Oczyszczanie wód gruntowych na miejscu

Praktyczne rozwiązania
Oczyszczanie wód gruntowych na miejscu
Wykorzystanie udoskonalonej metody beztlenowej bioremediacji w celu usunięcia z gleby chlorowanych rozpuszczalników - innowacyjna metoda optymalizująca proces remediacji poprzez pobór wód podziemnych i dodawanie do nich mleczanu w zakładowej stacji oczyszczania.

Po przejęciu byłego terenu przemysłowego i stwierdzeniu, że jest on w znacznym stopniu zanieczyszczony lotnymi związkami organicznymi (LZO) firma Rockwell Automation poszukiwała trwałego i skutecznego sposobu remediacji. Po latach intensywnych starań we współpracy z CDM Smith, udało się znaleźć sposób eliminacji chlorowanych rozpuszczalników z płytkich wód podziemnych.  Zaproponowaliśmy następujące rozwiązanie: zastosowanie udoskonalonej metody bioremediacji beztlenowej, z wykorzystaniem naturalnie występujących bakterii wspomaganych przez dodatek zwykłego mleczanu, co pozwala na oczyszczanie wód podziemnych na terenie obiektu.

Udoskonalona metoda beztlenowej bioremediacji pozwoli firmie Rockwell Automation rozwiązać problem oczyszczana zanieczyszczonych wód podziemnych na terenie przejętego zakładu przemysłowego.

Ta złożona i innowacyjna metoda pozwala na optymalizację procesu oczyszczania poprzez pobieranie wody podziemnej z warstwy wodonośnej i dodawanie mleczanu na terenie zakładowej oczyszczalni. Woda z dodatkiem mleczanu jest następnie ponownie wprowadzana do wybranych stref zbiornika wód podziemnych, powodując przyspieszenie procesu dechloracji poprzez stymulowanie rozkładu rozpuszczalników na nieszkodliwe produkty uboczne przez bakterie Dehalococcoides spp. Innowacyjny system studni - obejmujący instalację poziomą poboru wody i pionowe studnie iniekcyjne - pozwala na cyrkulację wód podziemnych zapewniając w ten sposób ciągły kontakt mleczanu, bakterii i zanieczyszczeń, stwarzając doskonałe warunki dla procesu oczyszczania.

Na początku, na obszarze o największej koncentracji zanieczyszczeń, stwierdzono stężenie chlorku metylenu na poziomie 2.000.000 ppb . W ciągu pierwszych 6 miesięcy realizacji projektu, jego stężenie zmniejszyło się o ponad 90 procent, a po kolejnych 6 miesiącach, chlorek metylenu został całkowicie usunięty z terenu obiektu i od tego czasu nie stwierdzono ponownie jego obecności. Usunięcie substancji zanieczyszczających z gruntu eliminuje ryzyko przypadkowego ich uwolnienia oraz konieczność ochrony pracowników i środowiska.

Projekty&Rozwiązania