Projekt Narodowej Strategii  Gospo­da­ro­wa­nia Wodami 2030

Projekt Narodowej Strategii  Gospo­da­ro­wa­nia Wodami 2030
Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej Polska, Warszawa
Wobec koniecz­no­ści racjo­na­li­za­cji i dosto­so­wa­nia polskiego systemu gospo­da­ro­wa­nia wodami do wymogów Polityki Wodnej UE, wiodącym celem opracowania strategii było zdefi­nio­wa­nie w oparciu o pogłębione prace studialne, zinte­gro­wa­nego systemu nowo­cze­snych instru­men­tów prawnych i ekono­micz­nych oraz struktury orga­ni­za­cyj­nej zarządzania gospodarką wodną w Polsce. Realizacja tego zadania wymagała badań poświę­co­nych zależ­no­ściom i związkom gospodarki wodnej ze strategią społeczno - gospo­dar­czego rozwoju kraju. Wynikiem tych prac było sfor­mu­ło­wa­nie kierunków i ustalenie priorytetów niezbędnych działań dla osiągnięcia celów stra­te­gicz­nych (horyzont 2030), oraz wskazanie działań wyma­ga­ją­cych realizacji w latach 2008-2015.
rozpoczęcie prac
>
interdyscyplinarnych Ekspertów
zakończenie prac

Zadanie realizowane było przez liczący ponad 20 osób interdyscyplinarny zespół specjalistów gospodarki wodnej, nauk przyrodniczych, prawników i ekonomistów powołany przez firmę CDM Smith.

Wynikiem tych prac było sformułowanie kierunków i ustalenie priorytetów niezbędnych działań dla osiągnięcia celów strategicznych (horyzont 2030), oraz wskazanie działań wymagających realizacji w latach 2008-2015, mając na względzie wymagania prawa krajowego, a także przepisy wspólnotowe dotyczące gospodarki wodnej (m.in. Ramową Dyrektywę Wodną oraz Dyrektywę w sprawie oceny ryzyka powodziowego i zarządzania nim).

Cel - zdefi­nio­wa­nie zinte­gro­wa­nego systemu instru­men­tów prawnych i ekono­micz­nych oraz struktury orga­ni­za­cyj­nej zarządzania gospodarką wodną w Polsce.
Ewa Wilkos-Gładki, Specjalista gospodarki wodnej

Realizacja tego zadania wymagała niełatwego dialogu między przedstawicielami różnych dziedzin wiedzy, reprezentujących różne punkty widzenia na priorytety gospodarowania wodami. To właśnie taki dialog jest realizacją silnie akcentowanego w Ramowej Dyrektywie Wodnej wymogu wdrożenia procesu uspołecznienia gospodarowania wodami.

NSGW NSGW
Planowanie w gospodarowaniu wodami jest jednym z fundamentów dla efektywnej i zrównoważonej gospodarki wodnej.
Działania/obszary

Inne projekty CDM Smith