Raport o oddziaływaniu na środowisko dla Trasy Mostu Północnego w Warszawie

Raport o oddziaływaniu na środowisko dla Trasy Mostu Północnego w Warszawie
Miasto Stołeczne Warszawa Warszawa, Polska
Poprawa efek­tyw­no­ści komunikacji miejskiej w Warszawie, w tym przeprawa przez Wisłę, stała się jednym z najważ­niej­szych zadań w strategii rozwoju miasta. Budowa Trasy Mostu Północnego w Warszawie oczekiwana była od lat jako jedną z najwięk­szych inwestycji komunalnych w Polsce. Most Północny w Warszawie składa się z trzech wiaduktów – dwóch prze­zna­czo­nych pod trzypasmowe jezdnie oraz wiaduktu pod trasę tramwajową i ciąg pieszo-rowerowy.
uzyskanie decyzji środowiskowej
km
długość trasy mostu
oddanie Mostu do eksploatacji
Trasa Mostu Północnego o długości            ok. 4 km łączy lewobrzeżne dzielnice Warszawy – Bielany i Bemowo z dzielnicą Białołęka na prawym brzegu Wisły.
Jolanta Samsel, Dyrektor ds. Rozwoju

W ramach projektu, prowadząc ścisłą współpracę z projektantem trasy na etapie planowania, CDM Smith przygotowała raport oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko oraz analizy w zakresie hałasu i rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń powietrza. Kluczowym problemem, związanym z oddziaływaniem planowanej inwestycji na obszary cenne przyrodniczo, jest ingerencja przeprawy mostowej w dolinę Wisły. Z uwagi na duże znaczenie zarówno dla systemu przyrodniczego Warszawy i całego regionu, a także dla ochrony przyrodniczego dziedzictwa Europy, dolinę Wisły włączono m.in. do europejskiej sieci obszarów Natura 2000. Istotne jest w związku z tym, aby budowa mostu nie naruszyła naturalnego nurtu rzeki, ani nie kolidowała z miejscami lęgowymi ptaków.

Inwestycja została zrealizowana. Most oficjalnie został oddany do ruchu 24 marca 2012 roku funkcjonując pod nazwą Most Marii Skłodowskiej-Curie.

Przed­się­wzię­cia trans­por­towe realizowane na terenach miast wymagają zapewnienia zgodności z obowią­zu­ją­cymi normami, w tym dotyczącymi hałasu.
Jolanta Samsel Dyrektor ds. Rozwoju
Obszary/działania

Inne projekty CDM Smith