Czasy się zmieniają, a my zmieniamy się wraz z nimi

Historia CDM Smith w USA
https://www.cdmsmith.com/en/About-Us/History
Dowiedz się więcej o historii CDM Smith w USA i o najważniejszych krokach milowych z ostatnich lat.
Czytaj więcej Accessibility.Open_Link_In_New_Window_Text
Czasy się zmieniają, a my zmieniamy się wraz z nimi
Ekspansja gospodarcza i rozwój tech­no­lo­giczny po II wojnie światowej zain­spi­ro­wały założycieli CDM Smith do urze­czy­wist­nie­nia swoich idei dotyczących ochrony środo­wi­ska, ochrony zdrowia publicznego oraz rozwoju infrastruktury.

W 1947 roku Thomas Camp zrezygnował z posady kierownika wydziału inżynierii sanitarnej na renomowanej uczelni Massa­chu­setts Institute of Technology, aby razem z partnerami Hermanem Dresser i Jackem McKee otworzyć firmę doradczą CDM. Camp był pionierem we wdrażaniu technologii uzdatniania wody pitnej, takich jak filtracja dwuwar­stwowa i bezpo­śred­nia. Z tych rozwiązań korzystamy po dzień dzisiejszy. McKee pracował nad jakością ścieków. Dresser wspierał praktykę biznesową opartą na pracy zespołowej, rozwoju pracowników i wyjątkowe podejście do współpracy z klientami.

Po kilku latach, w czasach rozwoju transportu publicznego i indy­wi­du­al­nego, Wilbur Smith, który był inżynierem ruchu drogowego, zauważył możliwości przy­czy­nie­nia się do rozwoju strategii inwestycji w transporcie i infra­struk­tu­rze. W 1952, razem z bratem Jamesem M. Smith, otworzył firmę doradczą o nazwie Wilbur Smith Associates.

Przez ponad 60 następnych lat, obie te firmy, w wyniku naturalnych procesów i przez akwizycje, rozwinęły się z małych lokalnych firm w firmy globalne. Dzięki wytrwałej pracy zbudowały swoją renomę na rynku. Stały się firmami doskonałymi technicznie. Oferując wyjątkowe podejście do relacji z klientami i zróż­ni­co­wany katalog usług sprostały wzra­sta­ją­cym potrzebom klientów sektora prywatnego i publicznego.

W 2011, CDM i Wilbur Smith Associates połączyły siły tworząc CDM Smith -globalną firmę konsul­tin­gową, inżynierską, konstruk­cyjną i wykonawczą.

 

CDM Smith stale poszerzając obszary swoich działań i obecnie funkcjonuje na rynkach wielu krajów zatrud­nia­jącą ponad 5,000 profe­sjo­na­li­stów, dostar­cza­ją­cych zinte­gro­wane rozwiązania w gospodarce wodnej, środowisku, transporcie, energii i usługach dotyczących budynków użytecz­no­ści publicznej.

CDM Smith w Polsce

CDM Smith Sp.  z o.o. rozpoczęła działalność w Polsce w roku 2005. W roku 2009 roku, poprzez akwizycję dwóch znanych na polskim rynku firm, Proeko i CTBK Ekotechnika, zyskała nową jakość. Naszym celem jest zapewnienie Klientom kompleksowych usług – od wstępnych analiz ryzyka, poprzez strategiczne i ukierunkowane na konkretne przedsięwzięcia oceny skutków środowiskowych, opracowanie koncepcji ekonomiczno-technicznych i analiz wykonalności, analiz i dokumentacji geotechnicznych, do projektowania, nadzorów inwestorskich oraz realizacji włącznie.

CDM Smith w Polsce łączy wieloletnie doświadczenie polskich projektantów i konsultantów, rozumienie nowoczesnych idei zrównoważonego rozwoju oraz innowacyjność i przedsiębiorczość.

  • 2005 - Otwarcie pierwszego biura CDM Smith w Polsce 
  • 2009 - Akwizycja dwóch firm, Proeko (od 1992) i CTBK Ekotechnika (od 1951)
  • Dzięki akwizycji dwóch polskich firm, firma CDM Smith zyskała ponad 60 lat doświadczenia na rynku polskim
  • Obecnie firma zatrudnia ponad 50 pracowników
  • Siedziba fimy mieści się w Warszawie
CDM Smith logo