Zwiększenie pojemności retencyjnej systemu kanalizacyjnego m.st. Warszawy

Praktyczne rozwiązania
Zwiększenie pojemności retencyjnej systemu kanalizacyjnego m.st. Warszawy
Trwający 2 lata projekt pozwolił na przy­go­to­wa­nie analiz przed­in­we­sty­cyj­nych oraz doku­men­ta­cji projek­to­wych i prze­tar­go­wych dla wykonania systemu centralnego sterowania siecią kanalizacji ogól­no­spław­nej w celu optymalnego wyko­rzy­sty­wa­nia pojemności reten­cyj­nych oraz przesyłu ścieków do oczysz­czalni Czajka, wykonania zbiornika reten­cyj­nego w formie kolektora wzdłuż Wisłostrady, wykonania zbiornika reten­cyj­nego na terenie zielonym na obszarze starego ciągu tech­no­lo­gicz­nego Oczysz­czalni Ścieków „Czajka”, z podłą­cze­niem dopływu ścieków z dwóch pompowni.

Modele sieci wodno-kana­li­za­cyj­nych znajdują coraz szersze zasto­so­wa­nie. Poza przypadkami objęcia sieci modelem GIS na potrzeby bieżącej eksplo­ata­cji, modelowanie może posłużyć do ich opty­ma­li­za­cji. Modele hydrau­liczne sieci kana­li­za­cyj­nej znajdują  zasto­so­wa­nie między innymi w celu:

  • weryfikacji poprawności rozwiązań sieci kana­li­za­cyj­nej,
  • planowania moder­ni­za­cji i rozbudowy sieci,
  • mini­ma­li­za­cji liczby zadziałań przelewów ogól­no­spław­nych,
  • zwiększenia dostępnej retencji sieci kana­li­za­cyj­nej,
  • sterowania siecią w czasie rzeczy­wi­stym.

Model sieci może być mniej lub bardziej dokładnym odwzo­ro­wa­niem istniejącej, czy planowanej infra­struk­tury. Można wprowadzić do modelu każdy istniejący odcinek, ale można również skupić się na najważ­niej­szych elementach systemów i ich zlewniach, co daje znaczne oszczęd­no­ści finansowe, a przede wszystkim pozwala na szybkie osiągnięcie wymaganych efektów. W dalszych etapach rozwoju  może on obejmować kolejne obszary aż do osiągnięcia zado­wa­la­ją­cego poziomu zagęsz­cze­nia, albo może być rozwijany na określonych newral­gicz­nych, bądź wyma­ga­ją­cych specjalnego nadzoru obszarach.

Stosowanie systemu sterowania w czasie rzeczy­wi­stym pozwala na optymalne wyko­rzy­sta­nie systemu.

Wpro­wa­dze­nie skali­bro­wa­nego modelu sieci kana­li­za­cyj­nej pomimo koniecznych do poniesienia kosztów, pozwala na osiągnięcie wymiernych korzyści wyni­ka­ją­cych z:

  • opty­ma­li­za­cji rozwoju zlewni,
  • obniżenia wielkości nakładów inwe­sty­cyj­nych na przyszłe zadania,
  • uniknięcia koniecz­no­ści płacenia odszkodowań w przypadkach zalań i zniszczenia mienia,
  • uniknięcia innych konse­kwen­cji stanów awaryjnych.

CDM Smith Sp. z o.o. zapro­gra­mo­wał budowę zbiornika reten­cyj­nego na terenie Oczysz­czalni Ścieków Czajka w Warszawie, który odbierając ścieki z 3 dopływów do oczysz­czalni (6 rurociągów o średnicach dn 1200 ÷ 1600 mm) i gromadząc je w dostępnej pojemności ok. 80 000 m³ zapewni opty­ma­li­za­cję pracy 3 wylotów do odbiornika. Z powodu m.in. trudnych warunków funda­men­to­wa­nia, koniecz­no­ści budowy połączeń o średnicach do dn 3 000 mm, zasto­so­wa­nia zabez­pie­czeń tech­no­lo­gicz­nych oraz AKPiA zbiornik będzie kosztownym obiektem i opty­ma­li­za­cja jego pojemności pozwoli na uzyskanie wymiernych oszczęd­no­ści.

Projekt
System centralnego sterowania siecią
https://www.cdmsmith.com/pl/Client-Solutions/Projects/RTC-system_Warsaw_Poland
Wdrożenie modelu to proces długotrwały, ale pozwalający na uzyskanie wymiernych oszczęd­no­ści inwe­sty­cyj­nych
Dowiedz się więcej

Projekty & Rozwiązania