O nas

O nas
CDM Smith jest międzynarodową firmą oferującą zintegrowane rozwiązania w dziedzinie gospodarki wodnej, ścieków, środowiska, transportu, geotechniki, energii i infrastruktury dla Klientów publicznych i prywatnych na całym świecie. Jako firma inżynieryjna i konsultingowa oferuje wyjątkową obsługę Klienta i zapewnia najwyższą jakość w całym cyklu życia projektu. Firma wyróżnia się elastycznością w projektowaniu i alternatywnym podejściu do realizacji projektów. CDM Smith działa na świecie już od ponad 70 lat i stale się doskonali. Wyznacza wysokie standardy w zakresie swoich usług i dzięki temu zapewnia stabily, dobrze prosperujący i stale rozwijający się biznes dla swoich Klientów i siebie.

Informacje o CDM Smith

  • Firma rozpoczęła działalność w 1947 roku
  • Na całym świecie zatrudnia ponad 5.000 pracowników w 27 krajach
  • Siedziba firmy mieści się w Bostonie w Stanach Zjed­no­czo­nych
  • Twórcami, właścicielami i najważ­niej­szą siłą CDM Smith są jej pracownicy. Pracownicy posiadają dużą nieza­leż­ność, aby móc spełnić wszelkie oczekiwania Klientów. Firma przez cały czas pozostaje firmą prywatną, wolną od nacisków, podążającą w kierunkach, które sama sobie określa, a celem jej jest budowa silnego przed­się­bior­stwa dla przyszłych pokoleń.
  • CDM Smith oferuje doradztwo w pełnym zakresie i  w pełnym cyklu życia projektu (inżynieria, budownictwo, eksplo­ata­cja) dla przed­się­wzięć trans­por­to­wych, budowlanych, ener­ge­tycz­nych, w zakresie gospodarki wodno-ściekowej i tych związanych z ochroną środowiska.

Biuro Główne: Biuro w Polsce:
75 State Street, Suite 701  Al. Jero­zo­lim­skie 123 A
Boston, MA 02109 USA  02-017 Warszawa, Polska
Tel: + 1 617 452 6000  Tel: +48 22 551 93 00
Fax: + 1 617 345 3901 Fax: +48 22 551 93 80

CDM Smith w Polsce

CDM Smith Sp.  z o.o. rozpoczęła działalność w Polsce w roku 2005. W roku 2009 roku, poprzez akwizycję dwóch znanych na polskim rynku firm, Proeko i CTBK Ekotechnika, zyskała nową jakość. Jej celem jest zapewnienie Klientom komplek­so­wych usług – od wstępnych analiz ryzyka, poprzez stra­te­giczne i ukie­run­ko­wane na konkretne przed­się­wzię­cia oceny skutków środo­wi­sko­wych, opracowanie koncepcji ekonomiczno-tech­nicz­nych i analiz wyko­nal­no­ści, analiz i doku­men­ta­cji geotech­nicz­nych, do projek­to­wa­nia, nadzorów inwe­stor­skich oraz realizacji włącznie.

CDM Smith w Polsce łączy wieloletnie doświad­cze­nie polskich projek­tan­tów i konsul­tan­tów, rozumienie nowo­cze­snych idei zrów­no­wa­żo­nego rozwoju oraz inno­wa­cyj­ność i przed­się­bior­czość.

  • 2005 - Otwarcie pierwszego biura CDM Smith w Polsce 
  • 2009 - Akwizycja dwóch firm, Proeko (od 1992) i CTBK Ekotechnika (od 1951)
  • Dzięki akwizycji dwóch polskich firm, firma CDM Smith zyskała ponad 60 lat doświad­cze­nia na rynku polskim
  • Obecnie firma zatrudnia ponad 50 pracowników
  • Siedziba fimy mieści się w Warszawie

Poznaj nas!

Poznaj nasz międzynarodowy zespół!

Polskie napisy pod filmem są dostępne. Włącz je na pasku narzędzi video w prawym, dolnym rogu.