Welcome to CDM Smith.

Ewa Wilkos-Gładki

Ekspert ochrony środowiska/gospodarka wodna

Ewa Wilkos-Gładki pełni funkcję Zastępcy Dyrektora Zespołu Środowiska oraz uczestniczy w realizacji projektów w roli Eksperta w zakresie ochrony środowiska / gospodarki wodnej. Posiada ponad 12 lat doświad­cze­nia zawodowego w realizacji  projektów środo­wi­sko­wych jako Ekspert oraz Kierownik Projektu. Brała udział w procesie przy­go­to­wa­nia oraz wdrażania dokumentów stra­te­gicz­nych w zakresie gospodarki wodnej w Polsce: Projekt Narodowej Strategii Gospo­da­ro­wa­nia Wodami 2030 (2008); Pomoc Techniczna we wdrażaniu Ramowej Dyrektywy Wodnej 2000/60/WE w Polsce (2005), jak również prze­pro­wa­dze­niu oraz przy­go­to­wa­niu doku­men­ta­cji w ramach stra­te­gicz­nej oceny oddzia­ły­wa­nia na środowisko dla 5 dokumentów na poziomie krajowym, w tym Planu Zarządzania Ryzykiem Powodziowym dla obszaru Dorzecza Odry (2015).

Jest współ­au­to­rem ocen oddzia­ły­wa­nia na środowisko w zakresie gospodarki wodnej, jako części doku­men­ta­cji środo­wi­sko­wych dla szeregu instalacji, doku­men­ta­cji do wniosków o wydanie pozwoleń zinte­gro­wa­nych. Posiada doświad­cze­nie w zakresie koordynacji postępowań admi­ni­stra­cyj­nych dla uzyskania wymaganych pozwoleń oraz decyzji środo­wi­sko­wych, w tym przy­go­to­wy­wa­nie doku­men­ta­cji, operatów wodno­praw­nych. Uczest­ni­czyła w roli Kierownika Zespołu Środo­wi­sko­wego w realizacji projektów dot. gazu łupkowego m.in. dla firmy Marathon Oil Polska, Lane Energy Polska Sp. z o.o. (uzyskiwanie decyzji środo­wi­sko­wych, rekul­ty­wa­cje terenów tymcza­so­wych placów wiertni).

lat doświadczenia zawodowego
lat w CDM Smith
ponad
zrealizowanych projektów

Dlaczego CDM Smith? CDM to nie tylko miejsce pracy. Ludzie oraz atmosfera sprawiają, że nawet najcięższe wyzwania wspominane są z uśmiechem. Naprawdę warto.

Co Cię inspiruje?  Możliwości stawiane przez CDM w zakresie podej­mo­wa­nia różnych wyzwań dla realizacji projektów napędzają gotowość do skutecznego poszu­ki­wa­nia nowych rozwiązań, a tym samym rozwoju własnego i zdobywania nowych doświadczeń.

Z którą z  wartości CDM Smith utożsamiasz się najbardziej?  Zdecy­do­wa­nie praca zespołowa - odpowiednia komunikacja i współpraca pozwala na skuteczną realizację najbardziej złożonych projektów.

Ewa Wilkos Gladki Ewa Wilkos Gladki
Planowanie w gospodarowaniu wodami jest jednym z fundamentów dla efektywnej i zrównoważonej gospodarki wodnej
Eksperci
icon
kontakt z Ekspertem
kontakt z Ekspertem

Projekty & Praktyczne rozwiązania