Welcome to CDM Smith.

Historia CDM Smith w USA
https://www.cdmsmith.com/en/About-Us/History
Dowiedz się więcej o historii CDM Smith w USA i najważniejszych krokach milowych z ostatnich lat.
Czytaj więcej Accessibility.Open_Link_In_New_Window_Text

Czasy się zmieniają, a my zmieniamy się wraz z nimi

Ekspansja gospodarcza i rozwój tech­no­lo­giczny po II wojnie światowej zain­spi­ro­wały założycieli CDM Smith do urze­czy­wist­nie­nia swoich idei udosko­na­la­ją­cych zarządzanie środo­wi­skiem, ochronę zdrowia publicznego, handel i rozwój infra­struk­tury. 

W 1947 roku Thomas Camp opuścił renomowaną uczelnię Massa­chu­setts Institute of Technology, gdzie miał kierować wydziałem inżynierii sanitarnej, aby razem z partnerami Hermanem Dresser i Jackem McKee otworzyć firmę doradczą.Camp był pionierem we wdrażaniu technologii uzdatniania wody pitnej, takich jak filtracja dwuwar­stwowa i bezpo­śred­nia. Z tych rozwiązań korzystamy po dzień dzisiejszy. McKee rozwinął podejście do ochrony jakości wody i odpro­wa­dza­nia wód do gruntu. Dresser wpłynął na charakter firmy i stworzył praktyki biznesowe podkre­śla­jąc pracę zespołową, rozwój pracowników i wyjątkowe podejście do współpracy z klientami.

Po kilku latach, w czasach rozwoju przedmieść i ściśle z tym związanym rozwojem transportu publicznego i indy­wi­du­al­nego, Wilbur Smith inżynier ruchu drogowego z południowej Karoliny, zauważył możliwości przy­czy­nie­nia się do rozwoju strategii inwestycji w transporcie i infra­struk­tu­rze , które były niezbędne dla ułatwienia ekono­micz­nej produk­tyw­no­ści i rozwoju.

W 1952, razem z bratem Jamesem M. Smith, otworzył firmę doradczą o nazwie Wilbur Smith Associates. Przez ponad sześć następnych dekad, obie firmy w wyniku naturalnych procesów i przez akwizycje rozwinęły się z małych lokalnych w globalne firmy, stopniowo budując swoją renomę na rynku, przywództwo, techniczną doskonałość, wyjątkowe podejście do relacji z klientami i zróż­ni­co­wany katalog świad­czo­nych usług, aby sprostać wzra­sta­ją­cym potrzebom klientów sektora prywatnego i instytucji publicznych.

CDM stale poszerzając obszary swoich działań obecnie funkcjonuje na rynkach wielu krajów w tym m.in. na terenie Europy w Niemczech, Polsce, Irlandii.

W 2011, CDM i Wilbur Smith Associates połączyły siły tworząc CDM Smith globalną, firmę konsul­tin­gową, inżynierską, konstruk­cyjną i wykonawczą zatrud­nia­jącą ponad 5,000 profe­sjo­na­li­stów, dostar­cza­ją­cych zinte­gro­wane rozwiązania w gospodarce wodnej, środowisku, transporcie, energii i usługach dotyczących budynków użytecz­no­ści publicznej.

CDM Smith w Polsce

CDM Smith rozpoczęła działalność w Polsce w 2005 roku, ale od 2009 roku poprzez akwizycję dwóch, znanych na rynku firm Proeko i CTBK Ekotechnika, zyskała nową jakość. Celem Spółki jest zapewnienie naszym klientom maksymalnie komplek­so­wych usług – od wstępnych analiz ryzyka, poprzez stra­te­giczne i ukie­run­ko­wane na konkretne przed­się­wzię­cia oceny skutków środo­wi­sko­wych, opracowanie koncepcji ekonomiczno-tech­nicz­nych i analiz wyko­nal­no­ści, analiz i doku­men­ta­cji geotech­nicz­nych do projek­to­wa­nia, nadzorów inwe­stor­skich oraz realizacji włącznie.

CDM Smith w Polsce łączy wieloletnie doświad­cze­nie projek­tan­tów i konsul­tan­tów, rozumienie nowo­cze­snych idei zrów­no­wa­żo­nego rozwoju oraz amerykańską inno­wa­cyj­ność i przed­się­bior­czość.

CDM Smith logo