Zwiększenie pojemności retencyjnej systemu kana­li­za­cyj­nego m.​st. Warszawy

Zwiększenie pojemności retencyjnej systemu kana­li­za­cyj­nego m.​st. Warszawy
MPWiK w m.st. Warszawie Polska, Warszawa
W roku 2016 zakończone zostały z sukcesem prace w ramach projektu realizowanego wspólnie z ITWH (Hannover, Niemcy) w ramach kontraktu Usługi Konsultanta w zakresie pomocy technicznej przygotowania fazy V dla projektu „Wykonanie systemu centralnego sterowania siecią kanalizacji ogólnospławnej w celu optymalnego wykorzystywania pojemności retencyjnych oraz przesyłu ścieków do oczyszczalni Czajka” na terenie m.st. Warszawy
Trwający ponad 2 lata projekt pozwolił na przygotowanie analiz przedinwestycyjnych oraz dokumentacji projektowych i przetargowych dla wykonania systemu centralnego sterowania siecią kanalizacji ogólnospławnej w celu optymalnego wykorzystywania pojemności retencyjnych oraz przesyłu ścieków do oczyszczalni Czajka, wykonania zbiornika retencyjnego w formie kolektora wzdłuż Wisłostrady, wykonania zbiornika retencyjnego na terenie zielonym na obszarze starego ciągu technologicznego Oczyszczalni Ścieków „Czajka” w Warszawie, z podłączeniem dopływu ścieków z dwóch pompowni.

Projekt w liczbach

lata
czas realizacji
km2
obszar skanalizowany
km
długość sieci kanalizacyjnej

Zakres kontraktu obejmował m.in:

  • Rozpoznanie charakterystyki warszawskiej sieci kanalizacyjnej, jej funkcjonowania oraz współpracy i współzależności z oczyszczalniami ścieków oraz przeprowadzenie analizy i symulacji długoterminowej dla ustalenia koniecznej objętości retencyjnej w obrębie sieci.
  • Opracowanie koncepcji sterowania siecią kanalizacji.
  • Pozyskanie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację.
  • Świadczenie usług doradczych na rzecz Zamawiającego podczas trwania postępowań przetargowych na wybór Wykonawcy zgodnie z opracowaną dokumentacją przetargową.
Rozwią­za­niem dla wzra­sta­ją­cego problemu braku zdolności retencyjnych sieci jest odpowiedni system sterowania.
Cezary Dąbrowski, Dyrektor ds. Realizacji
Właściwemu planowaniu inwestycji oraz ich późniejszej eksploatacji pomagają nowoczesne metody komputerowe.
Cezary Dąbrowski Cezary Dąbrowski
Właściwe podejście do potrzeb modelowania pozwala na stopniową efektywną rozbudowę modelu i systemu sterowania.
Praktyczne rozwiązania
Pdf
Zwiększenie pojemności retencyjnej systemu kanalizacyjnego m.st. Warszawy
https://www.cdmsmith.com/pl/Client-Solutions/Insights/RTC_Warsaw_PL
Wykonanie systemu centralnego sterowania siecią kanalizacji ogól­no­spław­nej w celu optymalnego wyko­rzy­sty­wa­nia pojemności reten­cyj­nych oraz przesyłu ścieków do oczysz­czalni Czajka w Warszawie
Pobierz plik

Inne projekty CDM Smith