Kompleksowe usługi - gaz łupkowy

Kompleksowe usługi - gaz łupkowy
Marathon Oil, Chevron, EXXON Mobil Polska
Doświad­cze­nie CDM w zakresie komplek­so­wych usług przyczyniło się do powierzenia CDM, przez najwięk­szych Inwestorów (między innymi Marathon Oil Company, EXXON Mobil, Chevron, Conocco Phillips) zadań związanych z pracami poszu­ki­wa­nia i rozpo­zna­wa­nia złóż gazu łupkowego w Polsce.

Zakres świad­czo­nych przez CDM Smith usług obejmował doradztwo na etapie przy­go­to­wa­nia inwestycji wraz z przeglądem uwarunkowań legi­sla­cyj­nych w Polsce, przy­go­to­wa­niem wstępnych analiz ryzyk PERA (preliminary risk assessment), uzyskaniem niezbędnych pozwoleń admi­ni­stra­cyj­nych, moni­to­rin­giem stanu środowiska, wykonaniem doku­men­ta­cji technicznej dla każdego z etapów realizacji, wybudowanie placów wraz z infra­struk­turą.

kluczowych Inwestorów
ponad
lokalizacji
ponad
interdyscyplinarnych Ekspertów

Roboty budowlane poprzedzone były wykonaniem badań sozologicznych środowiska gruntowo-wodnego. Prace w terenie były podzielone na etapy:

  • uzyskanie niezbędnych dla realizacji projektu pozwoleń i uzgodnień (w tym decyzje środowiskowe, pozwolenia wodnoprawne, dokumentacje wynikające z prawa geologicznego i górniczego, i inne),
  • wykonanie badań geotechnicznych i na ich podstawie wykonanie dokumentacji technicznej infrastruktury,
  • budowa placu wraz z infrastrukturą towarzyszącą.
Kompleksowo wspieramy Zamawiających w zakresie badań środo­wi­sko­wych, wymaganych pozwoleń, projek­to­wa­nia, budowy placów wiertni oraz rekul­ty­wa­cji terenów po zakończeniu robót.
Krzysztof Kamiński, Prezes Zarządu

Ostatni etap w ramach świadczonych kompleksowych usług obejmował przygotowanie wymaganej dokumentacji rekultywacyjnej, przeprowadzenie rozbiórki i rekultywacji.

Po zakończonych pracach budowlanych i agrotechnicznych wykonane zostały powtórne badania wierzchniej warstwy gruntu, potwierdzające przywrócenie jego pierwotnego stanu fizyko-chemicznego. Całość działalności zakończyło wydanie decyzji uznającej rekultywację za zakończoną.
Praktyczne rozwiązania
pdf
Usługi na świecie
https://www.cdmsmith.com/pl/Client-Solutions/Insights/Oil-Gas-na-swiecie
Marathon Oil Company
Dowiedz się więcej

Inne projekty CDM Smith