Budowa największego zbiornika retencyjnego w Polsce.

Budowa największego zbiornika retencyjnego w Polsce.
MPWiK Warszawa Warszawa
Opisany tutaj zbiornik retencyjny jest jednym z elementów programu inwestycyjnego zwiększenia retencji wód opadowych m. st. Warszawy, programu, którego głównym celem jest poprawa systemu zbierania i oczyszczania ścieków. Pozwoli on na ograniczenie liczby i objętości zrzutów ścieków ogólnospławnych do Wisły odprowadzanych przelewami burzowymi jednocześnie ograniczając lokalne podtopienia ulic. Dodatkową i nie mniej ważną funkcją zbiornika jest zabezpieczenie oczyszczalni „Czajka” przez wyrównanie dopływu ścieków oraz uśrednienie ich składu w sytuacjach ekstremalnych lub awaryjnych. Zbiornik został wybudowany na terenie oczyszczalni.

Nowy zbiornik retencyjny jest elementem dużego programu unijnego MPWiK i m. st. Warszawy związanego ze zmianami klimatu. Firma CDM Smith zaangażowana jest w prace nad projektami składającymi się na ten program od wielu lat. W 2016 zakończyliśmy przygotowanie analiz przedinwestycyjnych oraz dokumentacji projektowych i przetargowych dot. wykonania systemu centralnego sterowania siecią kanalizacji ogólnospławnej i optymalizacji wykorzystywania pojemności retencyjnych oraz przesyłu ścieków do oczyszczalni Czajka. Centralny system sterowania umożliwi automatyczne zarządzanie. Zmodernizowana sieć przystosowana jest to działania w reżimie Real Time Control, który pozwoli służbom MPWiK reagować na zmiany pogody w czasie rzeczywistym. Dzięki temu na dwie godziny przed nawałnicą, będzie można określić konkretne miejsca do zmagazynowania nadmiaru wód opadowych. Opisywany zbiornik jest właśnie jednym z takich miejsc.

Nowy zbiornik retencyjny o pojemności czynnej 80 tys. m³ jest wykonany w konstrukcji sprężanej i tradycyjnej.

Prace projektowe rozpoczęto w 2015r. Budowa trwała od pierwszej połowy 2017 roku do końca roku 2019. Uruchomienie zbiornika nastąpiło w czerwcu 2020 roku.

Do budowy zbiornika użyto:

betonu
ton
stali
km
kabli sprężających strop

W ramach realizacji tej inwestycji firmie CDM Smith powierzono: przygotowanie dokumentacji projektowej,  uzyskanie pozwolenia na budowę oraz nadzory autorskie. 

Inwestycja budowy zbiornika retencyjnego obejmowała dwa rodzaje prac:

 • Budowę nowego zbiornika retencyjnego
  Zbiornik retencyjny o łącznej pojemności ok. 80.000 m3 składający się z sześciu segmentów o pojemności ok 13000m3 każda. Każdy segment zaprojektowano jako samodzielną, dwuczęściową, prostokątną komorę żelbetową, częściowo zagłębioną w gruncie, zamkniętą stropem żelbetowym.
 • Budowę lub przebudowę obiektów
  Obiekty nowopowstałe to zintegrowane komory zasuw i przepływomierzy m.in. na rurociągach tłocznych z pompowni Żerań i Nowodwory oraz rurociągi.
  Obiekty istniejące przebudowane to pompownia ścieków o Qmax=10,85 m3/s, kanał dopływowy do pompowni, rurociągi tłoczne z pompowni Żerań i Nowodwory oraz kanały obiegowe.

W ramach projektowania zbiornika firma CDM Smith Sp. z o.o. wykonała:

 • Projekt budowlany wielobranżowy i komplet dokumentów niezbędnych do uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę;
 • Dokumentację geologiczno-inżynierską dla ustalenia warunków geologiczno-inżynierskich, sporządzoną w oparciu o pobór próbek oraz wykonanie badań laboratoryjnych, pomiary presjometryczne, dylatometryczne, badania laboratoryjne uziarnienia, wilgotności naturalnej i zawartości substancji organicznej oraz agresywności wody;
 • Ramową koncepcję realizacji inwestycji wraz z harmonogramem dyrektywnym robót;
 • Wytyczne do rozruchu inwestycji wraz z harmonogramem.

 Prace budowlane obiektu trwały ponad dwa lata i zakończyły się w roku 2019. Przez cały czas trwania budowy firma CDM Smith wykonywała nadzory autorskie.  Łączny koszt budowy wyniósł 91 mln zł.

Całkowita pojemność zbiornika to ponad 20 basenów olim­pij­skich. Jest to jeden z najwięk­szych zbiorników tego typu w Europie. Podobne wyko­rzy­sty­wane są w Barcelonie i Kopenhadze.
Artur Melchior, Projektant
Zbiornik retencyjny poprawi system zbierania i oczyszczania ścieków w Warszawie.
Artur Melchior Projektant / Technolog

Czy wiesz?

 • Całkowita pojemność zbiornika 
  to ponad 20 basenów olim­pij­skich.
 • Nowy obiekt jest jednym z największym w Europie, 
  podobne są wykorzystywane w Barcelonie i Kopenhadze.

 • Zbiornik składa się z 3 sekcji, a każda sekcja składa się z 2 segmentów. 
  Każda sekcja ma wymiary 100 m długości i 44 m szerokości.
 

 

 

Nowy zbiornik retencyjny w Warszawie.

Źródło filmu: MPWiK w m.st. Warszawie S.A.

Inne projekty CDM Smith