Identyfikacja zanieczyszczenia terenów, projekty remediacji

Identyfikacja zanieczyszczenia terenów, projekty remediacji
PKN ORLEN S.A. Płock, Polska
Przeprowadzenie badań i analiz dla identyfikacji stanu zanieczyszczenia środowiska gruntowo-wodnego wraz z opracowaniem projektów planów remediacji terenów należących do PKN ORLEN S.A.
rozpoczęcie projektu
lokalizacje
zakończenie projektu

Skuteczne zarządzanie środo­wi­skiem i przy­wra­ca­nie terenów do stanu umoż­li­wia­ją­cego ich ponowne zago­spo­da­ro­wa­nie wymaga zachowania równowagi pomiędzy aspektami środo­wi­sko­wymi, społecznymi, tech­nicz­nymi i ekono­micz­nymi. CDM realizuje na zlecenie naszych Partnerów prace związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem remediacji terenów zdegradowanych.


Wykonujemy oceny stanu środowiska gruntowo-wodnego wraz z projektami planów remediacji dla terenów należących do PKN ORLEN zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 1 września 2016 r. w sprawie sposobu prowadzenia oceny zanieczyszczenia powierzchni ziemi [Dz.U.2016, poz.1395].

Zrównoważona remediacja sposobem na nowe zagospodarowanie zdegradowanego terenu.

Zakres przeprowadzonych prac obejmował:  1. Wykonanie otworów badawczych.

  2. Instalację piezometrów tymczasowych do poboru wody gruntowej.

  3. Pobór próbek gruntu ze strefy powierzchniowej 0,0 – 0,25 m p.p.t. oraz z głębokości przekraczającej 0,25 m p.p.t.wykonanie analiz chemicznych w akredytowanym laboratorium badawczym.

  4. Określenie właściwości gleby w oparciu o badania wodoprzepuszczalności gleby i ziemi w próbkach pobranych z głębokości przekraczającej 0,25 m p.p.t.

  5. Pobór próbek wody gruntowej z odwierconych otworów badawczych i wykonanie analiz chemicznych w akredytowanym laboratorium badawczym.

  6. Przedstawienie aktualnego stanu środowiska tj. wykonanie sprawozdania z przeprowadzonych prac zgodnie z wymogami rozporządzenia MŚ (Dz.U.2016, poz.1395).

  7. Wykonanie projektu planu remediacji powierzchni ziemi techniką ex-situ zgodnie z przepisami ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie (Dz.U.2014, poz.1789 ze zmianami), w oparciu o wyniki przeprowadzonych prac.

  8. Wsparcie w procesie zatwierdzania projektu planu remediacji.


KKlu KKlu
Zrównoważona remediacja sposobem na nowe zagospodarowanie zdegradowanego terenu.

Inne projekty CDM Smith