Kompleksowe usługi projektowe i konsultingowe

Praktyczne rozwiązania
Kompleksowe usługi projektowe i konsultingowe
CDM Smith oferuje Zama­wia­ją­cym kompleksowe usługi inży­nier­skie i konsul­tin­gowe na wszystkich etapach realizacji przed­się­wzięć inwe­sty­cyj­nych. 

Oferowane usługi obejmują kompleksowo cały proces inwe­sty­cyjny, od wstępnych analiz ryzyka, due dilligence, poprzez oceny skutków środo­wi­sko­wych, zarówno na poziomie stra­te­gicz­nym, jak i ukie­run­ko­wane na konkretne przed­się­wzię­cia wraz z uzyskaniem stosownych decyzji admi­ni­stra­cyj­nych, opracowanie koncepcji techniczno-ekono­micz­nych, prze­pro­wa­dze­nie studiów wyko­nal­no­ści, projek­to­wa­nie oraz wykonawstwo przed­się­wzięć budowlanych.

Zakres świad­czo­nych przez CDM Smith komplek­so­wych usług obejmuje między innymi:

 • Kompleksowe przy­go­to­wa­nie i prze­pro­wa­dze­nie procedur uzyskania decyzji o środo­wi­sko­wych uwarun­ko­wa­niach:

       Inwen­ta­ry­za­cje przy­rod­ni­cze;

       Karta Infor­ma­cyjna Przed­się­wzię­cia;

       Raport o oddzia­ły­wa­niu na środowisko;

       Wsparcie Inwestora w procedurze admi­ni­stra­cyj­nej na etapie uzyskiwania decyzji;

 • Kompleksowe   przy­go­to­wa­nie   i   prze­pro­wa­dze­nie   procedur   stra­te­gicz­nej   oceny   oddzia­ły­wa­nia   na środowisko dla planów i programów na poziomie lokalnym, regionalnym, krajowym;

       Prognoza oddzia­ły­wa­nia na środowisko;

       Konsultacje społeczne;

       Wsparcie w procedurze admi­ni­stra­cyj­nej;

 • Opracowania ekofi­zjo­gra­ficzne podstawowe, oraz szczegółowe;
 • Analizy akustyczne wraz z pomiarami hałasu;
 • Screeningi, inwen­ta­ry­za­cje przy­rod­ni­cze;
 • Analizy uwarunkowań środo­wi­skowo-prze­strzen­nych;
 • Raporty początkowe;
 • Doku­men­ta­cje do uzyskania lub zmiany pozwoleń zinte­gro­wa­nych;
 • Doku­men­ta­cje do uzyskanie pozwoleń sektorowych;
 • Doku­men­ta­cje geologiczne;
 • Programy robót geolo­gicz­nych;
 • Badania geotech­niczne;
 • Przy­go­to­wa­nie oraz prze­pro­wa­dze­nie rekul­ty­wa­cji i remediacji terenów;
 • Kompleksowe doku­men­ta­cje projektowe oraz wykonawcze wraz z uzyskaniem wszystkich wymaganych pozwoleń;
 • Nadzory inwe­stor­skie.

Bazując na naszym wieloletnim doświad­cze­niu pomagamy Zama­wia­ją­cym realizować sprawnie, bezpiecznie oraz niezawodnie krótko i długo­ter­mi­nowe cele inwe­sty­cyjne. Rozumiemy mechanizmy rynkowe, uregu­lo­wa­nia prawne i wsłuchujemy się uważnie w potrzeby naszych Partnerów.

Zapewniamy trwałe i zinte­gro­wane rozwiązania w zakresie gospodarki wodnej, wodno-ściekowej, ochrony środowiska, remediacji, geotechniki, transportu i energii

Obszary naszych zainteresowań