Informacje prawne i warunki korzystania z serwisu

Informacje prawne i warunki korzystania z serwisu

Prosimy o dokładne zapoznanie się z niniejszymi Warunkami użytkowania ("Warunki") przed rozpoczęciem korzystania z witryny internetowej ("Witryna"). Informacje zawarte w niniejszej witrynie internetowej są wyłączną własnością CDM Smith Inc. ("CDM Smith") i są chronione prawem Stanów Zjednoczonych oraz innych jurysdykcji. Prosimy o zapoznanie się z Warunkami w całości przed rozpoczęciem korzystania z naszej Witryny. Akceptując niniejsze Warunki lub korzystając z naszej Witryny, zgadzają się Państwo być prawnie związani niniejszymi Warunkami, naszą Polityką Prywatności oraz wszelkimi innymi umowami lub warunkami. Jeśli nie zgadzają się Państwo z niniejszymi Warunkami, prosimy nie korzystać z naszej Strony. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany niniejszych Warunków w dowolnym momencie bez wcześniejszego powiadomienia, a korzystanie z Witryny wiąże się z wprowadzonymi zmianami. Od czasu do czasu aktualizujemy niniejsze Warunki, dlatego prosimy o zapoznanie się z nimi w przyszłości.

Dostęp do Witryny
Dostęp do naszej strony jest możliwy bez konieczności rejestracji jakichkolwiek danych.

Korzystanie z Witryny
Nasza Witryna, obrazy, dane, teksty, audycje, filmy, zdjęcia, niestandardowe grafiki, loga, ikony przycisków, opisy i wszelkie inne udostępnione materiały stanowią wyłączną własność CDM Smith lub jej spółki nadrzędnej i są chronione amerykańskimi i międzynarodowymi przepisami prawa autorskiego.

Zawartość naszej Witryny może być wykorzystywana wyłącznie w celach informacyjnych. Wszelkie inne wykorzystanie tych treści, w tym reprodukcja, modyfikacja, dystrybucja, transmisja, kopiowanie, wyświetlanie lub przekazywanie treści bez naszej uprzedniej pisemnej zgody jest wyraźnie zabronione.

Wszelkie inne znaki towarowe lub znaki usługowe pojawiające się w dowolnym miejscu na naszej stronie są własnością ich właścicieli. W zakresie, w jakim jakakolwiek nazwa produktu lub logo nie pojawia się ze znakiem towarowym (™), nie stanowi to zrzeczenia się wszelkich praw własności intelektualnej, które CDM Smith ustanowiła w odniesieniu do jakichkolwiek swoich produktów, funkcji lub nazw usług lub logo.

Użytkownik nie może wykorzystywać, reprodukować, modyfikować, transmitować, wyświetlać, publikować, sprzedawać, tworzyć dzieł pochodnych ani dystrybuować za pomocą jakichkolwiek środków, metod lub procesów, obecnie znanych lub opracowanych w przyszłości, żadnej zawartości niniejszej witryny w celu osiągnięcia zysku lub korzyści komercyjnych. Żadne z postanowień niniejszych Warunków ani treści zamieszczonych na Stronie nie mogą być interpretowane jako przyznanie Użytkownikowi jakichkolwiek praw własności intelektualnej lub innych praw własności. Użytkownik zgadza się przestrzegać praw autorskich i innych obowiązujących przepisów i nie może wykorzystywać treści w sposób naruszający prawa jakiejkolwiek osoby lub podmiotu. Posiadamy wszelkie prawa do treści zamieszczonych w niniejszej Witrynie.

Warunkiem korzystania z Witryny jest niewykorzystywanie jej, jej zawartości lub usług do celów niezgodnych z prawem w jakiejkolwiek jurysdykcji, w której Witryna jest używana, lub zabroniona przez niniejsze warunki, postanowienia i zawiadomienia. Użytkownik nie może korzystać z zawartości Strony lub usług w sposób, który mógłby uszkodzić, wyłączyć, przeciążyć lub osłabić jakikolwiek nasz sprzęt lub zakłócić korzystanie z Witryny, jej zawartości.

Nie wolno podejmować prób uzyskania dostępu do jakiejkolwiek części Strony, jej zawartości lub usług, innych niż te, do których użytkownik jest upoważniony.

Dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić aktualność i dokładność zawartości Witryny i usług, jednak nie udzielamy żadnych gwarancji, wyraźnych ani dorozumianych, i nie ponosimy odpowiedzialności za kompletność, wykorzystanie, dokładność, niezawodność, poprawność, aktualność lub użyteczność jakichkolwiek wyników uzyskanych dzięki korzystania z tej Witryny.

Nie składamy żadnych oświadczeń ani gwarancji, wyraźnych lub dorozumianych, w odniesieniu do zawartości Strony lub linków do innych stron internetowych, w tym między innymi w zakresie dokładności, kompletności, poprawności, terminowości lub niezawodności. Nie składamy żadnych oświadczeń ani gwarancji dotyczących przydatności handlowej lub przydatności do określonego celu lub zastosowania w odniesieniu do jakichkolwiek treści lub usług, do których można uzyskać dostęp za pośrednictwem tej Strony, ani wyników, które można uzyskać w wyniku korzystania z tej Strony. Nie składamy żadnych oświadczeń ani gwarancji, że Strona lub jej zawartość jest wolna od wad lub wirusów. Użytkownik korzysta z linków zewnętrznych i stron internetowych osób trzecich na własne ryzyko i z zastrzeżeniem warunków korzystania z takich linków i stron internetowych.

Chociaż dokładamy wszelkich starań, aby wszystkie treści udostępniane na Stronie nie zawierały wirusów i/lub szkodliwych materiałów, użytkownik powinien podjąć uzasadnione i odpowiednie środki ostrożności w celu skanowania w poszukiwaniu wirusów lub innego zabezpieczenia swojego komputera lub urządzenia, a także powinien posiadać pełną i aktualną kopię zapasową odpowiednich elementów na swoim komputerze lub urządzeniu. Zrzekamy się wszelkiej odpowiedzialności za konieczność skorzystania z usług lub wymiany sprzętu lub danych w wyniku korzystania z Witryny.

Chociaż dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić płynne i ciągłe działanie, nie gwarantujemy, że strona będzie działać bezbłędnie.

Podając numer telefonu do CDM Smith wyrażają Państwo zgodę na to, aby przedstawiciel CDM Smith mógł się z Państwem skontaktować pod podanym numerem, potencjalnie przy użyciu zautomatyzowanej technologii (w tym wiadomości tekstowych/SMS) lub wcześniej nagranej wiadomości. Państwa zgoda nie jest zobowiązaniem do otrzymania którejkolwiek z naszych usług.

Czas działania strony
Podejmujemy wszelkie uzasadnione kroki, aby nasza Strona była dostępna 24 godziny na dobę, 365 dni w roku. Jednakże, strony internetowe czasami mają przestoje z powodu serwera i innych problemów technicznych. W związku z tym nie ponosimy odpowiedzialności, jeżeli nasza Strona jest niedostępna w dowolnym momencie.

Nasza Strona może być czasowo niedostępna z powodu takich problemów jak awaria systemu, konserwacja lub naprawa, lub z przyczyn od nas niezależnych. Tam, gdzie to możliwe, postaramy się uprzedzić naszych użytkowników o problemach związanych z konserwacją, ale nie jesteśmy do tego zobowiązani.

 

Postępowanie użytkownika
Korzystając z naszej Witryny, użytkownik nie może publikować ani przesyłać do Witryny ani z niej:
(a) treści, na które nie uzyskano wszystkich niezbędnych zgód;
(b) treści o charakterze dyskryminacyjnym, obscenicznym, pornograficznym, zniesławiającym, mogącym podsycać nienawiść rasową, naruszającym poufność lub prywatność, mogącym powodować irytację lub niedogodności dla innych osób, zachęcającym lub stanowiącym zachowanie, które można uznać za przestępstwo, powodującym odpowiedzialność cywilną lub w inny sposób sprzecznym z prawem obowiązującym w jurysdykcji, w której wykorzystywana jest nasza Witryna;c) treści o charakterze szkodliwym, w tym, bez ograniczeń, wirusów komputerowych, koni trojańskich, uszkodzonych danych lub innego potencjalnie szkodliwego oprogramowania lub danych.

Będziemy w pełni współpracować z wszelkimi organami ścigania lub nakazem sądowym wymagającym od nas ujawnienia tożsamości lub innych szczegółów lub jakiejkolwiek osoby zamieszczającej materiały na naszej Stronie z naruszeniem postanowień niniejszego punktu.

Nie wolno korzystać z naszej Witryny w stanie rozproszonej uwagi lub zaabsorbowania, np. podczas prowadzenia pojazdu mechanicznego. Dostęp do naszej Strony należy uzyskiwać wyłącznie z należytą troską o bezpieczeństwo własne i innych osób.

Zawartość niniejszej witryny, w tym między innymi treści audio, wideo, kod HTML, przyciski, obrazy graficzne i tekst mogą być pobierane lub drukowane wyłącznie do użytku osobistego lub niekomercyjnego, ale nie wolno ich w żaden sposób zmieniać, modyfikować, reprodukować, przedstawiać, publikować, postować, przesyłać lub rozpowszechniać w żaden sposób. CDM Smith zachowuje wszelkie prawa do treści i obrazów zamieszczonych na tej witrynie. Wszelkie prawa, które nie zostały wyraźnie przyznane w niniejszym dokumencie, są zastrzeżone.

Wszelkie informacje, treści i materiały dostępne w tej witrynie służą wyłącznie ogólnym celom informacyjnym i jednoznacznie NIE stanowią jakiejkolwiek porady ani profesjonalnej usługi. Jeśli mają Państwo konkretne pytania dotyczące udostępnianych treści technicznych lub jeśli potrzebują Państwo pomocy technicznej lub profesjonalnych usług, prosimy o bezpośredni kontakt z firmą CDM Smith.

Linki do i z witryn internetowych osób trzecich
Dla wygody użytkowników tej witryny, firma CDM Smith może udostępniać odnośniki do zewnętrznych witryn internetowych utrzymywanych i kontrolowanych przez osoby trzecie. Odnośniki zewnętrzne udostępnione przez firmę CDM Smith na tej witrynie w żaden sposób nie odzwierciedlają polityki ani przekonań firmy CDM Smith ani jej funkcjonariuszy, dyrektorów lub pracowników. CDM Smith nie ponosi odpowiedzialności za żadne informacje, produkty lub usługi znalezione na witrynach osób trzecich, ani nie udziela poparcia dla tych informacji, produktów lub usług.

Wszelkie linki umieszczone na naszej Stronie mogą umożliwić Państwu opuszczenie naszej Strony. Te strony internetowe osób trzecich nie są pod naszą kontrolą i zrzekamy się wszelkiej odpowiedzialności za zawartość takich stron internetowych lub jakichkolwiek linków zawartych w takich stronach internetowych lub jakichkolwiek zmian lub aktualizacji tych stron. Ponadto zrzekamy się wszelkiej odpowiedzialności za jakąkolwiek formę transmisji otrzymywanej z jakiejkolwiek powiązanej strony internetowej lub reklamy strony trzeciej. Dostarczamy te linki dla wygody użytkownika, a włączenie jakiegokolwiek linku tutaj w żaden sposób nie może być interpretowane jako zatwierdzenie przez nas witryny (witryn).

Jeśli chcesz zamieścić link do naszej Strony, możesz to zrobić tylko pod warunkiem, że zamieścisz link do jakiejkolwiek strony na naszej Stronie, ale nie będziesz jej powielać, oraz pod następującymi warunkami:

(a) nie sugerują Państwo w żaden sposób, że popieramy jakiekolwiek usługi lub produkty, chyba że zostało to z nami wyraźnie uzgodnione;

(b) nie przedstawiają Państwo w sposób fałszywy swoich relacji z nami ani nie prezentują żadnych fałszywych informacji na nasz temat;

(c) nie umieszczają Państwo linków z witryn, które nie są Państwa własnością; oraz

(d) Państwa strona nie zawiera treści, które są obraźliwe, kontrowersyjne, naruszają prawa własności intelektualnej lub inne prawa jakiejkolwiek innej osoby lub nie są w jakikolwiek sposób zgodne z prawem Stanów Zjednoczonych Ameryki.

Jeśli zdecydują się Państwo na umieszczenie linku na naszej Stronie z naruszeniem postanowień niniejszego punktu, są Państwo zobowiązani do pełnego zabezpieczenia nas przed odpowiedzialnością za wszelkie straty lub szkody poniesione w wyniku Państwa działań.

Wyłączenia odpowiedzialności
Wszystkie informacje na naszej Stronie mają charakter ogólny i są dostarczane dla Państwa wiedzy i zrozumienia oraz wyłącznie jako źródło informacji. Dokumenty i wszelkie powiązane grafiki opublikowane na tym serwerze mogą zawierać nieścisłości techniczne lub błędy typograficzne. Zmiany są okresowo dodawane do informacji zawartych na naszej stronie. W każdej chwili możemy wprowadzić ulepszenia i/lub zmiany w produktach przedstawionych lub opisanych w niniejszym dokumencie. Wyraźnie zrzekamy się wszelkiej odpowiedzialności za jakiekolwiek negatywne konsekwencje lub szkody wynikające z korzystania z witryny lub polegania na informacjach na niej zawartych.

 

WSZELKIE INFORMACJE ZAWARTE W NINIEJSZEJ WITRYNIE LUB WITRYNIE PODMIOTÓW TRZECICH SĄ DOSTARCZANE W STANIE „TAKIM, W JAKIM SĄ” I “TAKIM, W JAKIM SĄ DOSTĘPNE” BEZ JAKICHKOLWIEK GWARANCJI, WYRAŹNYCH LUB DOROZUMIANYCH. NIE SKŁADAMY ŻADNYCH OŚWIADCZEŃ ANI ZAPEWNIEŃ W ODNIESIENIU DO JAKICHKOLWIEK PRODUKTÓW, INFORMACJI LUB USŁUG DOSTARCZANYCH ZA POŚREDNICTWEM TEJ STRONY, W TYM, TYTUŁU, NIENARUSZALNOŚCI, ANI ŻADNYCH INNYCH GWARANCJI, WARUNKÓW, GWARANCJI LUB OŚWIADCZEŃ, CZY TO USTNYCH, CZY PISEMNYCH, CZY W FORMIE ELEKTRONICZNEJ. CDM SMITH EXPRESSLY DISCLAIMS ANY AND ALL IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, AS WELL AS ALL WARRANTIES ARISING BY USAGE OF TRADE, COURSE OF DEALING OR COURSE OF PERFORMANCE RELATING TO SUCH INFORMATION.

CDM SMITH NIE GWARANTUJE ANI NIE PONOSI ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI PRAWNEJ ANI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA DOKŁADNOŚĆ, KOMPLETNOŚĆ LUB PRZYDATNOŚĆ JAKICHKOLWIEK INFORMACJI OPISANYCH NA NASZEJ STRONIE LUB USŁUGACH LUB Z NICH POCHODZĄCYCH.

Ograniczenie odpowiedzialności

W ŻADNYM WYPADKU FIRMA CDM SMITH, JEJ PODMIOTY POWIĄZANE LUB PODMIOTY OD NIEJ ZALEŻNE, LUB ODPOWIEDNI FUNKCJONARIUSZE, DYREKTORZY, AGENCI I PRACOWNICY NIE PONOSZĄ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA SZKODY BEZPOŚREDNIE, POŚREDNIE, PRZYPADKOWE, SPECJALNE, KARNE LUB WTÓRNE, UTRATĘ ZYSKÓW, PRZYCHODÓW, DANYCH, WARTOŚCI FIRMY ANI ZA WYKORZYSTANIE PONIESIONE PRZEZ UŻYTKOWNIKA LUB JAKĄKOLWIEK WITRYNĘ TRZECIĄ NIEZALEŻNIE OD TEGO, CZY TAKIE DZIAŁANIE WYNIKA Z UMOWY, CZY ODPOWIEDZIALNOŚCI DELIKTOWEJ (W TYM ZANIEDBANIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI NA ZASADZIE RYZYKA), WYNIKAJĄCE Z DOSTĘPU LUB NIEMOŻNOŚCI UZYSKANIA DOSTĘPU DO WITRYNY LUB KORZYSTANIA Z NIEJ, JEŚLI FIRMA CDM SMITH POINFORMOWAŁA O MOŻLIWOŚCI DOSTĘPU LUB KORZYSTANIA Z WITRYNY LUB JAKICHKOLWIEK USŁUG.

Odszkodowanie

UŻYTKOWNIK ZGADZA SIĘ ZWOLNIĆ FIRMĘ CDM SMITH, JEJ PODMIOTY POWIĄZANE LUB PODMIOTY OD NIEJ ZALEŻNE, LUB ODPOWIEDNICH FUNKCJONARIUSZY, DYREKTORÓW, AGENTÓW I PRACOWNIKÓW Z WSZELKICH ROSZCZEŃ, ŻĄDAŃ, ODPOWIEDZIALNOŚCI, SPORÓW, KOSZTÓW, WYDATKÓW LUB STRAT, W TYM UZASADNIONYCH HONORARIÓW ADWOKACKICH I KOSZTÓW POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO, WYNIKAJĄCYCH Z KORZYSTANIA PRZEZ UŻYTKOWNIKA Z WITRYNY LUB DOSTĘPU DO NIEJ, BĄDŹ NARUSZENIA PRZEZ NIEGO NINIEJSZYCH WARUNKÓW KORZYSTANIA Z WITRYNY LUB W JAKIKOLWIEK INNY SPOSÓB ZWIĄZANYCH Z KORZYSTANIEM PRZEZ UŻYTKOWNIKA Z NIEJ LUB NARUSZENIEM PRZEZ NIEGO NINIEJSZYCH WARUNKÓW KORZYSTANIA Z WITRYNY.

Przyznawanie praw

Niniejsze Warunki oraz wszelkie prawa i licencje przyznane na ich podstawie nie mogą być przenoszone ani cedowane przez Użytkownika.

 

Obowiązujące prawo

Nie składamy żadnych oświadczeń, że zawartość lub Witryna są odpowiednie lub mogą być używane lub pobierane poza terytorium Stanów Zjednoczonych. Dostęp do Witryny i/lub jej zawartości może nie być legalny w niektórych krajach poza Stanami Zjednoczonymi. Jeśli użytkownik uzyskuje dostęp do Witryny spoza Stanów Zjednoczonych, robi to na własne ryzyko i jest odpowiedzialny za przestrzeganie przepisów prawa obowiązujących w jurysdykcji, z której uzyskuje dostęp do Witryny.

Prawem właściwym dla niniejszych Warunków użytkowania jest prawo stanu Massachusetts (Stany Zjednoczone Ameryki Północnej), z wyłączeniem przepisów dotyczących możliwości wyboru prawa.

Pozostałe informacje

Niniejsze Warunki, wraz z Polityką Prywatności, innymi warunkami lub informacjami prawnymi opublikowanymi przez nas na Witrynie, stanowią całość porozumienia między nami dotyczącego korzystania ze Strony. Jeśli którekolwiek z postanowień niniejszych Warunków zostanie uznane za nieważne przez sąd właściwej jurysdykcji, nieważność takiego postanowienia nie będzie miała wpływu na ważność pozostałych postanowień niniejszych Warunków, które pozostaną w pełnej mocy. UŻYTKOWNIK ZGADZA SIĘ, ŻE WSZELKIE DZIAŁANIA WYNIKAJĄCE Z LUB ZWIĄZANE ZE STRONĄ MUSZĄ ZOSTAĆ ZGŁOSZONE W CIĄGU JEDNEGO (1) ROKU OD ICH PODJĘCIA. W PRZECIWNYM RAZIE, DZIAŁANIĘ JEST TRWALE PRZEDAWNIONE.

Nasza Strona podlega prawom i przepisom Stanów Zjednoczonych dotyczącym kontroli eksportu i może podlegać przepisom dotyczącym eksportu lub importu w innych krajach. Użytkownik zobowiązuje się ściśle przestrzegać wszystkich takich praw i przepisów oraz przyjmuje do wiadomości, że ponosi odpowiedzialność za uzyskanie zezwolenia na eksport, reeksport lub import wszelkich danych znajdujących się na naszej Stronie, w zależności od potrzeb.

Firma CDM Smith zastrzega sobie prawo do aktualizacji i/lub zmiany informacji znajdujących się na tej witrynie w dowolnym momencie bez uprzedzenia. CDM Smith nie ponosi odpowiedzialności za nieaktualne informacje lub błędy jakiegokolwiek rodzaju znalezione na tej witrynie i nie gwarantuje, że funkcje zawarte na tej witrynie będą nieprzerwane lub bezbłędne, że usunie wady, lub że ta witryna lub serwer, na którym się znajduje, są wolne od wirusów lub źródeł potencjalnych szkód dla użytkownika.

© 2022 CDM Smith. Wszelkie prawa zastrzeżone. CDM Smith, logo i lista tagów listen. think. deliver. są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy CDM Smith. Znaki towarowe, logo, obrazy i znaki usługowe firmy CDM Smith oraz jej spółek zależnych i podległych, które są używane na tej witrynie są własnością firmy CDM Smith i nie mogą być używane bez wyrażenia uprzedniej pisemnej zgody. Wszystkie pozostałe znaki towarowe należą do ich odpowiednich właścicieli.

 

Nasze dane kontaktowe

USA, CDM Smith

75 State Street, Suite 701

Boston, MA 02109 USA

Privacy@cdmsmith.com

 

Zawiadomienie o podmiotach działających w Europie

CDM Smith prowadzi działalność w Europie jako następujące podmioty prawne:

CDM Smith Europe GmbH
Am Umweltpark 3-5
44793 Bochum, Niemcy
tel.: +49 234 68775-0
faks: +49 234 68775-10

NIP VAT: DE814963072, siedziba główna: Bochum, Sąd Rejonowy Bochum HRB 6350
Zarząd: Dr. Ralf Bufler (Przewodniczący), Thierry Desmaris, Andreas Roth

Niemcy

CDM Smith Consult GmbH
Am Umweltpark 3-5
D-44793 Bochum
tel.: 0234 68775-0
faks: 0234 68775-10

NIP VAT: DE12 9441 841, siedziba spółki: Bochum, Sąd Rejonowy Bochum HRB 10957
Zarząd: Dr. Ralf Bufler (Przewodniczący), Andreas Roth

 

Ireland

CDM Smith Ireland Ltd.

5th Floor, O’Connell Bridge House, D’Olier Street
Dublin 2, Irlandia
tel.: +353 1 672-2700
faks: +353 1 672-4744

Numer rejestracyjny: 338589
Zarząd: Ruairi O'Carroll, Dr. Wolfgang Balze

 

Polska

CDM Smith Sp. z o.o.
Al. Jerozolimskie 123a
02-017 Warszawa, Polska
tel.: +48 22 55193-00
faks:+48 22 55193-80

NIP 5262828205, REGON 015878981; KRS 0000227703, Sąd Rejonowy dla m.st.Warszawy, XII
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Zarząd: Jan Zabierzewski, Cezary Dąbrowski

 

Turcja

CDM Smith Europe GmbH
Merkezi Almanya Ankara Merkez Türkiye Şubesi
Beştepe Mah. Dumlupınar Blv. A Blok 6 / 1 18
Yenimahalle / Ankara, Turkey
tel.: +90 312 295 62-99
faks: +90 312 295 62-00

Numer rejestracyjny: 0203031931600001, Ankara Ticaret Sicil Müdürlüğü
Zarząd: Selma Özkan

 

Data aktualizacji: 1styczeń, 2022