Czasy się zmieniają, a my zmieniamy się wraz z nimi

Historia CDM Smith w USA
https://www.cdmsmith.com/en/About-Us/Our-History
Dowiedz się więcej o historii CDM Smith w USA i o najważniejszych krokach milowych z ostatnich lat.
Czytaj więcej
Czasy się zmieniają, a my zmieniamy się wraz z nimi
Ekspansja gospodarcza i rozwój technologiczny po II wojnie światowej zainspirowały założycieli CDM do urzeczywistnienia swoich idei dotyczących ochrony środowiska, ochrony zdrowia publicznego oraz rozwoju infrastruktury.

W 1947 roku Thomas Camp, Herman Dresser i Jack McKee, założyli firmę doradczą CDM. Camp był pionierem we wdrażaniu technologii uzdatniania wody pitnej, takich jak filtracja dwuwarstwowa i bezpośrednia. McKee pracował nad jakością ścieków. Dresser zajmował się praktyką biznesową opartą na pracy zespołowej, rozwoju pracowników i wyjątkowym podejściu do współpracy z klientami.

Po latach 50-tych, w czasach rozwoju transportu publicznego i indywidualnego, Wilbur Smith, który był inżynierem ruchu drogowego, zauważył możliwości rozwoju w transporcie. W 1952 otworzył firmę doradczą o nazwie Wilbur Smith Associates.

W następnych dziesięcioleciach obie te firmy prężnie się rozwijały. Dzięki wytrwałej pracy zbudowały swoją renomę nie tylko na rynku lokalnym, ale także na rynku światowym.

W 2011, firmy CDM i Wilbur Smith Associates połączyły siły tworząc CDM Smith - globalną firmę konsultingową, inżynierską, konstrukcyjną i wykonawczą.

 

Obecnie, firma CDM Smith zatrudnia ponad 5,000 profesjonalistów i jest jedną z wiodących firm na świece w swojej branży.

CDM Smith w Polsce

CDM Smith Sp.  z o.o. rozpoczęła działalność w Polsce w roku 2005. W roku 2009 roku, poprzez zakup dwóch znanych na polskim rynku firm, Proeko i CTBK Ekotechnika, zyskała nową jakość. Celem firmy jest zapewnienie klientom komplek­so­wych usług – od wstępnych analiz ryzyka, poprzez stra­te­giczne i ukie­run­ko­wane na konkretne przed­się­wzię­cia oceny skutków środo­wi­sko­wych, opracowanie koncepcji ekonomiczno-tech­nicz­nych i analiz wyko­nal­no­ści, analiz i doku­men­ta­cji geotech­nicz­nych, do projek­to­wa­nia, nadzorów inwe­stor­skich oraz realizacji włącznie.

CDM Smith w Polsce to wieloletnie doświad­cze­nie polskich projek­tan­tów i konsul­tan­tów, nowoczesne rozwiązania zrów­no­wa­żo­nego rozwoju oraz inno­wa­cyj­ność i przed­się­bior­czość.

Siedziba firmy w Polsce znajduje się w Warszawie.

Film doku­men­talny o CDM Smith

75 lat historii!

Polskie napisy dostępne po wybraniu opcji NAPISY.

CDM Smith logo

CDM Smith w liczbach

lat na rynku
projektów
klientów
w
krajach