Informacje prawne i warunki korzystania z serwisu

Informacje prawne i warunki korzystania z serwisu

Informacje zawarte na tej witrynie inter­ne­to­wej są wyłącznie własnością CDM Smith Inc. („CDM Smith”) i są chronione na mocy prawa Stanów Zjed­no­czo­nych i innych jurysdykcji. Zawartość niniejszej witryny, w tym między innymi treści audio, wideo, kod HTML, przyciski, obrazy graficzne i tekst mogą być pobierane lub drukowane wyłącznie do użytku osobistego lub nieko­mer­cyj­nego, ale nie wolno ich w żaden sposób zmieniać, modyfikować, repro­du­ko­wać, przed­sta­wiać, publikować, postować, przesyłać lub rozpo­wszech­niać w żaden sposób. CDM Smith zachowuje wszelkie prawa do treści i obrazów zamiesz­czo­nych na tej witrynie. Wszelkie prawa, które nie zostały wyraźnie przyznane w niniejszym dokumencie, są zastrzeżone.

Dla wygody użyt­kow­ni­ków tej witryny, firma CDM Smith może udostępniać odnośniki do zewnętrz­nych witryn inter­ne­to­wych utrzy­my­wa­nych i kontro­lo­wa­nych przez osoby trzecie. Odnośniki zewnętrzne udostęp­nione przez firmę CDM Smith na tej witrynie w żaden sposób nie odzwier­cie­dlają polityki ani przekonań firmy CDM Smith ani jej funk­cjo­na­riu­szy, dyrektorów lub pracowników. CDM Smith nie ponosi odpo­wie­dzial­no­ści za żadne informacje, produkty lub usługi, ani za kopie znalezione na witrynach osób trzecich, ani nie popiera takich informacji, produktów lub usług.

WSZELKIE INFORMACJE ZAWARTE W NINIEJSZEJ WITRYNIE LUB WITRYNIE PODMIOTÓW TRZECICH SĄ DOSTARCZANE W STANIE „TAKIM, W JAKIM SĄ” I BEZ JAKICH­KOL­WIEK GWARANCJI, WYRAŹNYCH LUB DORO­ZU­MIA­NYCH. FIRMA CDM SMITH WYRAŹNIE ZRZEKA SIĘ WSZELKICH DORO­ZU­MIA­NYCH GWARANCJI PRZY­DAT­NO­ŚCI HANDLOWEJ LUB PRZY­DAT­NO­ŚCI DO OKREŚLONEGO CELU, JAK RÓWNIEŻ WSZELKICH GWARANCJI WYNI­KA­JĄ­CYCH Z WYKO­RZY­STA­NIA TAKICH INFORMACJI W OBROCIE HANDLOWYM, W TRAKCIE POSTĘ­PO­WA­NIA LUB W TRAKCIE WYKONYWANIA CZYNNOŚCI W ZWIĄZKU Z TYMI INFOR­MA­CJAMI. WSZELKIE INFORMACJE ZWIĄZANE Z PROJEKTEM ZAWARTE NA TEJ WITRYNIE MAJĄ CHARAKTER WYŁĄCZNIE INFOR­MA­CYJNY I NIE SĄ PRZE­ZNA­CZONE DO PONOWNEGO WYKO­RZY­STA­NIA PRZEZ UŻYTKOWNIKA BEZ WCZE­ŚNIEJ­SZEJ PISEMNEJ ZGODY FIRMY CDM SMITH. WSZELKIE NIEUPO­WAŻ­NIONE PONOWNE UŻYCIE ODBYWA SIĘ NA WYŁĄCZNE RYZYKO UŻYTKOWNIKA I Z WYŁĄCZENIEM ODPO­WIE­DZIAL­NO­ŚCI FIRMY CDM SMITH.

W ŻADNYM WYPADKU FIRMA CDM SMITH, JEJ PODMIOTY POWIĄZANE LUB PODMIOTY OD NIEJ ZALEŻNE, LUB ODPOWIEDNI FUNK­CJO­NA­RIU­SZE, DYREKTORZY, AGENCI I PRACOWNICY NIE PONOSZĄ ODPO­WIE­DZIAL­NO­ŚCI ZA SZKODY BEZPO­ŚRED­NIE, POŚREDNIE, PRZYPADKOWE, SPECJALNE, KARNE LUB WTÓRNE, UTRATĘ ZYSKÓW, PRZYCHODÓW, DANYCH, WARTOŚCI FIRMY ANI ZA WYKO­RZY­STA­NIE PONIESIONE PRZEZ UŻYTKOWNIKA LUB JAKĄKOLWIEK WITRYNĘ TRZECIĄ NIEZALEŻNIE OD TEGO, CZY TAKIE DZIAŁANIE WYNIKA Z UMOWY, CZY ODPO­WIE­DZIAL­NO­ŚCI DELIKTOWEJ (W TYM ZANIEDBANIA I ODPO­WIE­DZIAL­NO­ŚCI NA ZASADZIE RYZYKA), WYNIKAJĄCE Z DOSTĘPU LUB NIEMOŻNOŚCI UZYSKANIA DOSTĘPU DO WITRYNY LUB KORZYSTANIA Z NIEJ, JEŚLI FIRMA CDM SMITH POIN­FOR­MO­WAŁA O MOŻLIWOŚCI DOSTĘPU LUB KORZYSTANIA Z WITRYNY LUB JAKICH­KOL­WIEK USŁUG.

UŻYTKOWNIK ZGADZA SIĘ ZWOLNIĆ FIRMĘ CDM SMITH, JEJ PODMIOTY POWIĄZANE LUB PODMIOTY OD NIEJ ZALEŻNE, LUB ODPO­WIED­NICH FUNK­CJO­NA­RIU­SZY, DYREKTORÓW, AGENTÓW I PRACOWNIKÓW Z WSZELKICH ROSZCZEŃ, ŻĄDAŃ, ODPO­WIE­DZIAL­NO­ŚCI, SPORÓW, KOSZTÓW, WYDATKÓW LUB STRAT, W TYM UZASAD­NIO­NYCH HONORARIÓW ADWOKACKICH I KOSZTÓW POSTĘ­PO­WA­NIA SĄDOWEGO, WYNI­KA­JĄ­CYCH Z KORZYSTANIA PRZEZ UŻYTKOWNIKA Z WITRYNY LUB DOSTĘPU DO NIEJ, BĄDŹ NARUSZENIA PRZEZ NIEGO NINIEJSZYCH WARUNKÓW KORZYSTANIA Z WITRYNY LUB W JAKIKOLWIEK INNY SPOSÓB ZWIĄZANYCH Z KORZY­STA­NIEM PRZEZ UŻYTKOWNIKA Z NIEJ LUB NARUSZENIEM PRZEZ NIEGO NINIEJSZYCH WARUNKÓW KORZYSTANIA Z WITRYNY.

Prawem właściwym dla niniejszych Warunków użytkowania jest prawo stanu Massa­chu­setts (Stany Zjednoczone Ameryki Północnej), z wyłączeniem przepisów dotyczących możliwości wyboru prawa.

Firma CDM Smith zastrzega sobie prawo do aktu­ali­za­cji i/lub zmiany informacji znaj­du­ją­cych się na tej witrynie w dowolnym momencie bez uprzedzenia. CDM Smith nie ponosi odpo­wie­dzial­no­ści za nieaktualne informacje lub błędy jakie­go­kol­wiek rodzaju znalezione na tej witrynie i nie gwarantuje, że funkcje zawarte na tej witrynie będą nieprze­rwane lub bezbłędne, że usunie wady, lub że ta witryna lub serwer, na którym się znajduje, są wolne od wirusów lub źródeł poten­cjal­nych szkód dla użytkownika.

Korzystając z tej witryny, użytkownik akceptuje niniejsze Warunki użytkowania, bez ograniczeń i zastrzeżeń, które wraz z naszym Oświad­cze­niem o Prywatności regulują stosunki firmy CDM Smith z użyt­kow­ni­kiem w odniesieniu do tej witryny. Możemy zmienić niniejsze Warunki użytkowania w dowolnym czasie bez uprzedzenia. W przypadku braku zgody na niniejsze Warunki użytkowania, zalecamy zaniechanie korzystania z witryny.

© 2017 CDM Smith Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone. CDM Smith, CDM, logo i lista tagów listen. think. deliver. są zastrze­żo­nymi znakami towarowymi firmy CDM Smith Inc. Znaki towarowe, logo, obrazy i znaki usługowe firmy CDM Smith Inc. oraz jej spółek zależnych i podległych, które są używane na tej witrynie są własnością firmy CDM Smith Inc. i nie mogą być używane bez wyrażenia uprzedniej pisemnej zgody. Wszystkie pozostałe znaki towarowe należą do ich odpo­wied­nich właścicieli.

Zawia­do­mie­nie o podmiotach dzia­ła­ją­cych w Europie

CDM Smith prowadzi działalność w Europie jako następujące podmioty prawne:

CDM Smith Europe GmbH
Am Umweltpark 3-5
44793 Bochum, Niemcy
tel.: +49 234 68775-0
faks: +49 234 68775-10

NIP VAT: DE814963072, siedziba główna: Bochum, Sąd Rejonowy Bochum HRB 6350
Zarząd: Dr. Ralf Bufler (Prze­wod­ni­czący), Thierry Desmaris, Andreas Roth

Niemcy

CDM Smith Consult GmbH
Am Umweltpark 3-5
D-44793 Bochum
tel.: 0234 68775-0
faks: 0234 68775-10

NIP VAT: DE12 9441 841, siedziba spółki: Bochum, Sąd Rejonowy Bochum HRB 10957
Zarząd: Dr. Ralf Bufler (Prze­wod­ni­czący), Andreas Roth

Irlandia

CDM Smith Ireland Ltd.
5th Floor, O’Connell Bridge House, D’Olier Street
Dublin 2, Irlandia
tel.: +353 1 672-2700
faks: +353 1 672-4744

Numer reje­stra­cyjny: 338589
Zarząd: Ruairi O'Carroll, Dr. Wolfgang Balzer

Polska

CDM Smith Sp. z o.o.
Al. Jero­zo­lim­skie 123a
02-017 Warszawa, Polska
tel.: +48 22 55193-00
faks:+48 22 55193-80

NIP 5262828205, REGON 015878981; KRS 0000227703, Sąd Rejonowy dla m.st.Warszawy, XII
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Zarząd: Jan Zabie­rzew­ski, Cezary Dąbrowski

Turcja

CDM Smith Europe GmbH
Merkezi Almanya Ankara Merkez Türkiye Şubesi
Beştepe Mah.
Dumlupınar Blv. A Blok 6 / 1 18
Yenimahalle / Ankara, Turkey

tel.: +90 312 295 62-99
faks: +90 312 295 62-00

Numer reje­stra­cyjny: 0203031931600001, Ankara Ticaret Sicil Müdürlüğü
Zarząd: Selma Özkan