CDM Smith liderem wdrażania retencji wód opadowych w Warszawie

CDM Smith liderem wdrażania retencji wód opadowych w Warszawie
MPWiK w m.st. Warszawie Polska, Warszawa
Jednym z priorytetów strategii adaptacji do zmian klimatu w Warszawie jest zwiększenie pojemności retencyjnej systemu kanalizacyjnego. Realizowane działania umożliwią tymczasowe zatrzymanie nadmiaru wód opadowych w zbiornikach/kolektorach retencyjnych i skierowanie ich do oczyszczalni ścieków Czajka, co pozwoli na zminimalizowanie ryzyka podtopienia ulic podczas ulewnych deszczy oraz zmniejszenie ilość zrzutów do Wisły do nie więcej niż 10 w roku.

Biuro CDM Smith w Warszawie zaan­ga­żo­wane jest w rozwój systemu reten­cyj­nego w Warszawie od roku 2014. Wtedy to został podpisany kontrakt z MPWiK powie­rza­jący nam wykonanie:

- modelu mate­ma­tycz­nego systemu kana­li­za­cyj­nego miasta,
- warian­to­wych analiz przed inwe­sty­cyj­nych, - koncepcji podsta­wo­wych elementów programu inwe­sty­cyj­nego,
- koncepcji systemu sterowania siecią,
- doku­men­ta­cji prze­tar­go­wych na realizację poszcze­gól­nych zadań w systemie „projektuj i buduj”.

Prze­pro­wa­dzone analizy i prace wstępne pozwoliły na określenie koniecznego zakresu programu inwe­sty­cyj­nego uwzględ­nia­ją­cego przede wszystkim wykonanie: zbiornika reten­cyj­nego na terenie oczysz­czalni ścieków Czajka, kolektorów Lindego Bis, Moko­tow­skiego Bis oraz kolektora Wiślanego. Integralnym elementem tego programu jest centralny system sterowania siecią kanalizacji ogól­no­spław­nej w czasie rzeczy­wi­stym (RTC). Model mate­ma­tyczny oraz koncepcja systemu starowania realizowane były we współpracy z instytutem itwh (Institut für technisch-wissen­scha­ftli­che Hydrologie GmbH) z siedzibą w Hanowerze.

 

Lokalizacja obiektów modernizowanego systemu

Podstawowe obiekty programu inwe­sty­cyj­nego:

• Zbiornik retencyjny na terenie Oczysz­czalni Ścieków „Czajka” 
- Projekt zakończony w roku 2020
- Pojemność zbiornika: 78.000 m3
- Długość: 100 m, szerokość: 40 m, wysokość: 10 m
- Wartość inwestycji: ok 23 mln Euro
- Jeden z najwięk­szych zbiorników w Europie. 

• Kolektor Wiślany wzdłuż Wisłostrady
- Pojemność: 50.000 m3
- Średnica kolektora: DN 0,8 -3,2 m
- Długość kolektora: 9,5 km
- Wartość inwestycji: ok 100 mln Euro 

• Kolektor Lindego Bis
- Średnica kolektora: 2 m
- Długość kolektora: 4 km
- Wartość inwestycji: ok 32 mln Euro 

• Kolektor Mokotowski Bis
- Pojemność: 6.800 m3
- Średnica kolektora: DN 2,8 m
- Długość kolektora: 1,2 km
- Wartość inwestycji: ok 39 mln Euro

Nowa infrastruktura Warszawy wraz z najnowocześniejszym systemem sterowania sprawi, że nasze miasto będzie przygotowane na zmiany klimatu i zmniejszy nasz ślad ekologiczny dla przyszłych pokoleń.
Cezary Dąbrowski, v-ce Prezes Zarządu

Cała istniejąca oraz nowobudowana infrastruktura będzie wyposażona w urządzenia sterujące i monitorujące pracę kanalizacji. Zaprojektowany system monitorowania i sterowania siecią w czasie rzeczywistym (RTC) będzie zbierał informacje zarówno z poszczególnych obiektów, jak i z głównego radaru pogodowego. RTC to inteligentny system dzięki któremu służby MPWiK będą mogły reagować na zmiany pogody w czasie rzeczywistym.


Pierwszy element programu inwestycyjnego, budowa zaprojektowanego przez CDM Smith zbiornika retencyjnego, została zakończona w roku 2019. MPWiK sukcesywnie realizuje cały program inwestycyjny związany ze zwiększeniem pojemności retencyjnej systemu kanalizacyjnego. Oprócz projektów zbiornika retencyjnego, CDM Smith wykonywała projekty kolektora Lindego, Mokotowskiego i elementy kolektora Wiślanego. Zakończenie budowy tych kolektorów planowane jest na rok 2023. Natomiast instytut Itwh, niezależnie od CDM Smith, realizuje wdrożenie systemu RTC.

Cezary Dąbrowski Cezary Dąbrowski
Właściwe podejście do potrzeb modelowania pozwala na stopniową efektywną rozbudowę modelu i systemu sterowania.
Działania/obszary
Projekt
Budowa największego zbiornika retencyjnego w Polsce
https://www.cdmsmith.com/pl/Client-Solutions/Projects/Retention-Tank-Warsaw---Czajka
Więcej ...

Inne projekty CDM Smith