Plany Zarządzania Ryzykiem Powodziowym

Praktyczne rozwiązania
Plany Zarządzania Ryzykiem Powodziowym
Przygotowywane zgodnie z Dyrektywą 2007/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2007 r. w sprawie oceny ryzyka powodziowego i zarządzania nim, zwaną Dyrektywą Powodziową

Plany stanowią podstawowy dokument plani­styczny mający na celu integrację działań instytucji związanych z zarzą­dza­niem ryzykiem powodziowym. W Polsce plany zarządzania ryzykiem powodziowym wykonuje się dla obszarów dorzeczy i dla regionów wodnych, z uwzględ­nie­niem obszarów narażonych na niebez­pie­czeń­stwo powodzi wyzna­czo­nych we wstępnej ocenie ryzyka powo­dzio­wego i bazując na przy­go­to­wa­nych dla tych obszarów mapach zagrożenia powo­dzio­wego i mapach ryzyka powo­dzio­wego. Ponadto integralną częścią PZRP będą plany zarządzania ryzykiem powodziowym od strony morza, w tym morskich wód wewnętrz­nych.

Plany Zarządzania Ryzykiem Powodziowym dla obszarów dorzeczy w Polsce zostały przyjęte w roku 2016

Celem opracowania planów zarządzania ryzykiem powodziowym jest ogra­ni­cze­nie negatywnych skutków powodzi na danym obszarze. Dla obszarów narażonych na niebez­pie­czeń­stwo powodzi, wyzna­czo­nych we wstępnej ocenie ryzyka powo­dzio­wego, ustalone zostaną odpowiednie cele zarządzania ryzykiem powodziowym, kładąc nacisk na ogra­ni­cze­nie poten­cjal­nych negatywnych konse­kwen­cji powodzi dla zdrowia i życia ludzi, środowiska, dziedzictwa kulturowego oraz dzia­łal­no­ści gospo­dar­czej. Plany wskażą również działania służące osiągnięciu celów zarządzania ryzykiem powodziowym oraz metody nadawania im priorytetów.

regionów wodnych
> tys. km
długości rzek
obszary dorzeczy

Zgodnie z Dyrektywą Powodziową Państwa członkowskie UE zostały zobligowane do sporządzenia:

1. Wstępnej oceny ryzyka powodziowego do grudnia 2011 roku,

2. Map zagrożenia powodziowego i map ryzyka powodziowego do grudnia 2013 roku,

3. Planów zarządzania ryzykiem powodziowym do grudnia 2015 roku.

Zgodnie z art. 88 c ust. 1, art. 88f. ust. 1 i art. 88h. ust 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2012 r. poz. 145.) za przygotowanie wstępnej oceny ryzyka powodziowego, map zagrożenia powodziowego oraz map ryzyka powodziowego, a także planów zarządzania ryzykiem powodziowym dla obszarów dorzeczy odpowiedzialny jest Prezes Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej (KZGW). Natomiast plany zarządzania ryzykiem powodziowym dla regionów wodnych przygotowują dyrektorzy regionalnych zarządów gospodarki wodnej (art. 88h. ust 2 ustawy jw.).

Pierwszy etap opracowania ww. dokumentów objął wykonanie „Wstępnej Oceny Ryzyka Powodziowego” (WORP) w ramach Projektu „Informatyczny System Osłony Kraju przed nadzwyczajnymi zagrożeniami” (ISOK), zrealizowanego przez KZGW. Wstępna ocena ryzyka powodziowego została wykonana przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej PIB - Centra Modelowania Powodziowego w Gdyni, w Krakowie, w Poznaniu, we Wrocławiu, w konsultacji ze Zleceniodawcą, tj.: Krajowym Zarządem Gospodarki Wodnej. W ramach WORP zostały zidentyfikowane znaczące powodzie historyczne jak również powodzie, które mogą wystąpić w przyszłości (tzw. powodzie prawdopodobne). Stanowiły one podstawę do wyznaczenia obszarów narażonych na niebezpieczeństwo powodzi.

Dla obszarów narażonych na niebezpieczeństwo powodzi, wskazanych w WORP Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej PIB sporządza mapy zagrożenia powodziowego i mapy ryzyka powodziowego. Zgodnie z harmonogramem termin wykonania tych map upłynął 22 grudnia 2013 r. Obszary wyznaczone na ww. mapach będą podstawą do prowadzenia polityki przestrzennej na terenach zalewowych. Zgodnie z art. 88f ust. 5 ustawy Prawo wodne granice przedstawione na mapach zagrożenia powodziowego będą uwzględniane w koncepcji przestrzennego zagospodarowania kraju, planach zagospodarowania przestrzennego województw, miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego gmin oraz w decyzjach o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego lub decyzjach o warunkach zabudowy.

Wstępna ocena ryzyka powodziowego oraz mapy zagrożenia powodziowego i mapy ryzyka powodziowego stanowią podstawę do opracowania planu zarządzania ryzykiem powodziowym (PZRP).

Projekt
SOOŚ PZRP
https://www.cdmsmith.com/pl/Client-Solutions/Projects/SEA-Flood-Risk-Management-Plan-Odra-River-Basin
Strategiczna ocena oddziaływania na środowisko Planu Zarządzania Ryzykiem Powodziowym dorzecza Odry
Dowiedz się więcej

Projekty & Rozwiązania