Ochrona przeciwpowodziowa

Ochrona przeciwpowodziowa
Urząd Morski Gdynia
Globalne ocieplenie powodując podnoszenie się poziomu mórz zwiększa zagrożenie powodziowe na półwyspie helskim. Średni globalny wzrost poziomu morza to obecnie 3,4 mm rocznie. CDM Smith opracowała koncepcję zabez­pie­cze­nia prze­ciw­po­wo­dzio­wego od strony Zatoki Puckiej w Kuźnicy.

Podczas opracowania koncepcji zabez­pie­cze­nia prze­ciw­po­wo­dzio­wego Kuźnicy powstały
4 różne warianty konstruk­cyjne: wał ziemny, mur oporowy, bulwar oraz wał wydmowy. Po analizie wybrano wariant konstruk­cyjny z murkiem oporowym. Rozwiązanie to zajmuje niewielką powierzch­nię oraz posiada stałą rzędną góry zabez­pie­cze­nia. Rzędna ta zapewnia ochronę Kuźnicy przed wystą­pie­niem wezbrania na poziomie wody miarodajnej P1% tj. +1,76 – 1,87m n.​pm., a dodatkowo, po montażu zabez­pie­cze­nia mobilnego, do poziomu prze­kra­cza­ją­cego poziom wody miarodajnej wraz z przepisowym prze­wyż­sze­niem
tj. do rzędnej +2,30m n.p.m. To rozwiązanie wyko­rzy­stuje właściwości piasz­czy­stych gruntów wystę­pu­ją­cych w podłożu na tym terenie. Dzięki możliwości wgłębnego wymieszania rodzimych gruntów z zaczynem cementowo-bento­ni­to­wym powstanie przesłona
o wytrzy­ma­ło­ści ok. 0,8 Mpa, wymaganej elastycz­no­ści i szczelności o współ­czyn­niku filtracji k<1*10-10m/s. Na elementy konstrukcji prze­ciw­po­wo­dzio­wej składają się: murek oporowy, narzut kamienny, profil stalowy oraz wspomniana wyżej przesłona prze­ciw­fil­tra­cyjna.
W zależności od odcinka przy­go­to­wano trzy różne opcje tego rozwiązania, a tam, gdzie konieczne jest zabez­pie­cze­nia mobilne, prze­wi­dziano instalację szandorów alumi­nio­wych zakładanych do rzędnej +2,30m n.p.m..


Zakres wykonanych usług w tym projekcie

• Analiza formalno-prawna  

• Analiza zagospodarowania przestrzennego 

• Analiza warunków hydrologicznych i geologicznych 

• Analiza uwarunkowań przyrodniczych 

• Szacunkowe koszty inwestycji

• Koncepcja zabezpieczenia przeciwpowodziowego 

• Animacja rozwiązania

Opracowana w roku 2019 koncepcja zakłada, że wszystkie prace będą wykonywane w pasie technicznym wybrzeża, a sprzęt budowlany będzie operował na istniejącej ścieżce rowerowej i w pasie projektowanej drogi eksploatacyjnej. Dodatkowo, przygotowana koncepcja ma chronić wydmy przed zniszczeniem i przemieszczaniem się w głąb lądu.

Przygotowanie tej koncepcji zrealizowane zostało na potrzeby wieloletniego programu ‘Ochrona Brzegów Morskich’.

Decyzja o wykonaniu prac nie została jeszcze podjęta.

Adam Gluszkiewicz Image Adam Gluszkiewicz Image
Zagrożenie powodziowe nadmorskich miast to ryzyko związane nie tylko z efektem podnoszenia się poziomu morza, ale i coraz częstych sztormów. CDM Smith od lat pracuje nad projektami związanymi z ochroną przeciwpowodziową.
Adam Głusz­kie­wicz Kierownik Projektu
Inne obszary 

Ciekawoska

Półwysep Helski to wąska mierzeja o długości 35 km. Ten wąski pasek piasz­czy­stego lądu, otoczony od północy Bałtykiem, a od południa Zatoką Pucką, w Kuźnicy jest najwęższy i nie przekracza 200 m.