Welcome to CDM Smith.

Cezary Dąbrowski

Wiceprezes Zarządu

Cezary Dąbrowski posiada ponad 20-letnie doświad­cze­nie w zakresie usług i robót budowlanych. W ciągu ostatnich lat prowadził ponad 18 projektów w zakresie budowy, rozbiórki i rekul­ty­wa­cji dla klientów z branży naftowej i gazu, w tym Chevron, ExxonMobil, ENI, Marathon Oil i Conoco Philips.


Pełni rolę Kierownika Projektów infra­struk­tu­ral­nych reali­zo­wa­nych jako kompleksowe usługi na każdym z etapów przy­go­to­wa­nia, wdrażania oraz realizacji inwestycji.

Odpowiada również za zapewnienie bezpie­czeń­stwa prac budowlanych i prze­strze­ga­nia przepisów BHP przez pracowników CDM Smith i podwy­ko­naw­ców.
lata doświadczenia zawodowego
lat w CDM Smith
zrealizowanych projektów
Cezary Dąbrowski Cezary Dąbrowski
Jakość i bezpieczeństwo - podstawą realizacji każdego projektu
Działania/obszary
Eksperci
contact
kontakt z Ekspertem
kontakt z Ekspertem

Projekty & Praktyczne rozwiązania