Rozbudowa i moder­ni­za­cja  Oczysz­czalni Ścieków „Czajka” w Warszawie

Rozbudowa i moder­ni­za­cja  Oczysz­czalni Ścieków „Czajka” w Warszawie
MPWiK w m.st. Warszawie Polska, Warszawa
Miasto stołeczne Warszawa i Miejskie Przed­się­bior­stwo Wodociągów i Kanalizacji realizują kompleksową moder­ni­za­cję systemu zaopa­trze­nia w wodę  i odpro­wa­dza­nia ścieków w celu zapewnienia właściwego poziomu oczysz­cza­nia ścieków odpro­wa­dza­nych do rzeki Wisły.

Z uwagi na szeroki zakres program inwe­sty­cyjny podzielony został na trzy fazy:

Faza I – Układ przesyłowy dla Oczysz­czalni Ścieków Południe;
Faza II – Poprawa jakości wody w Warszawie;
Faza III – Zaopa­trze­nie w wodę i odpro­wa­dza­nie ścieków w Warszawie.

Docelowe rozwiązanie gospodarki ściekowej w Warszawie uwzględnia obsłu­gi­wa­nie przez Oczysz­czal­nię Ścieków "Czajka", poza prawo­brzeżną częścią Warszawy, również część centralną i północną lewo­brzeż­nej strony miasta.

 W efekcie realizacji wszystkich elementów wielo­fa­zo­wego programu inwe­sty­cyj­nego wszystkie powstające w Warszawie ścieki zostaną oczyszczone w stopniu zgodnym z obecnymi wymaganiami prawa polskiego i Dyrektyw UE, co pozwoli uniknąć poważnych kar finansowych, które miasto ponosiłoby po roku 2010 za brak oczysz­cza­nia ścieków. Przyczyni się to również do znaczącego poprawienia stanu ochrony środowiska w Polsce i w całej zlewni Bałtyku.

Projekt w liczbach

od
rozpoczęcie Projektu
mld Euro
wartość inwestycji
zakończenie realizacji

Dla rozwiązania problemu gospodarki ściekami w Warszawie zaplanowano i zapro­jek­to­wano rozbudowę i moder­ni­za­cję Oczysz­czalni Ścieków „Czajka”, tak aby jej prze­pu­sto­wość wzrosła z obecnej 240 000 m3/d do 435 300 m3/d, przy jedno­cze­snym wzroście efektu oczysz­cza­nia, zwłaszcza w zakresie redukcji związków biogennych. Dopeł­nie­niem rozwiązania jest rozbudowa systemu utylizacji osadów powsta­ją­cych w procesie oczysz­cza­nia ścieków i zakończenie go instalacją do przeróbki termicznej.

CDM Smith pomaga sprostać wysokim ocze­ki­wa­niom dotyczącym jakości wody i parametrów ścieków oraz zapewnienia niezbędnej infra­struk­tury.
Piotr Korycki, Dyrektor Grupy Infrastruktura

Zakres prac CDM Smith obejmował opracowanie projektu koncepcyjnego oczyszczalni ścieków i systemu kanalizacji, dokumentacji środowiskowych, studiów wykonalności i aplikacji EU wraz z nadzorem budowlanym.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej.

Korycki Piotr Korycki Piotr
Pomagamy sprostać wysokim ocze­ki­wa­niom dotyczącym jakości wody i ścieków oraz zapewnienia niezbędnej infra­struk­tury, od projektu po realizację.
Praktyczne rozwiązania
RTC
Zwiększenie pojemności retencyjnej systemu kanalizacyjnego m.st. Warszawy
https://www.cdmsmith.com/pl/Client-Solutions/Insights/RTC_Warsaw_PL
Wykonanie systemu centralnego sterowania siecią kanalizacji ogólnospławnej w celu optymalnego wykorzystywania pojemności retencyjnych oraz przesyłu ścieków do oczyszczalni Czajka w Warszawie
Pobierz plik

Inne projekty CDM Smith