Modele koncepcyjne terenu

Praktyczne rozwiązania
Modele koncepcyjne terenu
Modele koncepcyjne terenu (CSM) są cennym narzędziem analizy obszernych zbiorów danych pozwalającym na lepsze zrozumienie jakie zagrożenia może nieść zanieczyszczenie zarówno dla środowiska, jak i dla zdrowia ludzi

Modele koncepcyjne poprzez powiązanie źródeł emisji, ścieżek, którymi może przenikać zanieczyszczenie i receptorów, na które prawdopodobnie wpłyną, stanowią „obraz” procesów fizycznych, chemicznych i biologicznych, które wpływają m.in. na transport i migrację zanieczyszczeń, które mogą odpowiadać za potencjalne skażenie środowiska. Koncepcyjny model terenu przedstawia zarówno istniejące poziomy zanieczyszczenia, jak i możliwe przyszłe źródła zanieczyszczenia dla danego obszaru terenu.

Nasz sukces jako specjalistów zajmujących się szeroko pojętą ochroną środowiska, często wymaga zestawienia obszernych danych naukowych, opinii ekspertów ds. oceny ryzyka, naukowców zajmujących się ochroną powierzchni ziemi, inżynierów, wymagań organów administracji i potrzeb społeczeństwa.

Modele koncepcyjne to istotny element procesu decyzyjnego, jako zwizu­ali­zo­wanie złożonych interakcji koniecznych do uwzględ­nie­nia w procesie remediacji

 

Modele są dynamiczne ewoluując wraz z postępami procesów reme­dia­cyj­nych
Modele CSM nie są zbiorem danych staty­stycz­nych i nigdy nie powinny być uważane za ostateczne i kompletne. Powinny być postrzegane jako zbiory dynamiczne i ewoluujące w miarę postępu procesu i pozy­ski­wa­nia nowych danych. Modele pełnią różną rolę w różnych fazach prac reme­dia­cyj­nych, zaczynając od prac wstępnych po monitoring pore­me­dia­cyjny:

  • Prace wstępne – inicjacja badań.
  • Prace podstawowe – stworzenie wytycznych/ram dla badań w trakcie ciągłego procesu planowania.
  • Charak­te­ry­styka – wpro­wa­dza­nie niezbędnych modyfikacji w celu zlikwi­do­wa­nia istotnych luk w bazie danych poprzez bieżące wpro­wa­dza­nie nowych danych (aktu­ali­za­cję).
  • Wybór i projek­to­wa­nie procesów reme­dia­cyj­nych – sfor­mu­ło­wa­nie podstaw dla studium wyko­nal­no­ści i projektu remediacji.
  • Remediacja i monitoring pore­ali­za­cyjny – zapewnienie podstaw do opty­ma­li­za­cji (lub modyfikacji) procesu remediacji za pomocą stałej inte­rak­tyw­nej aktu­ali­za­cji w wyniku uzyskiwania nowych danych z monitoringu.

 

Projekty & Rozwiązania