Budowa największego zbiornika retencyjnego w Polsce.

Budowa największego zbiornika retencyjnego w Polsce.
MPWiK Warszawa Warszawa
Centralna cześć Warszawy posiada system kanalizacji ogól­no­spław­nej. Rozwój miasta oraz obserwowany w ostatnich latach wzrost inten­syw­no­ści opadów atmos­fe­rycz­nych powodują, że system nie spełnia stawianych mu wymagań prawnych. Podstawową tego przyczyną jest zbyt mała pojemność retencyjna, co powoduje nadmierną liczbę i wielkość zrzutów ścieków do Wisły oraz lokalne podtopienia na terenie miasta. W 2014 Miejskie Przed­się­bior­stwo Wodociągów i Kanalizacji rozpoczęło przy­go­to­wa­nia do realizacji programu inwe­sty­cyj­nego ukie­run­ko­wa­nego na zwiększenie pojemności retencyjnej systemu. Prace związane z analizą stanu istnie­ją­cego, określeniem potrzeb i zapro­jek­to­wa­niem zakresu program naprawczego MPWiK powierzyło CDM Smith. Analiza i wariantowe prace koncepcyjne pozwoliły na określenie zakresu niezbędnych inwestycji obej­mu­ją­cego: budowę kolektorów reten­cyj­nych na terenie miasta, budowę zbiornika reten­cyj­nego ścieków zloka­li­zo­wa­nego bezpo­śred­nio przed oczysz­czal­nią Czajka oraz centralny system sterowania siecią kana­li­za­cyjną.

Omawiany tutaj zbiornik retencyjny pozwala na ogra­ni­cze­nie liczby i objętości zrzutów ścieków ogól­no­spław­nych do Wisły poprzez przelewy burzowe jedno­cze­śnie ogra­ni­cza­jąc lokalne podtopienia ulic. Dodatkową i nie mniej ważną funkcją zbiornika jest wyrównanie dopływu ścieków do oczysz­czalni Czajka, uśrednienie ich składu oraz stworzenie rezerwy   na wypadek sytuacji ekstre­mal­nych lub awaryjnych. Zbiornik został zloka­li­zo­wany                 na terenie oczysz­czalni.

Do budowy zbiornika użyto:

betonu
ton
stali
km
kabli sprężających strop

Przed­się­wzię­cie obejmowało:

 • Budowę nowego zbiornika reten­cyj­nego

  Zbiornik retencyjny o łącznej pojemności 78 000 m3 składa się z sześciu segmentów                      o pojemności ok. 13 000m3. Każdy segment zapro­jek­to­wano jako samodzielną, dwuczę­ściową, prostokątną komorę żelbetową, częściowo zagłębioną w gruncie, zamkniętą stropem żelbetowym. Zbiornik wykonany jest w konstrukcji sprężanej i tradycyjnej.
 • Budowę lub przebudowę obiektów towa­rzy­szą­cych

  Obiekty nowo­pow­stałe to: zinte­gro­wane komory zasuw i prze­pły­wo­mie­rzy m.​in. na rurociągach tłocznych z pompowni Żerań i Nowodwory oraz nowe połączenie rurowe.

  Obiekty istniejące prze­bu­do­wane to: pompownia ścieków o Qmax=10,85 m3/s, kanał dopływowy do pompowni, rurociągi tłoczne z pompowni Żerań i Nowodwory oraz kanały obiegowe.

Zakres prac powie­rzo­nych CDM Smith obejmował:

 • Projekt budowlany wielo­bran­żowy i komplet dokumentów niezbędnych do uzyskania decyzji      o pozwoleniu na budowę;
 • Doku­men­ta­cję geologiczno-inżynierską wraz z wykonaniem badań labo­ra­to­ryj­nych, pomiary presjo­me­tryczne, dyla­to­me­tryczne, badania labo­ra­to­ryjne uziarnienia, wilgotności naturalnej       i zawartości substancji organicznej oraz agre­syw­no­ści wody;
 • Ramową koncepcję realizacji robót wraz z harmo­no­gra­mem dyrektywnym;
 • Wytyczne do rozruchu inwestycji wraz z harmo­no­gra­mem.
 • Nadzory w trakcie realizacji robót.
Całkowita pojemność zbiornika to ponad 20 basenów olim­pij­skich. Jest to jeden z najwięk­szych zbiorników tego typu w Europie. Podobne wyko­rzy­sty­wane są w Barcelonie i Kopenhadze.
Artur Melchior, Projektant
Zbiornik retencyjny poprawi system zbierania i oczyszczania ścieków w Warszawie.

Czy wiesz? • Całkowita pojemność zbiornika to ponad 20 basenów olim­pij­skich.

 • Nowy obiekt jest jednym z największym w Europie, podobne są wyko­rzy­sty­wane w Barcelonie i Kopenhadze.

 • Zbiornik składa się z 3 sekcji, a każda sekcja składa się z 2 segmentów. 
  Każda sekcja ma wymiary 100 m długości i 44 m szerokości.
Projekt
CDM Smith liderem wdrażania retencji wód opadowych w Warszawie
https://www.cdmsmith.com/pl/Client-Solutions/Projects/RTC-system_Warsaw_Poland
Więcej ...

Nowy zbiornik retencyjny w Warszawie.

Źródło filmu: MPWiK w m.st. Warszawie S.A.

Inne projekty CDM Smith