Kariera w CDM Smith

Kariera w CDM Smith

Największą wartością naszej firmy są jej pracownicy. Wspieramy ich działania związane z rozwojem i nauką. Tworzymy nowoczesne środowisko pracy. Oferujemy możliwości zawodowe, które obejmują różne specjalizacje oraz różne miejsca wykonywania pracy na całym świecie. Nasi pracownicy planują, projektują, budują i nadzorują inwestycje spełniające oczekiwania naszych Klientów. 

Nasza filozofia opiera się na haśle: rozwój zawodowy nigdy się nie kończy. W CDM Smith rozwój zawodowy oznacza zarówno możliwość pracy nad projektami stano­wią­cymi największe wyzwania na globalnym rynku, jak również dostęp do programów zachę­ca­ją­cych do ciągłej nauki. Bez względu na to, w którym miejscu swojej ścieżki zawodowej jesteś obecnie, znajdziesz tu projekty, ludzi i zasoby, które pozwolą Ci pójść jeszcze dalej.

Oferujemy możliwości rozwoju kariery w wielu obszarach. Nasze projekty są różnordodne. Tak samo jak rożnorodne są potrzebny naszych klientów.
Svenja Mohn Kierownik działu HR
Oferty pracy w Polsce
https://oraebs.cdmsmith.com/pl/Careers/Oferty-Pracy
Zapoznaj się z aktualnymi ofertami pracy w Polsce
Sprawdź oferty pracy!
Między­na­ro­dowe oferty pracy
https://sjobs.brassring.com/TGnewUI/Search/Home/Home?partnerid=25038&siteid=5220#home
Zapoznaj się z aktualnymi ofertami pracy na świecie
dowiedz się więcej Accessibility.Open_Link_In_New_Window_Text

Rozwijaj swoją karierę

Rozwój kariery
Wspomagani fachowym doradztwem i możliwością zdobywania wiedzy, nasi pracownicy uzyskują bardzo wysokie kwali­fi­ka­cje: stają się najlepszymi specja­li­stami w wybranej dziedzinie. Zależy nam na rozwoju zawodowym każdego pracownika, a nasza umiejętność pozy­ski­wa­nia, rozwijania i utrzy­my­wa­nia najlepszych ludzi w branży polega na wyznaczaniu konkretnych ścieżek kariery dla wszystkich członków zespołu. Poprzez szczegółowo opracowane ścieżki kariery oferujemy możliwości i środki potrzebne pracownikom do rozwoju.

Uniwersytet CDM Smith
Uniwersytet CDM Smith umożliwia swoim studentom rozwój zawodowy i osobisty, oferując zarówno kształcenie ustawiczne wymagane do uzyskania uprawnień zawodowych i rejestracji związanych z wykonywanym zawodem, jak i naukę nowych umie­jęt­no­ści w celu podnoszenia kompetencji pracownika. Opracowany przez nas korpo­ra­cyjny program zapewnia szkolenia
i kształcenie ustawiczne, które współgrają z naszymi założeniami biznesowymi i wspierają rozwój zawodowy pracowników. Dla pracowników pełniących funkcję mentorów Uniwersytet CDM Smith oferuje narzędzia i możliwości zwiększania własnych umie­jęt­no­ści oraz rozwijania talentów. Uniwersytet CDM Smith posiada pełną akredytację Między­na­ro­do­wego Stowa­rzy­sze­nia na rzecz Kształcenia Usta­wicz­nego (IACET), co sprawia, że jest on ważnym
i dogodnym zasobem, do którego dostęp ma nasz cały zespół.

Uprawnienia zawodowe
Aktywnie angażujemy się w pomoc w uzyskiwaniu uprawnień zawodowych oraz certy­fi­ka­tów poprzez szereg prowa­dzo­nych przez nas programów podno­szą­cych kwali­fi­ka­cje naszych pracowników.