Tunel w Ismaili pod kanałem Sueskim

Praktyczne rozwiązania
Tunel w Ismaili pod kanałem Sueskim
Egipt Ismaïlia
Dnia 5 sierpnia 2014 prezydent Egiptu Abd al-Fattah as-Sisi ogłosił rozpoczęcie realizacji olbrzymiego projektu obejmującego budowę nowego kanału Sueskiego, równolegle do już istniejącego, z kilkoma podwodnymi przejściami tunelowymi pomiędzy półwyspem Synaj, Ismailą i Portem Said. Budowa infrastruktury portowej i nowopowstałych stref przemysłowych to znaczny wzrost międzynarodowej aktywności handlowej pomiędzy Egiptem i sąsiednimi krajami.

Już po roku inten­syw­nych prac nowy kanał Sueski został uroczyście otwarty. Lecz nie zakończyło to jeszcze prac związanych z zago­spo­da­ro­wa­niem terenów. Dodatkowo na 76 000 km²  powierzchni po obu stronach kanału zaplanowano utworzenie nowo­cze­snych parków tech­no­lo­gicz­nych oraz stref prze­my­sło­wych, które będą połączone tunelami biegnącymi  pod kanałem Sueskim.

km
długość tunelu
m
średnica tunelu
m
zagłębienie tunelu

Inwestor, którym jest armia egipska, zaprosił do współpracy firmę CDM Smith, jako znanego eksperta w zakresie prac tunelowych. Naszym zadaniem było  sprawdzenie poprawności wykonania doku­men­ta­cji technicznej oraz bieżący nadzór inwestorski nad wyko­ny­wa­nymi obiektami tj. dwoma dwupa­smo­wymi tunelami drogowymi prze­cho­dzą­cymi na głębokości 60 m pod kanałem, które połączą Ismailę ze strefą handlową po wschodniej stronie kanału Sueskiego.

Przyczyniliśmy się do powstania nowego szlaku transportowego, który na następne stulecia połączył północną Afrykę z Azją, poprzez półwysep Synaj.
Michael Loffler - Kierownik Projektu CDM Smith

W trzyletnim okresie budowy oraz późniejszym okresie eksploatacji dostarczaliśmy Inwestorowi nasze know-how w zakresie projektowania, planowania oraz sprawowania nadzoru nad pracami tunelowymi w gruntach piaszczystych. Wykorzystaliśmy wiedzę i doświadczenie zarówno przy pracach wiertniczych przy pomocy maszyn TBM (Tunnel Boring Machine), jak i przy wykonywaniu otwartych, głębokich wykopów fundamentowych.

Projekty & Rozwiązania