Zasady zrów­no­wa­żo­nej remediacji

Praktyczne rozwiązania
Zasady zrów­no­wa­żo­nej remediacji
Zapewnienie równowagi pomiędzy planowaniem, projektowaniem, realizacją oraz wdrażaniem remediacji wpływa na trzy główne obszary: wzrostu gospodarczego, odpowiedzialności społecznej oraz standardów środowiska —potrójny bilans.
Ścisła współpraca i zaan­ga­żo­wa­nie zain­te­re­so­wa­nych stron  pozwala na zapewnienie odpowiednio dosto­so­wa­nych działań reme­dia­cyj­nych dla osiągnięcia założonych celów.
CDM Smith

Zrów­no­wa­żone podejście do remediacji może przynieść liczne korzyści, w tym poprawę środowiska lokalnego, gospodarki regionalnej i pozytywnie wpływać na lokalną społeczność. Zwiększa wydajność usuwania zanie­czysz­czeń, a tym samym zmniejsza koszty projektu. Używaj inno­wa­cyj­nej technologii oraz prze­strze­gaj wytycznych i przepisów dotyczących zrów­no­wa­żo­nego rozwoju.

Poniżej przed­sta­wiamy 6 sposobów na zwiększenie skutecz­no­ści i trwałości projektów reme­dia­cyj­nych:

  1. Wykorzystuj innowacyjne technologie.  Wyko­rzy­sta­nie inno­wa­cyj­nych narzędzi i technologii, takich jak wizu­ali­za­cja danych, modelowanie 3D, czy biore­me­dia­cja in situ, generuje mniej odpadów i zmniejsza koszty wdrażania projektu. Zrów­no­wa­żony wybór procesu powinien nastąpić w oparciu o zdolność do redukcji zanie­czysz­czeń, poziom emisji gazów cieplar­nia­nych, oszczędność energii, wody i innych zasobów, a także powinien uwzględniać mini­ma­li­za­cję wytwa­rza­nych odpadów.

  2. 6 steps to remediation

    Rozważaj wielo­płasz­czy­znowe rozwiązania. Dokładna charak­te­ry­styka i obszerny model koncepcyjny są niezbędne do opracowania opłacalnego, wielo­płasz­czy­no­wego rozwiązania wykonania remediacji. Wielo­ele­men­towa strategia remediacji często jest najlepszą drogą do zrów­no­wa­żo­nego planu, a współ­dzia­ła­nie różnych technologii może zmak­sy­ma­li­zo­wać korzyści.

  3. Powtórne wyko­rzy­sta­nie zanie­czysz­czo­nych mediów. Jednym z aspektów zrów­no­wa­żo­nej remediacji jest iden­ty­fi­ka­cja i ponowne wyko­rzy­sta­nie materiałów lub ich właściwości. Jeśli proces oczysz­cza­nia nie jest prowadzony in situ, wykonawca powinien rozważyć potencjalne ponowne użycie oczysz­cza­nych zasobów. Np. oczyszczona woda gruntowa może zostać ponownie wyko­rzy­sta­nia do nawadniania, chłodzenia prze­my­sło­wego lub jako woda pitna. Wykopana gleba po obróbce może zostać ponownie wyko­rzy­stana np. na pobliskich placach budowy lub może trafić do „banku ziemi”.

  4. Projektuj elastyczne rozwiązania. Elastyczne sposoby oczysz­cza­nia mogą zapewnić skuteczność, a jedno­cze­śnie są „odporne” na nieprze­wi­dziane zdarzenia i warunki podczas długo­trwa­łych programów reme­dia­cyj­nych. Takie podejście, obejmujące zinte­gro­wa­nie wielu technologii oraz opracowanie otwartych planów postę­po­wa­nia, może pozwolić na włączenie nowych i bardziej odpo­wied­nich technologii (np. bardziej zaawan­so­wa­nych rozwiązań in situ).

  5. Poprawa jakości życia dziś, poprawa gospodarki jutro.  Poprzez ponowne wyko­rzy­sta­nie gruntu, tworzenie miejsc pracy, pozy­ski­wa­nie lokalnych dostawców i mini­ma­li­zo­wa­nie zakłóceń w dzia­łal­no­ści lokalnego biznesu, skuteczny i nisko­emi­syjny projekt remediacji może doprowadzić do zwiększenia wartości nieru­cho­mo­ści, pobudzić wzrost gospodarczy i zwiększyć wpływy do budżetu gminy przy jedno­cze­snym zmniej­sze­niu kosztów projektu. Takie podejście może przyczynić się w dalszej kolejności do pozytywnego wpływu na aspekty środo­wi­skowe, takie jak zdrowie lokalnej społecz­no­ści, czy zmiany klimatyczne, co może zmniejszyć późniejsze konse­kwen­cje finansowe.

  6. Bądź wrażliwy społecznie.  Zaan­ga­żo­wa­nie zain­te­re­so­wa­nych stron i lokalnej społecz­no­ści, pomogą zapewnić zgodność projektu z zamie­rzo­nymi celami. Pomoże to w szybszej iden­ty­fi­ka­cji proble­ma­tycz­nych obszarów w lokalnych warunkach środo­wi­sko­wych, takich jak hałas, zanie­czysz­cze­nie światłem, zbyt duża koncen­tra­cja ludności, inne zagrożenia dla zdrowia i bezpie­czeń­stwa społecz­no­ści, co pozwoli na szybsze znalezienie rozwiązań. Projekty rekul­ty­wa­cyjne często prowadzą do odzy­ski­wa­nia na rzecz społecz­no­ści zapo­mnia­nych terenów, na których mogą powstawać parki, centra handlowe inne miejsca spotkań, co w konse­kwen­cji wpływa na poprawę jakości życia.

Projekty&Rozwiązania