Stra­te­giczna Ocena Oddzia­ły­wa­nia na Środowisko dla projektu Planu Zarządzania Ryzykiem Powodziowym dla obszaru dorzecza Odry

Stra­te­giczna Ocena Oddzia­ły­wa­nia na Środowisko dla projektu Planu Zarządzania Ryzykiem Powodziowym dla obszaru dorzecza Odry
Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej Polska, Warszawa
Plany zarządzania ryzykiem powodziowym stanowią jeden z elementów gospo­da­ro­wa­nia wodami. Konieczność ich sporzą­dze­nia wynika z zapisów Dyrektywy 2007/60/WE Parlamentu Euro­pej­skiego i Rady z dnia 23 paździer­nika 2007 r. w sprawie oceny ryzyka powo­dzio­wego i zarządzania nim.W toku toczących się w Polsce od lipca 2014 r. prac anali­tycz­nych, diagno­stycz­nych i plani­stycz­nych z końcem 2014 r. opracowane zostały projekty planów zarządzania ryzykiem powodziowym. Są to kompleksowe dokumenty, opra­co­wy­wane na podstawie przy­go­to­wa­nych na wcze­śniej­szych etapach: wstępnej oceny ryzyka powo­dzio­wego, map zagrożenia i map ryzyka powo­dzio­wego, zawierające opis celów zarządzania ryzykiem powodziowym oraz katalog niezbędnych działań prze­wi­dzia­nych do realizacji w poszcze­gól­nych cyklach plani­stycz­nych.
miesięcy realizacji
>
interdyscyplinarnych Ekspertów
> %
powierzchni Polski
Powódź jest naturalnym zjawiskiem               z którym ludzie powinni nauczyć się żyć.
Jolanta Samsel, Kierownik Projektu

Organem odpo­wie­dzial­nym za przy­go­to­wa­nie planów zarządzania ryzykiem powodziowym dla obszarów dorzeczy jest Prezes Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej.

Zgodnie z obowią­zu­ją­cymi przepisami projekty Planów wyzna­cza­jące ramy dla późniejszej realizacji przed­się­wzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, nie mogą zostać przyjęte bez prze­pro­wa­dze­nia stra­te­gicz­nej oceny oddzia­ły­wa­nia na środowisko. Postę­po­wa­nie admi­ni­stra­cyjne w sprawie stra­te­gicz­nej oceny oddzia­ły­wa­nia na środowisko skutków realizacji projektu Planu Zarządzania Ryzykiem Powodziowym dla obszaru dorzecza Odry, obejmowało w szcze­gól­no­ści:

  • uzgodnienie stopnia szcze­gó­ło­wo­ści informacji zawartych w przy­go­to­wy­wa­nym dokumencie prognozy oddzia­ły­wa­nia na środowisko,
  • sporzą­dze­nie dokumentu prognozy oddzia­ły­wa­nia na środowisko Planu Zarządzania Ryzykiem Powodziowym dla obszaru dorzecza Odry,
  • uzgodnienia z organami admi­ni­stra­cji,
  • przy­go­to­wa­nie i prze­pro­wa­dze­nie konsultacji społecznych przy­go­to­wa­nych dokumentów.
Dagmara Jasik
Powódź jest naturalnym zjawiskiem z którym ludzie powinni nauczyć się żyć.

Inne projekty CDM Smith