 • jeżeli jesteśmy zobowiązani umowami do ich ujawnienia.

Podmioty trzecie mogą również na nasze zlecenie zbierać i wyko­rzy­sty­wać dane pomagające w hostingu, utrzymaniu i uspraw­nia­nie tej witryny inter­ne­to­wej. 

CDM Smith wymaga od podmiotów trzecich dostar­cza­ją­cych usługi, które prze­twa­rzają informacje na zlecenie CDM Smith, zapewnienia odpo­wied­nich środków bezpie­czeń­stwa danych osobowych (np. ogra­ni­cze­nie dostępu do nich, wyko­rzy­sty­wa­nie i ujawnianie danych osobowych tylko w zakresie wywiązania się ze zobowiązań umownych w zakresie wykonania określonych funkcji opisanych powyżej).  Kopia tych środków bezpie­czeń­stwa może być udostęp­niona nam na piśmie pod adresem podanym w punkcie Kontakt z nami poniżej.

Prze­cho­wy­wa­nie
Informacje zebrane przez tę witrynę internetową będą prze­cho­wy­wane przez okres niezbędny do realizacji celu określonego w tym oświad­cze­niu o prywatności, chyba że dłuższy okres jest wymagany do dozwolony przez prawo.

Linki do innych witryn inter­ne­to­wych i podmiotów trzecich
Aby umożliwić powiązanie z innymi witrynami inter­ne­to­wymi, na których użytkownik może mieć konta (np. Facebook i inne platformy mediów społecz­no­ścio­wych), składanie podań o pracę w CDM Smith lub kontakt z niektórymi naszymi dostawcami usług możemy podawać linki lub wstawiać aplikacje podmiotów trzecich, w których znajdują się takie łącza. CDM Smith nie ponosi odpo­wie­dzial­no­ści za zbieranie danych osobowych lub bezpie­czeń­stwo prywatności informacji w witrynach inter­ne­to­wych lub aplikacjach podmiotów trzecich. Korzystanie z tych linków podlega polityce prywatności podmiotów trzecich, a użytkownik powinien zapoznać się z ich sposobem działania przed użyciem linków lub aplikacji. CDM Smith nie może zagwa­ran­to­wać prywatności i bezpie­czeń­stwa tych stron inter­ne­to­wych i dlatego nie odpowiada za umieszczają treść. Z funkcji tych należy korzystać na własną odpo­wie­dzial­ność.

Pliki cookie i podobne technologie
Po wejściu na naszą witrynę internetową po raz pierwszy informujemy o stosowaniu plików cookie w formie banera infor­ma­cyj­nego, a także zwracamy się o wyrażenie zgody. Zgodę na wyko­rzy­sta­nie tych plików cookie można wycofać w każdej chwili, korzystając z podanego linka wypisania.

Cookie to niewielki plik z danymi, który strona internetowa może przesyłać do prze­glą­darki i zapisywać na twardym dysku jako „znacznik” iden­ty­fi­ku­jący komputer. Pliki cookie pozwalają nam również prawidłowo formatować stronę internetową podczas kolejnych wizyt dla konkretnego komputera i prze­glą­darki, co umożliwia sper­so­na­li­zo­wa­nie korzystania oraz dosto­so­wa­nie do użytkownika.  Pliki cookie pomagają również w zbieraniu anonimowych danych staty­stycz­nych o korzystaniu i skutecz­no­ści naszej witryny inter­ne­to­wej. Przykładem jest wyko­rzy­sty­wa­nie przez CDM Smith usługi Google Analytics. Informacje o sposobie korzystania z Google Analytics przez CDM Smith są podane tutaj: https://policies.google.com/privacy.  Dodatkowe informacje o wyko­rzy­sty­wa­niu przez Google informacji z naszych stron znajdują się tutaj: https://policies.google.com/technologies/partner-sites.

Od czasu do czasu wstawiamy treści wideo z witryn inter­ne­to­wych takich jak YouTube lub Storify, które mogą wstawiać własne pliki cookie.  Te strony podmiotów trzecich mogą wstawiać plik cookie, jeżeli użytkownik jest zalogowany do ich usługi.  CDM nie kontroluje rozpo­wszech­nia­nia takich plików cookie. Więcej informacji na ten temat znajduje się na właściwej witrynie inter­ne­to­wej podmiotu trzeciego.

Większość prze­glą­da­rek inter­ne­to­wych auto­ma­tycz­nie akceptuje pliki cookie, ale można zmienić w nich ustawienia, aby zablokować pliki cookie. Zablo­ko­wa­nie ich może jednak ograniczyć funk­cjo­nal­ność witryny inter­ne­to­wej i negatywnie wpłynąć na korzystanie z niej.

Bezpie­czeń­stwo
CDM Smith podejmuje odpowiednie, techniczne i fizyczne środki zapewnienia bezpie­czeń­stwa danych osobowych przed nieupraw­nio­nym dostępem, wyko­rzy­sta­niem i ujawnianiem. Obejmuje to zasady ogra­ni­cze­nia dostępu, techniczne środki kontroli, takie jak zapory oraz inne środki bezpie­czeń­stwa. Od naszych partnerów i dostawców usług wymagamy ponadto ochrony takich informacji, które im prze­ka­zu­jemy.

Prywatność dzieci
Ta witryna internetowa jest prze­zna­czona do użycia przez dorosłych i spółki korpo­ra­cyjne zain­te­re­so­wane naszymi rozwią­za­niami i usługami, w związku z czym świadomie nie zbieramy ani nie prze­cho­wu­jemy danych osobowych osób poniżej 16. roku życia. Jeżeli w dowolnym momencie zostaniemy poin­for­mo­wani, że gość w wieku poniżej 16. lat przekazał nam informacje przez tę witrynę internetową, natychmiast podejmiemy próbę ich usunięcia.

Kali­for­nij­skie prawo do prywatności
Ponieważ CDM Smith nie przekazuje danych osobowych podmiotom trzecim do wyko­rzy­sta­nia przez nie w działaniach marke­tin­go­wych, zgodnie z prawem Kalifornii mieszkańcy Kalifornii mają prawo do zrezy­gno­wa­nia z takiego wyko­rzy­sta­nia ich danych osobowych, jeżeli do tego dojdzie.

Prawa związane z danymi osobowymi
W niektórych sytuacjach, zgodnie z wymogami prawa, użytkownik ma prawo do:

 • Żądania dostępu do swoich danych osobowych. Pozwala to na otrzy­my­wa­nie kopii danych osobowych, jakie prze­cho­wu­jemy o użytkowniku.
 • Żądania poprawienia wszelkich niekom­plet­nych lub niedo­kład­nych danych osobowych, jakie prze­cho­wu­jemy o użytkowniku.
 • Żądania usunięcia danych osobowych, jeżeli nie musimy kontynuować prze­twa­rza­nia lub jeżeli użytkownik skorzystał z prawa do sprzeciwu wobec prze­twa­rza­nia (patrz niżej).
 • Sprzeciwu wobec prze­twa­rza­nia danych osobowych do celów marketingu bezpo­śred­niego, w tym profi­lo­wa­nia w zakresie odnoszącym się do takiego marketingu bezpo­śred­niego w dowolnym momencie.
 • Żądania ogra­ni­cze­nia prze­twa­rza­nia danych osobowych w celu zawieszenia prze­twa­rza­nia, na przykład jeżeli użytkownik chce, abyśmy zwery­fi­ko­wali dokładność lub powód prze­twa­rza­nia.
 • Żądania otrzymania danych osobowych, które zostały przekazane do nas w formacie struk­tu­ral­nym, powszechnie stosowanym i umoż­li­wia­ją­cym odczyt maszynowy, w tym prze­ka­zy­wa­nia takich danych do innego admi­ni­stra­tora bez utrudnień.
 • Wycofania wcześniej udzielonej nam zgody na prze­twa­rza­nie danych osobowych w dowolnym czasie, ale bez wpływu na zgodność z prawem takiego prze­twa­rza­nia danych osobowych bez wycofania.

Osoby mieszkające w Unii Euro­pej­skiej mają prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego UE. W przypadku skargi dotyczącej prze­twa­rza­nia danych osobowych zachęcamy jednak najpierw do skon­tak­to­wa­nia się z nami. Udzielimy odpowiedzi we właściwym czasie.

Aby skorzystać z dowolnego z tych praw, należy złożyć wniosek do osób kontak­to­wych wymie­nio­nych w punkcie Informacje kontaktowe w niniejszym oświad­cze­niu o prywatności. Prawidłowe wnioski będą rozpa­try­wane w ciągu 30 dni kalen­da­rzo­wych. Ten 30-dniowy okres może zostać wydłużony o kolejne 2 miesiące w przypadku wniosków obszernych. W takim przypadku przesłane zostanie powia­do­mie­nie o wydłużeniu z podaniem powodów.

Dostęp do danych osobowych (lub skorzy­sta­nie z dowolnych innych praw) nie wiąże się z żadną opłatą. Możemy jednak pobierać odpowiednią opłatę w przypadku nieuza­sad­nio­nych lub nadmiernych wniosków o dostęp. Ewentualnie możemy nie zaak­cep­to­wać wniosku w takiej sytuacji. Ponadto mogą być wnioski, których nie będziemy w stanie rozpatrzyć z powodu innych wymogów prawnych UE.  W przypadku odrzucenia wniosku powiadomimy o powodzie.

Możemy żądać określonych informacji od użytkownika, poma­ga­ją­cych nam potwierdzić tożsamość oraz zapewnić realizację prawa do dostępu do informacji (lub do realizacji wszystkich innych praw). Jest to właściwy środek bezpie­czeń­stwa zapew­nia­jący, że dane osobowe nie zostaną ujawnione innym osobom, które nie są uprawnione do ich otrzymania.

Zmiany w niniejszej polityce prywatności
Ze względu na zmiany technologii lub wymogów prawnych możemy od czasu do czasu modyfikować niniejsze oświad­cze­nie o ochronie danych.  O zmianach powiadomimy, umiesz­cza­jąc je na tej stronie lub przy użyciu odpo­wied­nich środków.

Konsultant
W razie pytań, wniosków dotyczących indy­wi­du­al­nych praw lub skarg prosimy zwracać się do naszego konsultanta:

CDM Smith 
75 State Street, Suite 701
Boston, MA 02109 USA
do rąk.: Biuro ochrony danych
E-mail: privacy@cdmsmith.com

Osoby prywatne w nastę­pu­ją­cych krajach mogą również kierować swoje pytania i skargi na poniższe adresy:

Niemcy
CDM Smith Europe GmbH
CDM Smith Consult GmbH
Am Umweltpark 3-5
44793 Bochum, Niemcy
Do rąk: Dział prywatności danych
E-mail: priva­cy­eu­rope@cdmsmith.com

CDM Smith Consult GmbH
Am Umweltpark 3-5
44793 Bochum, Niemcy
do rąk.: Biuro ochrony danych
E-mail: priva­cy­ger­many@cdmsmith.com

Pełnomocnik ds. ochrony danych w Niemczech:
Scheja und Partner Rechtsanwälte mbB
Adenau­eral­lee 136
53113 Bonn
Niemcy
E-mail: info@scheja-partner.de

Irlandia
CDM Smith Ireland Ltd.
15 Wentworth, Eblana Villas
Dublin 2, D02 A6 11
Dublin, Irlandia
do rąk.: Biuro ochrony danych
E-mail: priva­cy­ire­land@cdmsmith.com

Polska
CDM Smith Sp. z o.o.
Al. Jero­zo­lim­skie 123a
02-017 Warszawa, Polska
do rąk.: Biuro ochrony danych
E-mail: priva­cy­po­land@cdmsmith.com

Jeśli masz siedzibę w UE, masz prawo złożyć skargę do organu nadzo­ru­ją­cego UE. Jeśli jednak masz skargę dotyczącą prze­twa­rza­nia Twoich danych osobowych, poinformuj najpierw nas. Skon­tak­tu­jemy się z Tobą niezwłocz­nie.

Admi­ni­stra­tor danych
W ramach informacji dla użyt­kow­ni­ków naszej strony inter­ne­to­wej w UE, osobą odpo­wie­dzialną za
Państwa dane osobowe jest CDM Smith, Inc., 75 State Street Boston, MA  02109, USA.

Możesz edytować dokonany wybór plików cookie w każdym momencie.
Ponów wybór