Stuttgart 21 – Europa jest coraz bliżej

Stuttgart 21 – Europa jest coraz bliżej
DB Projekt Stuttgart-Ulm GmbH Niemcy, Stuttgart
CDM Smith prze­pro­wa­dził szczegółowy przegląd obiektu i świadczył kompleksowe usługi doradcze w zakresie geotechniki dotyczące planowanej budowy jednego z najistot­niej­szych projektów kolejowych w Europie. Połączenie kolejowe pomiędzy miastami Stuttgart i Ulm istnieje od 1850 roku i obecnie nie spełnia wymagań nowo­cze­snego transportu kolejowego. Połączenie to jest istotne z uwagi na fakt, iż stanowi część euro­pej­skiej trasy kolei dużych prędkości prowadzącej z Paryża przez Strasburg, Stuttgart, Monachium, Wiedeń do Bratysławy i Budapesztu.

Dzięki współpracy grupy niemieckich przed­się­biorstw kolejowych Deutsche Bahn AG, władz landu Badenii-Wirtem­ber­gii, władz regionu i miasta Stuttgart, rządu federalnego i Unii Euro­pej­skiej powstaje jeden z najbardziej inno­wa­cyj­nych i komplek­so­wych projektów kolejowych w Europie. Koszt budowy 60-kilo­me­tro­wego odcinka pomiędzy Stuttgart, a Ulm wraz z moder­ni­za­cją dworca kolejowego w Stuttgart (ze stacji końcowej w podziemną stację tranzytową) wyniesie 60 mld EUR. Projekt o nazwie „Stuttgart 21” jest zaliczany do najbardziej wyma­ga­ją­cych i najtrud­niej­szych projektów infra­struk­tu­ral­nych na całym świecie.

tuneli
stacje
mostów

Nowa, podziemna stacja tranzytowa w samym sercu miasta Stuttgart będzie połączona za pomocą tunelu z lotniskiem oraz planowaną linią dużych prędkości do Ulm. Efektem prac projek­to­wych będzie budowa w części otwartego tunelu, budowa mostów kolejowych i wiaduktów, innych korytarzy, tras i konstrukcji inży­nier­skich. Wewnętrzny, podziemny pierścień, który ma powstać w mieście Stuttgart, znacząco zredukuje czas podróży dla pasażerów. Przewiduje się, że prace budowlane zostały zakończone pod koniec 2019 roku.

Geotech­niczne i hydro­ge­olo­giczne warunki, jakie występują w mieście Stut­t­gar­t powodują, że projekt jest niezwykle wymagający i trudny.
Karl-Friedrich Gilbert, Kierownik Projektu

Firma CDM Smith została poproszona o ocenę stanu technicznego istniejących budowli, doradztwo geotechniczne dotyczące całego projektu inwestycyjnego w każdej z sześciu części realizacji. Wymogi dotyczące zarządzania robotami budowlanymi, a także napięty harmonogram i bardzo skomplikowane lokalne warunki geologiczne i hydrogeologiczne, uczyniły ten projekt szczególnie interesującym.

Nasze doświadczenie w prowadzeniu podobnych projektów infrastrukturalnych wraz z rozległą wiedzą geotechniczną o projektach wykonywanych w podobnych warunkach okazały się niezbędne i możemy poszczycić się cennym wkładem w sukces całego projektu.

 “Stuttgart 21” stał się przykładem zastosowania rozwiązań w zakresie transportu kolejowego, które są przyjazne środowisku i jednocześnie stanowią część inteligentnego rozwoju obszarów miejskich.

KF KF
Odpowiednia analiza zagadnień geotechnicznych pozwala na rozwiązanie najbardziej skomplikowanych uwarunkowań przyszłych działań.
Karl-Friedrich Gilbert Kierownik Projektu

Inne projekty CDM Smith