Informacje prawne i warunki korzystania z serwisu

Informacje prawne i warunki korzystania z serwisu

Prosimy o dokładne zapoznanie się z niniejszymi Warunkami użytkowania ("Warunki") przed rozpo­czę­ciem korzystania z witryny inter­ne­to­wej ("Witryna"). Informacje zawarte w niniejszej witrynie inter­ne­to­wej są wyłączną własnością CDM Smith Inc. ("CDM Smith") i są chronione prawem Stanów Zjed­no­czo­nych oraz innych jurysdykcji. Prosimy o zapoznanie się z Warunkami w całości przed rozpo­czę­ciem korzystania z naszej Witryny. Akceptując niniejsze Warunki lub korzystając z naszej Witryny, zgadzają się Państwo być prawnie związani niniejszymi Warunkami, naszą Polityką Prywatności oraz wszelkimi innymi umowami lub warunkami. Jeśli nie zgadzają się Państwo z niniejszymi Warunkami, prosimy nie korzystać z naszej Strony. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany niniejszych Warunków w dowolnym momencie bez wcze­śniej­szego powia­do­mie­nia, a korzystanie z Witryny wiąże się z wpro­wa­dzo­nymi zmianami. Od czasu do czasu aktu­ali­zu­jemy niniejsze Warunki, dlatego prosimy o zapoznanie się z nimi w przyszłości.

Dostęp do Witryny
Dostęp do naszej strony jest możliwy bez koniecz­no­ści rejestracji jakich­kol­wiek danych.

Korzystanie z Witryny
Nasza Witryna, obrazy, dane, teksty, audycje, filmy, zdjęcia, niestan­dar­dowe grafiki, loga, ikony przycisków, opisy i wszelkie inne udostęp­nione materiały stanowią wyłączną własność CDM Smith lub jej spółki nadrzędnej i są chronione amery­kań­skimi i między­na­ro­do­wymi przepisami prawa autorskiego.

Zawartość naszej Witryny może być wyko­rzy­sty­wana wyłącznie w celach infor­ma­cyj­nych. Wszelkie inne wyko­rzy­sta­nie tych treści, w tym reprodukcja, modyfikacja, dystrybucja, transmisja, kopiowanie, wyświe­tla­nie lub prze­ka­zy­wa­nie treści bez naszej uprzedniej pisemnej zgody jest wyraźnie zabronione.

Wszelkie inne znaki towarowe lub znaki usługowe pojawiające się w dowolnym miejscu na naszej stronie są własnością ich właścicieli. W zakresie, w jakim jakakolwiek nazwa produktu lub logo nie pojawia się ze znakiem towarowym (™), nie stanowi to zrzeczenia się wszelkich praw własności inte­lek­tu­al­nej, które CDM Smith ustanowiła w odniesieniu do jakich­kol­wiek swoich produktów, funkcji lub nazw usług lub logo.

Użytkownik nie może wyko­rzy­sty­wać, repro­du­ko­wać, modyfikować, trans­mi­to­wać, wyświetlać, publikować, sprzedawać, tworzyć dzieł pochodnych ani dystry­bu­ować za pomocą jakich­kol­wiek środków, metod lub procesów, obecnie znanych lub opra­co­wa­nych w przyszłości, żadnej zawartości niniejszej witryny w celu osiągnięcia zysku lub korzyści komer­cyj­nych. Żadne z postanowień niniejszych Warunków ani treści zamiesz­czo­nych na Stronie nie mogą być inter­pre­to­wane jako przyznanie Użyt­kow­ni­kowi jakich­kol­wiek praw własności inte­lek­tu­al­nej lub innych praw własności. Użytkownik zgadza się prze­strze­gać praw autorskich i innych obowią­zu­ją­cych przepisów i nie może wyko­rzy­sty­wać treści w sposób naruszający prawa jakiej­kol­wiek osoby lub podmiotu. Posiadamy wszelkie prawa do treści zamiesz­czo­nych w niniejszej Witrynie.

Warunkiem korzystania z Witryny jest niewy­ko­rzy­sty­wa­nie jej, jej zawartości lub usług do celów niezgodnych z prawem w jakiej­kol­wiek jurysdykcji, w której Witryna jest używana, lub zabroniona przez niniejsze warunki, posta­no­wie­nia i zawia­do­mie­nia. Użytkownik nie może korzystać z zawartości Strony lub usług w sposób, który mógłby uszkodzić, wyłączyć, przeciążyć lub osłabić jakikolwiek nasz sprzęt lub zakłócić korzystanie z Witryny, jej zawartości.

Nie wolno podejmować prób uzyskania dostępu do jakiej­kol­wiek części Strony, jej zawartości lub usług, innych niż te, do których użytkownik jest upoważniony.

Dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić aktualność i dokładność zawartości Witryny i usług, jednak nie udzielamy żadnych gwarancji, wyraźnych ani doro­zu­mia­nych, i nie ponosimy odpo­wie­dzial­no­ści za kompletność, wyko­rzy­sta­nie, dokładność, nieza­wod­ność, poprawność, aktualność lub użyteczność jakich­kol­wiek wyników uzyskanych dzięki korzystania z tej Witryny.

Nie składamy żadnych oświadczeń ani gwarancji, wyraźnych lub doro­zu­mia­nych, w odniesieniu do zawartości Strony lub linków do innych stron inter­ne­to­wych, w tym między innymi w zakresie dokładności, komplet­no­ści, poprawności, termi­no­wo­ści lub nieza­wod­no­ści. Nie składamy żadnych oświadczeń ani gwarancji dotyczących przy­dat­no­ści handlowej lub przy­dat­no­ści do określonego celu lub zasto­so­wa­nia w odniesieniu do jakich­kol­wiek treści lub usług, do których można uzyskać dostęp za pośred­nic­twem tej Strony, ani wyników, które można uzyskać w wyniku korzystania z tej Strony. Nie składamy żadnych oświadczeń ani gwarancji, że Strona lub jej zawartość jest wolna od wad lub wirusów. Użytkownik korzysta z linków zewnętrz­nych i stron inter­ne­to­wych osób trzecich na własne ryzyko i z zastrze­że­niem warunków korzystania z takich linków i stron inter­ne­to­wych.

Chociaż dokładamy wszelkich starań, aby wszystkie treści udostęp­niane na Stronie nie zawierały wirusów i/lub szkodliwych materiałów, użytkownik powinien podjąć uzasadnione i odpowiednie środki ostrożności w celu skanowania w poszu­ki­wa­niu wirusów lub innego zabez­pie­cze­nia swojego komputera lub urządzenia, a także powinien posiadać pełną i aktualną kopię zapasową odpo­wied­nich elementów na swoim komputerze lub urządzeniu. Zrzekamy się wszelkiej odpo­wie­dzial­no­ści za konieczność skorzy­sta­nia z usług lub wymiany sprzętu lub danych w wyniku korzystania z Witryny.

Chociaż dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić płynne i ciągłe działanie, nie gwaran­tu­jemy, że strona będzie działać bezbłędnie.

Podając numer telefonu do CDM Smith wyrażają Państwo zgodę na to, aby przed­sta­wi­ciel CDM Smith mógł się z Państwem skon­tak­to­wać pod podanym numerem, poten­cjal­nie przy użyciu zauto­ma­ty­zo­wa­nej technologii (w tym wiadomości tekstowych/SMS) lub wcześniej nagranej wiadomości. Państwa zgoda nie jest zobo­wią­za­niem do otrzymania której­kol­wiek z naszych usług.

Czas działania strony
Podejmujemy wszelkie uzasadnione kroki, aby nasza Strona była dostępna 24 godziny na dobę, 365 dni w roku. Jednakże, strony internetowe czasami mają przestoje z powodu serwera i innych problemów tech­nicz­nych. W związku z tym nie ponosimy odpo­wie­dzial­no­ści, jeżeli nasza Strona jest niedostępna w dowolnym momencie.

Nasza Strona może być czasowo niedostępna z powodu takich problemów jak awaria systemu, konserwacja lub naprawa, lub z przyczyn od nas nieza­leż­nych. Tam, gdzie to możliwe, postaramy się uprzedzić naszych użyt­kow­ni­ków o problemach związanych z konserwacją, ale nie jesteśmy do tego zobowiązani.

 

Postę­po­wa­nie użytkownika
Korzystając z naszej Witryny, użytkownik nie może publikować ani przesyłać do Witryny ani z niej:
(a) treści, na które nie uzyskano wszystkich niezbędnych zgód;
(b) treści o charakterze dyskry­mi­na­cyj­nym, obsce­nicz­nym, porno­gra­ficz­nym, znie­sła­wia­ją­cym, mogącym podsycać nienawiść rasową, naru­sza­ją­cym poufność lub prywatność, mogącym powodować irytację lub niedo­god­no­ści dla innych osób, zachę­ca­ją­cym lub stanowiącym zachowanie, które można uznać za prze­stęp­stwo, powodującym odpo­wie­dzial­ność cywilną lub w inny sposób sprzecznym z prawem obowią­zu­ją­cym w jurysdykcji, w której wyko­rzy­sty­wana jest nasza Witryna;c) treści o charakterze szkodliwym, w tym, bez ograniczeń, wirusów kompu­te­ro­wych, koni trojańskich, uszko­dzo­nych danych lub innego poten­cjal­nie szkodliwego opro­gra­mo­wa­nia lub danych.

Będziemy w pełni współ­pra­co­wać z wszelkimi organami ścigania lub nakazem sądowym wymagającym od nas ujawnienia tożsamości lub innych szczegółów lub jakiej­kol­wiek osoby zamiesz­cza­ją­cej materiały na naszej Stronie z naruszeniem postanowień niniejszego punktu.

Nie wolno korzystać z naszej Witryny w stanie rozpro­szo­nej uwagi lub zaab­sor­bo­wa­nia, np. podczas prowadzenia pojazdu mecha­nicz­nego. Dostęp do naszej Strony należy uzyskiwać wyłącznie z należytą troską o bezpie­czeń­stwo własne i innych osób.

Zawartość niniejszej witryny, w tym między innymi treści audio, wideo, kod HTML, przyciski, obrazy graficzne i tekst mogą być pobierane lub drukowane wyłącznie do użytku osobistego lub nieko­mer­cyj­nego, ale nie wolno ich w żaden sposób zmieniać, modyfikować, repro­du­ko­wać, przed­sta­wiać, publikować, postować, przesyłać lub rozpo­wszech­niać w żaden sposób. CDM Smith zachowuje wszelkie prawa do treści i obrazów zamiesz­czo­nych na tej witrynie. Wszelkie prawa, które nie zostały wyraźnie przyznane w niniejszym dokumencie, są zastrzeżone.

Wszelkie informacje, treści i materiały dostępne w tej witrynie służą wyłącznie ogólnym celom infor­ma­cyj­nym i jedno­znacz­nie NIE stanowią jakiej­kol­wiek porady ani profe­sjo­nal­nej usługi. Jeśli mają Państwo konkretne pytania dotyczące udostęp­nia­nych treści tech­nicz­nych lub jeśli potrzebują Państwo pomocy technicznej lub profe­sjo­nal­nych usług, prosimy o bezpośredni kontakt z firmą CDM Smith.

Linki do i z witryn inter­ne­to­wych osób trzecich
Dla wygody użyt­kow­ni­ków tej witryny, firma CDM Smith może udostępniać odnośniki do zewnętrz­nych witryn inter­ne­to­wych utrzy­my­wa­nych i kontro­lo­wa­nych przez osoby trzecie. Odnośniki zewnętrzne udostęp­nione przez firmę CDM Smith na tej witrynie w żaden sposób nie odzwier­cie­dlają polityki ani przekonań firmy CDM Smith ani jej funk­cjo­na­riu­szy, dyrektorów lub pracowników. CDM Smith nie ponosi odpo­wie­dzial­no­ści za żadne informacje, produkty lub usługi znalezione na witrynach osób trzecich, ani nie udziela poparcia dla tych informacji, produktów lub usług.

Wszelkie linki umieszczone na naszej Stronie mogą umożliwić Państwu opuszczenie naszej Strony. Te strony internetowe osób trzecich nie są pod naszą kontrolą i zrzekamy się wszelkiej odpo­wie­dzial­no­ści za zawartość takich stron inter­ne­to­wych lub jakich­kol­wiek linków zawartych w takich stronach inter­ne­to­wych lub jakich­kol­wiek zmian lub aktu­ali­za­cji tych stron. Ponadto zrzekamy się wszelkiej odpo­wie­dzial­no­ści za jakąkolwiek formę transmisji otrzy­my­wa­nej z jakiej­kol­wiek powiązanej strony inter­ne­to­wej lub reklamy strony trzeciej. Dostarczamy te linki dla wygody użytkownika, a włączenie jakie­go­kol­wiek linku tutaj w żaden sposób nie może być inter­pre­to­wane jako zatwier­dze­nie przez nas witryny (witryn).

Jeśli chcesz zamieścić link do naszej Strony, możesz to zrobić tylko pod warunkiem, że zamieścisz link do jakiej­kol­wiek strony na naszej Stronie, ale nie będziesz jej powielać, oraz pod nastę­pu­ją­cymi warunkami:

(a) nie sugerują Państwo w żaden sposób, że popieramy jakie­kol­wiek usługi lub produkty, chyba że zostało to z nami wyraźnie uzgodnione;

(b) nie przed­sta­wiają Państwo w sposób fałszywy swoich relacji z nami ani nie prezentują żadnych fałszywych informacji na nasz temat;

(c) nie umieszczają Państwo linków z witryn, które nie są Państwa własnością; oraz

(d) Państwa strona nie zawiera treści, które są obraźliwe, kontro­wer­syjne, naruszają prawa własności inte­lek­tu­al­nej lub inne prawa jakiej­kol­wiek innej osoby lub nie są w jakikolwiek sposób zgodne z prawem Stanów Zjed­no­czo­nych Ameryki.

Jeśli zdecydują się Państwo na umiesz­cze­nie linku na naszej Stronie z naruszeniem postanowień niniejszego punktu, są Państwo zobowiązani do pełnego zabez­pie­cze­nia nas przed odpo­wie­dzial­no­ścią za wszelkie straty lub szkody poniesione w wyniku Państwa działań.

Wyłączenia odpo­wie­dzial­no­ści
Wszystkie informacje na naszej Stronie mają charakter ogólny i są dostarczane dla Państwa wiedzy i zrozumienia oraz wyłącznie jako źródło informacji. Dokumenty i wszelkie powiązane grafiki opubli­ko­wane na tym serwerze mogą zawierać nieści­sło­ści techniczne lub błędy typo­gra­ficzne. Zmiany są okresowo dodawane do informacji zawartych na naszej stronie. W każdej chwili możemy wprowadzić ulepszenia i/lub zmiany w produktach przed­sta­wio­nych lub opisanych w niniejszym dokumencie. Wyraźnie zrzekamy się wszelkiej odpo­wie­dzial­no­ści za jakie­kol­wiek negatywne konse­kwen­cje lub szkody wynikające z korzystania z witryny lub polegania na infor­ma­cjach na niej zawartych.

 

WSZELKIE INFORMACJE ZAWARTE W NINIEJSZEJ WITRYNIE LUB WITRYNIE PODMIOTÓW TRZECICH SĄ DOSTARCZANE W STANIE „TAKIM, W JAKIM SĄ” I “TAKIM, W JAKIM SĄ DOSTĘPNE” BEZ JAKICH­KOL­WIEK GWARANCJI, WYRAŹNYCH LUB DORO­ZU­MIA­NYCH. NIE SKŁADAMY ŻADNYCH OŚWIADCZEŃ ANI ZAPEWNIEŃ W ODNIESIENIU DO JAKICH­KOL­WIEK PRODUKTÓW, INFORMACJI LUB USŁUG DOSTAR­CZA­NYCH ZA POŚRED­NIC­TWEM TEJ STRONY, W TYM, TYTUŁU, NIENA­RU­SZAL­NO­ŚCI, ANI ŻADNYCH INNYCH GWARANCJI, WARUNKÓW, GWARANCJI LUB OŚWIADCZEŃ, CZY TO USTNYCH, CZY PISEMNYCH, CZY W FORMIE ELEK­TRO­NICZ­NEJ. CDM SMITH EXPRESSLY DISCLAIMS ANY AND ALL IMPLIED WARRANTIES OF MERCHAN­TA­BI­LITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, AS WELL AS ALL WARRANTIES ARISING BY USAGE OF TRADE, COURSE OF DEALING OR COURSE OF PERFORMANCE RELATING TO SUCH INFORMATION.

CDM SMITH NIE GWARANTUJE ANI NIE PONOSI ŻADNEJ ODPO­WIE­DZIAL­NO­ŚCI PRAWNEJ ANI ODPO­WIE­DZIAL­NO­ŚCI ZA DOKŁADNOŚĆ, KOMPLETNOŚĆ LUB PRZYDATNOŚĆ JAKICH­KOL­WIEK INFORMACJI OPISANYCH NA NASZEJ STRONIE LUB USŁUGACH LUB Z NICH POCHO­DZĄ­CYCH.

Ogra­ni­cze­nie odpo­wie­dzial­no­ści

W ŻADNYM WYPADKU FIRMA CDM SMITH, JEJ PODMIOTY POWIĄZANE LUB PODMIOTY OD NIEJ ZALEŻNE, LUB ODPOWIEDNI FUNK­CJO­NA­RIU­SZE, DYREKTORZY, AGENCI I PRACOWNICY NIE PONOSZĄ ODPO­WIE­DZIAL­NO­ŚCI ZA SZKODY BEZPO­ŚRED­NIE, POŚREDNIE, PRZYPADKOWE, SPECJALNE, KARNE LUB WTÓRNE, UTRATĘ ZYSKÓW, PRZYCHODÓW, DANYCH, WARTOŚCI FIRMY ANI ZA WYKO­RZY­STA­NIE PONIESIONE PRZEZ UŻYTKOWNIKA LUB JAKĄKOLWIEK WITRYNĘ TRZECIĄ NIEZALEŻNIE OD TEGO, CZY TAKIE DZIAŁANIE WYNIKA Z UMOWY, CZY ODPO­WIE­DZIAL­NO­ŚCI DELIKTOWEJ (W TYM ZANIEDBANIA I ODPO­WIE­DZIAL­NO­ŚCI NA ZASADZIE RYZYKA), WYNIKAJĄCE Z DOSTĘPU LUB NIEMOŻNOŚCI UZYSKANIA DOSTĘPU DO WITRYNY LUB KORZYSTANIA Z NIEJ, JEŚLI FIRMA CDM SMITH POIN­FOR­MO­WAŁA O MOŻLIWOŚCI DOSTĘPU LUB KORZYSTANIA Z WITRYNY LUB JAKICH­KOL­WIEK USŁUG.

Odszko­do­wa­nie

UŻYTKOWNIK ZGADZA SIĘ ZWOLNIĆ FIRMĘ CDM SMITH, JEJ PODMIOTY POWIĄZANE LUB PODMIOTY OD NIEJ ZALEŻNE, LUB ODPO­WIED­NICH FUNK­CJO­NA­RIU­SZY, DYREKTORÓW, AGENTÓW I PRACOWNIKÓW Z WSZELKICH ROSZCZEŃ, ŻĄDAŃ, ODPO­WIE­DZIAL­NO­ŚCI, SPORÓW, KOSZTÓW, WYDATKÓW LUB STRAT, W TYM UZASAD­NIO­NYCH HONORARIÓW ADWOKACKICH I KOSZTÓW POSTĘ­PO­WA­NIA SĄDOWEGO, WYNI­KA­JĄ­CYCH Z KORZYSTANIA PRZEZ UŻYTKOWNIKA Z WITRYNY LUB DOSTĘPU DO NIEJ, BĄDŹ NARUSZENIA PRZEZ NIEGO NINIEJSZYCH WARUNKÓW KORZYSTANIA Z WITRYNY LUB W JAKIKOLWIEK INNY SPOSÓB ZWIĄZANYCH Z KORZY­STA­NIEM PRZEZ UŻYTKOWNIKA Z NIEJ LUB NARUSZENIEM PRZEZ NIEGO NINIEJSZYCH WARUNKÓW KORZYSTANIA Z WITRYNY.

Przy­zna­wa­nie praw

Niniejsze Warunki oraz wszelkie prawa i licencje przyznane na ich podstawie nie mogą być przenoszone ani cedowane przez Użytkownika.

 

Obowią­zu­jące prawo

Nie składamy żadnych oświadczeń, że zawartość lub Witryna są odpowiednie lub mogą być używane lub pobierane poza terytorium Stanów Zjed­no­czo­nych. Dostęp do Witryny i/lub jej zawartości może nie być legalny w niektórych krajach poza Stanami Zjed­no­czo­nymi. Jeśli użytkownik uzyskuje dostęp do Witryny spoza Stanów Zjed­no­czo­nych, robi to na własne ryzyko i jest odpo­wie­dzialny za prze­strze­ga­nie przepisów prawa obowią­zu­ją­cych w jurysdykcji, z której uzyskuje dostęp do Witryny.

Prawem właściwym dla niniejszych Warunków użytkowania jest prawo stanu Massa­chu­setts (Stany Zjednoczone Ameryki Północnej), z wyłączeniem przepisów dotyczących możliwości wyboru prawa.

Pozostałe informacje

Niniejsze Warunki, wraz z Polityką Prywatności, innymi warunkami lub infor­ma­cjami prawnymi opubli­ko­wa­nymi przez nas na Witrynie, stanowią całość poro­zu­mie­nia między nami dotyczącego korzystania ze Strony. Jeśli które­kol­wiek z postanowień niniejszych Warunków zostanie uznane za nieważne przez sąd właściwej jurysdykcji, nieważność takiego posta­no­wie­nia nie będzie miała wpływu na ważność pozostałych postanowień niniejszych Warunków, które pozostaną w pełnej mocy. UŻYTKOWNIK ZGADZA SIĘ, ŻE WSZELKIE DZIAŁANIA WYNIKAJĄCE Z LUB ZWIĄZANE ZE STRONĄ MUSZĄ ZOSTAĆ ZGŁOSZONE W CIĄGU JEDNEGO (1) ROKU OD ICH PODJĘCIA. W PRZECIWNYM RAZIE, DZIAŁANIĘ JEST TRWALE PRZEDAW­NIONE.

Nasza Strona podlega prawom i przepisom Stanów Zjed­no­czo­nych dotyczącym kontroli eksportu i może podlegać przepisom dotyczącym eksportu lub importu w innych krajach. Użytkownik zobowiązuje się ściśle prze­strze­gać wszystkich takich praw i przepisów oraz przyjmuje do wiadomości, że ponosi odpo­wie­dzial­ność za uzyskanie zezwolenia na eksport, reeksport lub import wszelkich danych znaj­du­ją­cych się na naszej Stronie, w zależności od potrzeb.

Firma CDM Smith zastrzega sobie prawo do aktu­ali­za­cji i/lub zmiany informacji znaj­du­ją­cych się na tej witrynie w dowolnym momencie bez uprzedzenia. CDM Smith nie ponosi odpo­wie­dzial­no­ści za nieaktualne informacje lub błędy jakie­go­kol­wiek rodzaju znalezione na tej witrynie i nie gwarantuje, że funkcje zawarte na tej witrynie będą nieprze­rwane lub bezbłędne, że usunie wady, lub że ta witryna lub serwer, na którym się znajduje, są wolne od wirusów lub źródeł poten­cjal­nych szkód dla użytkownika.

© 2022 CDM Smith. Wszelkie prawa zastrzeżone. CDM Smith, logo i lista tagów listen. think. deliver. są zastrze­żo­nymi znakami towarowymi firmy CDM Smith. Znaki towarowe, logo, obrazy i znaki usługowe firmy CDM Smith oraz jej spółek zależnych i podległych, które są używane na tej witrynie są własnością firmy CDM Smith i nie mogą być używane bez wyrażenia uprzedniej pisemnej zgody. Wszystkie pozostałe znaki towarowe należą do ich odpo­wied­nich właścicieli.

 

Nasze dane kontaktowe

USA, CDM Smith

75 State Street, Suite 701

Boston, MA 02109 USA

Privacy@​cdmsmith.​com

 

Zawia­do­mie­nie o podmiotach dzia­ła­ją­cych w Europie

CDM Smith prowadzi działalność w Europie jako następujące podmioty prawne:

CDM Smith Europe GmbH
Am Umweltpark 3-5
44793 Bochum, Niemcy
tel.: +49 234 68775-0
faks: +49 234 68775-10

NIP VAT: DE814963072, siedziba główna: Bochum, Sąd Rejonowy Bochum HRB 6350
Zarząd: Dr. Ralf Bufler (Prze­wod­ni­czący), Thierry Desmaris, Andreas Roth

Niemcy

CDM Smith Consult GmbH
Am Umweltpark 3-5
D-44793 Bochum
tel.: 0234 68775-0
faks: 0234 68775-10

NIP VAT: DE12 9441 841, siedziba spółki: Bochum, Sąd Rejonowy Bochum HRB 10957
Zarząd: Dr. Ralf Bufler (Prze­wod­ni­czący), Andreas Roth

 Polska

CDM Smith Sp. z o.o.
Al. Jero­zo­lim­skie 123a
02-017 Warszawa, Polska
tel.: +48 22 55193-00
faks:+48 22 55193-80

NIP 5262828205, REGON 015878981; KRS 0000227703, Sąd Rejonowy dla m.​st.​Warszawy, XII
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Zarząd: Jan Zabie­rzew­ski, Cezary Dąbrowski

Turcja

CDM Smith Europe GmbH
Merkezi Almanya Ankara Merkez Türkiye Şubesi
Beştepe Mah. Dumlupınar Blv. A Blok 6 / 1 18
Yenimahalle / Ankara, Turkey
tel.: +90 312 295 62-99
faks: +90 312 295 62-00

Numer reje­stra­cyjny: 0203031931600001, Ankara Ticaret Sicil Müdürlüğü
Zarząd: Selma Özkan

 

Data aktu­ali­za­cji: 1styczeń, 2022