Mieszkanie i praca nad wodą - nowa zabudowa w Offenbach

Mieszkanie i praca nad wodą - nowa zabudowa w Offenbach
​Mainviertel Offenbach GmbH Niemcy, Offenbach
W miejscu dawnego portu prze­my­sło­wego w Offenbach nad rzeką Men, powstaje nowa dzielnica miesz­ka­niowo-handlowa. Miejsce obejmujące 320 000 metrów kwadra­to­wych było wcześniej wyko­rzy­sty­wane do maga­zy­no­wa­nia i przeładunku produktów petro­che­micz­nych, złomu i innych materiałów takich jak piasek, żwir, węgiel od roku 1950. Przez dziewięć lat CDM Smith wspierało Zama­wia­ją­cego w realizacji projektu o wartości 800 milionów Euro pole­ga­ją­cego na przebudowie dawnej dzielnicy portowej w wysokiej jakości dzielnicę miesz­ka­niową i handlową.

Konieczność podjęcia kroków zapew­nia­ją­cych ochronę prze­ciw­po­wo­dziową dopro­wa­dziła do podnie­sie­nia całego terenu o około 4 metry od pierwotnego poziomu gruntu.  Dzięki elastycznej strategii przebudowy, mogliśmy stworzyć nowe rozwiązania dla rozwoju tego terenu, przy jedno­cze­snym zabez­pie­cze­niu kosztów dla Inwestora. Podczas przy­go­to­wy­wa­nia projektu rewi­ta­li­za­cji braliśmy pod uwagę zarówno czynniki ekonomiczne, jak i wszystkie czynniki związane z mini­ma­li­za­cją emisji zanie­czysz­czeń i ewentualne reakcje między substan­cjami skła­do­wa­nymi na tym terenie. Głównym wyzwaniem stała się rekul­ty­wa­cja terenu i związane z nią spełnienie wymagań prawnych w zakresie dopusz­czal­nej zawartości substancji zanie­czysz­cza­ją­cych, których osiągnięcie nie zakłóci później­szego zago­spo­da­ro­wa­nia tego miejsca. W ścisłej współpracy z firmą projektową i odpo­wied­nimi organami państwowymi, opra­co­wa­li­śmy koncepcję, która umożliwiła maksymalną swobodę dla rozwoju terenu przy minimalnym nakładzie związanym z przebudową. W projekcie uwzględ­niono również zasto­so­wa­nie działań naprawczych.

ha
obszar
przeanalizowanych danych
mln t
usuniętego materiału

Opierając się na elastycznej strategii rewi­ta­li­za­cji i rozwoju, umoż­li­wi­li­śmy skuteczne ponowne wyko­rzy­sta­nie tego obszaru w oparciu o efektywność kosztową przed­się­wzię­cia.

W celu ekono­micz­nego wdrożenia projektu rewi­ta­li­za­cyj­nego uwzględ­ni­li­śmy wszystkie czynniki ogra­ni­cza­jące zanie­czysz­cze­nie i neutra­li­zu­jące substancje szkodliwe dla środowiska. Poważnym wyzwaniem było sprostanie wszystkim wymogom formalno-prawnym, jednakże dzięki przy­chyl­no­ści oraz ścisłej współpracy z przed­sta­wi­cie­lami władz lokalnych udało się zrealizować zamierzone cele zgodnie z przyjętym harmo­no­gra­mem.

Stworzony przez nas plan pozwolił na maksymalną swobodę rozwoju, przy mini­ma­li­za­cji kosztów związanych z rekul­ty­wa­cją.
Ralf Röser, Kierownik Projektu

W celu właściwego zarządzania danymi i zapewnienia jednolitego i komple­men­tar­nego obrazu obszaru opracowane zostały mapy przy wyko­rzy­sta­niu opro­gra­mo­wa­nia GIS.  Ponad 20000 rekordów zostało nanie­sio­nych na mapę uwzględ­nia­jącą wszystkie działki na tym obszarze. Dzięki starannemu zestawieniu wszelkich parametrów hydro­ge­olo­gicz­nych i precy­zyj­nemu określeniu zanie­czysz­czeń byliśmy w stanie opracować precyzyjny plan rewi­ta­li­za­cji dla tego zdegra­do­wa­nego obszaru. Zanie­czysz­cze­nia znajdujące się nadal w glebie będą stopniowo neutra­li­zo­wane w kolejnych etapach realizacji projektu.

Projekty & Rozwiązania