Geotechniczne wyzwanie - Lipsk

Praktyczne rozwiązania
Geotechniczne wyzwanie - Lipsk
​Deutsche Einheit Fernstraßenplanungs und -bau GmbH (DEGES) Lipsk, Niemcy
Powstanie tunelu w Lipsku stworzyło połączenie kolejowe części północnej i południowej miasta Lipsk. Geotechniczne arcydzieło.

Dworzec w Lipsku aktualnie jest największym dworcem (ze stacją końcową) w Europie. Do tej pory wszystkie pociągi omijały centrum Lipska. Nowo wybudowany tunel przyśpieszył rozwój lokalnej sieci komunikacyjnej w całym regionie i skrócił czasy dojazdów szybkiej kolei, w niektórych przypadkach nawet o 40 minut. W centrum Lipska powstały cztery podziemne przystanki dla kolei co przyczyniło się do znacznej poprawy w połączeniach z innymi środkami komunikacji miejskiej.

m
średnica wewnętrzna
m
zagłębienie tunelu
km
długość tunelu

Projekt o wartości 500 mln. Euro był jednym w z większych wyzwań dotyczących przedsięwzięć geotechnicznych naszych czasów. Już od samego rozpoczęcia prac projektowych nasi eksperci-geotechnicy brali udział w ich realizacji. Dzięki naszym rozwiązaniom projektowym opanowane zostały niekorzystne i skomplikowane warunki geotechniczne, wśród których wymienić można występowanie gruntów organicznych, warstw węgla brunatnego oraz mocno przekształconego środowiska antropogenicznego. Napotkaliśmy wiele przeszkód, od wielkich bloków piaskowca, pozostawionych z przeszłości ścian obudowy wykopów czy też kotew gruntowych. Musieliśmy je, poprzez zastosowanie skomplikowanych metod, omijać lub też demontować i wydobywać. Dla tych trudnych warunków gruntowych wykonaliśmy projekt trasy tunelu wraz z kompleksowym programem zapewnienia jakości i bezpieczeństwa wykonywanych prac.

Skom­pli­ko­wane warunki geologiczne i hydro­ge­olo­giczne na planowanej trasie tunelu wymagały ogromnego zaan­ga­żo­wa­nia wszystkich uczestników projektu.
Grit Renker, Kierownik Projektu

Ważnym elementem naszych prac było zabezpieczenie historycznej budowli z XVI wieku oraz bezawaryjne przejście pod nowo wybudowanymi obiektami. Na niektórych odcinkach warstwa gruntu pomiędzy budynkiem a tarczą wiertniczą wynosiła tylko 1,50m. Przykładowym obiektem było zabezpieczenie budynku Muzeum Sztuk Pięknych, gdzie zastosowaliśmy metodę iniekcji niskociśnieniowej. Poprzez iniekcję zaczynu cementowego, grunt znajdujący się poniżej budynku został zastabilizowany, a osiadania powstałe podczas drążenia tunelu zrekompensowane.

Dodatkowo wykonywane prace były utrudnione poprzez występowanie różnego poziomu wód gruntowych co powodowało skomplikowany hydraulicznie ich przepływ. Lokalnie na wykonywanych odcinkach zabezpieczaliśmy dopływ wód gruntowych, cały czas obserwując, poprzez zainstalowane piezometry, poziomy ich zwierciadła. Dzięki naszym rozwiązaniom, podczas prac budowlanych minimalizowaliśmy występowanie niebezpieczeństw i ryzyka, z sukcesem je realizując dla Zamawiającego i dla mieszkańców miasta Lipska.

Projekty & Rozwiązania