Modernizacja ciągu przeróbki osadów oczyszczalni ścieków Dębogórze

Modernizacja ciągu przeróbki osadów oczyszczalni ścieków Dębogórze
PEWIK Gdynia Dębogórze
Oczyszczalnia ścieków Dębogórze to jedna z największych oczyszczalni ścieków w Polsce bezpośrednio wpływająca na czystość wód Zatoki Gdańskiej. Przyjmuje ona ścieki komunalne z Gdyni i okolicznych miejscowości obsługując do 550.000 równoważnych mieszkańców. Zakład ma obiekty gospodarki osadowej i biogazową spalarnię odwodnionych osadów z własnym składowiskiem popiołów. Przedmiotem zamówienia była koncepcja modernizacji części osadowej i biogazowej oczyszczalni. Proces składający się z zagęszczania, fermentacji, odwadniania, suszenia i spalania osadów ściekowych oraz przeróbki biogazu zakładał wariantowanie rozwiązań modernizacji obejmujące przebudowę istniejących obiektów, jak i budowę obiektów nowych.

Modernizacja gospodarki osadowej była niezbędna ze względu na pojawiające się przeciążenia istniejącego węzła fermentacji oraz przewidywany wzrost dopływu ścieków do oczyszczalni do roku 2030. Naszym zadaniem było wykonanie koncepcji i przeprowadzenie analizy techniczno-ekonomicznej oraz zaprojektowanie możliwe najlepszego wariantu modernizacji uwzględniając wykorzystanie obiektów już istniejących i przyszłą eksploatację oczyszczalni.

Przeanalizowano dwa główne warianty fermentacji osadów ściekowych: klasyczną fermentację mezofilową bez zastosowania hydrolizy oraz  fermentację z hydrolizą termiczną. Przedstawione zostały różne propozycje materiałowe wykonania zbiorników oraz sposoby mieszania osadu. Ponadto w koncepcji przedstawiono opcje oczyszczania i zagospodarowania powstającego w wyniku fermentacji biogazu oraz różne metody podczyszczania odcieków z odwadniania osadu przefermentowanego. Przeanalizowano przydatność i konieczne zakresy modernizacji istniejących obiektów gospodarki osadowej dla proponowanych rozwiązań. Propozycje rozwiązań technicznych w każdym przypadku uwzględniały nieprzerwaną pracę ciągu osadowego.

W przypadku procesu oczyszczania odcieków z odwadniania osadu przeanalizowano klasyczny proces usuwania azotu (SBR). Generuje on duże koszty związane z koniecznością dozowania znacznych ilości metanolu, wysokim zużyciem energii elektrycznej na napowietrzanie i dodatkową ilością osadu nadmiernego. Jako alternatywę zaproponowano usuwanie azotu w procesie deamonifikacji. 

Nowe komory fermentacyjne

Po przeprowadzeniu analiz zaproponowano klasyczną fermentację jako podstawowy proces technologiczny, bowiem koszty budowy i eksploatacji instalacji do hydrolizy osadów przewyższały potencjalne oszczędności wynikające z redukcji suchej masy w osadzie.

Zaprojektowane zostały trzy nowe, żelbetowe komory fermentacyjne o pojemności czynnej 6 400 m3 każda, wraz z budynkiem operacyjnym. Nowe komory gwarantują sprawną produkcję osadów, wymagany stopnień stabilizacji osadów, a także zwiększoną produkcję biogazu i tym samym energii elektrycznej i cieplnej. Dzięki temu klient osiągnął swoje trzy najważniejsze cele: nowy węzeł fermentacji, który może przyjmować większą ilość osadów, znaczne poprawienie bilansu energetycznego zakładu oraz zmniejszenie uciążliwości zapachowych dla okolicznych mieszkańców.

Zaprojektowane komory fermentacyjne są duże i wyposażone w znaczną ilość rurociągów i instalacji. Tego typu obiekty są zawsze dużym wyzwaniem projektowym i wykonawczym
Artur Melchior, technolog

Technologia usuwania azotu

Jeśli chodzi o instalację usuwania azotu z odcieków po odwadnianiu osadów to zastosowano technologię deamo­ni­fi­ka­cji z zasto­so­wa­niem wyspe­cja­li­zo­wa­nych bakterii Anammox. To nowoczesna technologia wykazuje zmniejszone zużycie tlenu (nawet o 60%), co znacznie redukuje koszty napo­wie­trze­nia.  W porównaniu z klasyczną  deni­try­fi­ka­cją proces Anammox nie wymaga stosowania zewnętrz­nego źródła węgla, przy jedno­cze­snym małym przyroście biomasy.  

Instalacja usuwania azotu z odcieków po odwadnianiu osadów za pomocą technologii deamonifikacji z zastosowaniem wyspecjalizowanych bakterii Anammox w oczyszczalni ścieków Dębogórze to największa i jedna z pierwszych takich instalacji w Polsce. W CDM Smith zawsze jesteśmy otwarci na nowe rozwiązania.
Artur Melchior, technolog

Nietypowe rozwiązania

Modernizacja dotyczyła  również obiektów i urządzeń towarzyszących, takich jak pompownia tłuszczów i wód odciekowych, pompowni osadów zagęszczonych, zbiorników osadu przefermentowanego wraz z komorą zasuw oraz instalacji odbioru i oczyszczania biogazu (odsiarczalniki, pochodnia, instalacja usuwania siloksanów). W pompowni tłuszczów zastosowano nietypowe rozwiązanie polegające na wykorzystaniu ciepłego osadu z fermentacji do transportu tłuszczu. To rozwiązanie jest rzadko stosowane w oczyszczalniach, a tłuszcze mają wysoki potencjał biogazowy, dzięki czemu można wytwarzać więcej energii elektrycznej w agregatach kogeneracyjnych.

Rozwiązanie zaproponowanie przez CDM Smith cechuje niezawodność całej instalacji, ponieważ przy trzech pracujących komorach wyłączenie z eksploatacji jednej z nich, nie spowoduje pogorszenia się stabilizacji osadu nawet przy dłuższej przerwie w pracy jednej z komór. Takie rozwiązanie eliminuje ryzyko zwiększonej uciążliwości zapachowej związanej z emisją odorów z nieustabilizowanych osadów. Uniknięto także  ograniczenia w produkcji biogazu, a tym samym pozostanie niezaburzony bilans energetyczny oczyszczalni, a w konsekwencji inwestor nie będzie ponosił kosztów dodatkowego zakupu energii elektrycznej i oleju opałowego.

Prace projektowe zostały zakończone w roku 2016, a dwa lat później powierzono firmie CDM Smith prowadzenie nadzoru autorskiego nad wykonaniem całej inwestycji. Uruchomienie całości planowane jest na grudzień 2021.

Osady z procesu oczysz­cza­nia ścieków wyko­rzy­stuje się jako zieloną energię do zasilania oczysz­czalni, co zmniejsza ślad ekologiczny i obniża koszty eksplo­ata­cji.
Krzysztof Perzyński Dyrektor ds. Rozwoju
Działania / Obszary

Cele klienta

 • Zaprojektowanie nowego węzeła fermentacji, który może przyjmować większą ilość osadów
 • Poprawienie bilansu energetycznego zakładu
 • Zmniejszenie uciążliwości zapachowych dla okolicznych mieszkańców

 

Usługi

 • Inwentaryzacja obiektów i zieleni
 • Dokumentacja geologiczna i geologiczno-inżynierska
 • Wariantowa koncepcja modernizacji ciągu przeróbki osadów
 • Karta Informacyjna Przedsięwzięcia i Raport OOŚ
 • Projekt budowlany
 • Wielobranżowe projekty wykonawcze
 • Kosztorys inwestorski, przedmiary, STWiORB
 • Wytyczne rozruchu
 • Prognoza kosztów eksploatacyjnych
 •  Pozwolenie na budowę
 • Nadzór autorski