Bezpieczeństwo i Higiena Pracy

Bezpieczeństwo i Higiena Pracy
Bezpie­czeń­stwo przede wszystkim. 

Pracownicy CDM Smith dobrze znają przepisy BHP i przyjmują aktywną postawę, zapo­bie­ga­jąc wypadkom i zwracając uwagę na bezpie­czeń­stwo innych członków zespołu projek­to­wego. CDM Smith wspiera również swoich Klientów w prze­strze­ga­niu przepisów BHP. Ścisła współpraca z Klientem pozwala na stworzenie bezpiecz­nego środowiska pracy.


Globalne zasady CDM Smith na jakich opiera się Program BHP:

  • Wykwa­li­fi­ko­wane Kierow­nic­two z zakresu BHP w każdej jednostce biznesowej,
  • Kompleksowe szkolenia,
  • Dokładne rapor­to­wa­nie i analiza wszystkich zagrożeń,
  • Program Opieki Medycznej nadzorowany przez doświad­czony zespół medyczny,
  • Oceny ryzyka związana z projektami i planowanie w zakresie bhp.

Nasz Program BHP odniósł ogromny sukces. Dzięki konse­kwent­nemu stosowaniu się do jego zasad, bieżących działaniach kory­gu­ją­cych i dosko­na­lą­cych, wskaźnik wypadków w CDM Smith jest niższy niż w pozostałych firmach należących do branży.  

 

Szkolenia BHP

CDM Smith szkoli wszystkich swoich pracowników w zakresie zagrożeń związanych z ich pracą i przy­dzie­lo­nymi zadaniami. Szkolenie jest zarówno teoretyczne, jak i praktyczne.
CDM Smith posiada także zasadę, że pracownicy krótko zatrudnieni nie mogą pracować samo­dziel­nie do czasu uzyskania pełnego doświad­cze­nia koniecznego do wykonania konkretnego zadania. 
Firma CDM Smith jest znana z poziomu doświad­cze­nia swoich pracowników. Do realizacji prac przystępują wyłącznie w pełni wyszkoleni i doświad­czeni pracownicy. Ponadto, oprócz szkoleń i doradztwa, CDM Smith zapewnia zarówno standardowe procedury operacyjne jak i analizy bezpie­czeń­stwa pracy wraz z projektami konkretnych planów pracy. Informacje z przebiegu szkoleń są prze­cho­wy­wane i dostępne do wglądu w elek­tro­nicz­nym systemie szkoleń.