Usługi w zakresie eksploatacji złóż gazu łupkowego

Usługi w zakresie eksploatacji złóż gazu łupkowego
Marathon Oil, Chevron, EXXON Mobil Polska
Doświadczenie CDM Smith w zakresie eksploatacji złóż gazu łupkowego w USA oraz nasze lokalne doświadczenie w konsultingu inżynierskim i środowiskowym przyczyniło się do powierzenia naszej firmie zadań związanych z pracami poszukiwania i rozpoznawania złóż gazu łupkowego w Polsce. W latach 2011-2015 pracowaliśmy z największymi inwestorami w tej branży, m.in z : Marathon Oil Company, EXXON Mobil, Chevron oraz Conocco Phillips.

Projekty w Polsce w liczach

kluczowych inwestorów
ponad
lokalizacji
ponad
inter­dy­scy­pli­nar­nych ekspertów

Zakres świad­czo­nych przez nas usług dla firm prowa­dzą­cych badania obejmował cały kompleks działań niezbędnych do rozpoczęcia prac wiert­ni­czych.

 

     Usługi związane ze wstępnymi pracami przy­go­to­waw­czymi obejmowały:


 • prze­pro­wa­dze­nie analizy poten­cjal­nych lokalizacji wiertni,
 • wybór lokalizacji wiertni oparty na wynikach analizy ryzyk formalnych, tech­nicz­nych i środo­wi­sko­wych (tzw. PERA),
 • prze­pro­wa­dze­nie konsultacji społecznych z udziałem przed­sta­wi­cieli mieszkańców i innych inte­re­sa­riu­szy,
 • przy­go­to­wa­nie i prze­pro­wa­dze­nie wymaganych na tym etapie procedur admi­ni­stra­cyj­nych (decyzja loka­li­za­cyjne, decyzja środo­wi­skowa, pozwolenie wodno-prawne, decyzje wynikające w prawa górniczego).

   

  Usługi związane z realizacją przed­się­wzię­cia obejmowały:

 • badania sozo­lo­giczne i geotech­niczne, jako podstawę do dalszych prac przy­go­to­waw­czych,
 • opracowanie doku­men­ta­cji projektowej placów wiertni wraz z towa­rzy­szącą infra­struk­turą,
 • prze­pro­wa­dze­nie wymaganych na tym etapie procedur admi­ni­stra­cyj­nych (pozwolenie na budowę oraz decyzje wynikając w prawa górniczego),
 • realizację prac budowlanych związanych z budową placu wiertni oraz wymaganą infra­struk­turą,
 • badania i monitoring środo­wi­skowy w trakcie realizacji prac wiert­ni­czych.

   

  Usługi związane z zakoń­cze­niem prac wiert­ni­czych obejmowały:

 • rozbiórkę wiertni i rekul­ty­wa­cja terenu,
 • końcowe badania i analizy stanu środowiska,
 • prze­pro­wa­dze­nie procedur admi­ni­stra­cyj­nych i uzyskanie decyzji admi­ni­stra­cyj­nych związanych zakoń­cze­niem prac wiert­ni­czych.

Kompleksowo wspieramy naszych Klientów w zakresie badań środo­wi­sko­wych, wymaganych pozwoleń, projek­to­wa­nia, budowy placów wiertni oraz rekul­ty­wa­cji terenów po zakończeniu robót.
cezary dąbrowski, WicePrezes Zarządu

Inne projekty CDM Smith