Wzmocnienie zabez­pie­czeń      prze­ciw­po­wo­dzio­wych rzeki Ren jako dosto­so­wa­nie do zmian  klima­tycz­nych

Wzmocnienie zabez­pie­czeń      prze­ciw­po­wo­dzio­wych rzeki Ren jako dosto­so­wa­nie do zmian  klima­tycz­nych
Rada Regionu Karlsruhe, Niemcy
Występujące w ostatnich latach coraz częstsze powodzie wskazują na rosnące znaczenie zapewnienia skutecznej ochrony przeciwpowodziowej. Ochrona dla rzeki Ren na terenie Niemiec w Badenii – Wirtenbergii zaprojektowana została na tzw. 200-letnią wodę. Zrealizowany projekt obejmował 8 etapów realizacyjnych wykonywanych w różnych terminach oraz różnych lokalizacjach z uwagi na występujące uwarunkowania środowiskowe.

CDM uczestniczył w realizacji projektu w zakresie planowania i zarządzenia projektem, nadzoru nad realizacją prac terenowych, wykonania dokumentacji konstrukcyjnej obiektów oraz przeglądu stanu istniejących zabezpieczeń na długości ponad 10 km.  Wały zostały poszerzone i spłaszczone dla osiągnięcia maksymalnej stabilności. Dodatkowo zlikwidowanych zostało 17 zbiorników oraz dwie nieeksploatowane pompownie zlokalizowane w obszarze zalewowym.

km
odcinek Renu objęty Projektem
objętość mas ziemnych

W ramach prowadzonych prac wybudowane zostały dodatkowe nowe obiekty, takie jak m.in. wartownia, mosty serwisowe. Ponadto jeden z przepustów w dolnym biegu rzeki Ren został zmodernizowany. Dla zwiększenia powierzchni zabezpieczeń, bieg prawego dopływu Renu rzeki Pfinz został zmieniony przez przesunięcie koryta rzeki o ok. 600 m.

Prace budowlane realizowane na terenie rezerwatu przyrody wymagały zachowania szcze­gól­nych środków zapo­bie­ga­ją­cych negatywnym oddzia­ły­wa­niom na środowisko.
Siegfried Wagner, Kierownik Projektu

Dla zapewnienia minimalizacji oddziaływań na środowisko, szczególnie na terenie rezerwatu przyrody, prace realizowane w ramach projektu prowadzone były w ośmiu oddzielnych etapach, w różnym czasie oraz w różnych lokalizacjach. Dzięki zrealizowaniu projektu zmodernizowane zabezpieczenia przeciwpowodziowe umożliwią skuteczniejszą ochronę przed powodzią dla obszaru ok. 30 km² obejmującego kilka gmin w rejonie Renu na północ od Karlsruhe.

SW SW
Projekt o szczególnej randze dla wielu miejscowości wzdłuż rzeki Ren
Siegfried Wagner Kierownik Projektu