Tunel w Ismaili pod kanałem Sueskim

Praktyczne rozwiązania
Tunel w Ismaili pod kanałem Sueskim
Egipt Ismaïlia
Dnia 5 sierpnia 2014 prezydent Egiptu Abd al-Fattah as-Sisi ogłosił rozpoczęcie realizacji olbrzymiego projektu budowlanego, budowę nowego kanału Sueskiego, równolegle do już istnie­ją­cego, z kilkoma podwodnymi przejściami tunelowymi pomiędzy półwyspem Synaj, Ismailą i Port Said. Poprzez budowę infra­struk­tury portowej i nowo­pow­sta­ją­cych stref prze­my­sło­wych przewiduje się znaczny wzrost między­na­ro­do­wej aktywności handlowej pomiędzy Egiptem i sąsiednimi krajami.

Już po roku intensywnych prac nowy kanał Sueski został uroczyście otwarty. Lecz nie zakończyło to jeszcze prac związanych z zagospodarowaniem terenów. Dodatkowo na 76 000 km²  powierzchni po obu stronach kanału planuje się w najbliższych latach utworzenie nowoczesnych parków technologicznych oraz stref przemysłowych, które będą połączone tunelami biegnącymi  pod kanałem Sueskim.

km
długość tunelu
m
średnica tunelu
m
zagłębienie tunelu

Inwestor, którym jest armia egipska, zaprosiła do współpracy firmę CDM Smith jako znanego eksperta przy wykonywaniu prac tunelowych. Naszym zadaniem jest  sprawdzenie poprawności wykonania dokumentacji projektowej oraz bieżący nadzór inwestorski nad wykonywanymi pracami tj. nad dwoma dwupasmowymi tunelami drogowymi przechodzącymi na głębokości 60m pod kanałem, które połączą Ismailę z nowopowstającą strefą handlową po wschodniej stronie kanału Sueskiego.

Przy­czy­niamy się do powstania nowego szlaku trans­por­to­wego, który przez następne stulecie połączy, poprzez półwysep Synaj, północną Afrykę z Azją.
Michael Loffler - Kierownik Projektu CDM Smith

W planowanym trzyletnim okresie budowy oraz dwóch lat późniejszej eksplo­ata­cji dostarczymy nasze know-how w zakresie projek­to­wa­nia, planowania oraz sprawowania nadzoru  nad pracami tunelowymi w gruntach piasz­czy­stych, wyko­rzy­stu­jąc wiedzę i doświad­cze­nie zarówno przy pracach wiert­ni­czych przy pomocy maszyn TBM (Tunnel Boring Machine) jak i przy wykonywaniu otwartych, głębokich wykopów funda­men­to­wych.

Projekty & Rozwiązania