Rozbudowa Ciepłowni w Żychlinie

Rozbudowa Ciepłowni w Żychlinie
Energa Kogeneracja Sp. z o.o. Polska, Warszawa
CDM Smith na potrzeby przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie Ciepłowni w Żychlinie przygotował projekt budowlany, dokumentację geologiczno-inżynierską i hydrogeologiczną wraz z dokumentacjami do uzyskania wszystkich wymaganych pozwoleń.

 Ciepłownia w Żychlinie, o mocy zain­sta­lo­wa­nej 27,1 MW, jest głównym dostawcą ciepła dla miasta. Przesyłanie i dystrybucja wytwo­rzo­nego ciepła jest prowadzona przez pięć sieci ciepłow­ni­czych. Na potrzeby moder­ni­za­cji Inwestor – Energa Kogeneracja Sp. z o.o. – wybrał konsorcjum firm Ener­go­pro­jekt-Warszawa SA i CDM Smith Sp. z o.o. dla opracowania Projektu budowlanego dla dwóch silników gazowych o łącznej mocy 4 MWe /3,75 MWt i kotła biomasowego z turbiną upustowo-konden­sa­cyjną 2,7 MWe/5,2 MWt w Żychlinie wraz z niezbędną infra­struk­turą.

 

rozpoczęcie
MWt
moc zainstalowana
zakończenie
Zakres prac obejmował wykonanie projektu wstępnego, wykonanie projektu budowlanego oraz uzyskanie wszelkich niezbędnych opinii, uzgodnień i decyzji, a takie uzyskanie w imieniu Inwestora osta­tecz­nego pozwolenia na budowę.
Wdrożenie zaprojektowanego układu zapewni zmniejszenie emisji substancji szkodliwych do środowiska.
Cezary Dąbrowski, Dyrektor ds. Realizacji

Inwestycja stanowi element zadania badawczego nr 4 „Opracowanie zintegrowanych technologii wytwarzania paliw i energii z biomasy, odpadów rolniczych i innych” w programie strategicznym Narodowego Centrum Badań i Rozwoju „Zaawansowane technologie pozyskiwania energii” koordynowanego przez Instytut Maszyn Przepływowych PAN i jej celem jest współpraca z przemysłem przy rozwoju nowoczesnych technologii kogeneracyjnych.

CD cd
Wdrożenie zaprojektowanego układu zapewni zmniejszenie emisji substancji szkodliwych do środowiska.

Inne projekty CDM Smith