Oczyszczanie wód gruntowych na miejscu

Praktyczne rozwiązania
Oczyszczanie wód gruntowych na miejscu
Technika Rockwell Automation wykorzystuje udoskonaloną metodę beztlenowej bioremediacji dla usunięcia zanieczyszczeń substancjami ropopochodnymi.

Po latach intensywnych starań, firma Rockwell Automation znalazła w końcu sposób remediacji chlorowanych rozpuszczalników z płytkich wód podziemnych. Z pomocą przyszła firma CDM Smith. Po przejęciu byłego obiektu przemysłowego i stwierdzeniu, że jest on w znacznym stopniu zanieczyszczony lotnymi związkami organicznymi (LZO), spółce zajmującej się produkcją układów automatyki trudno było znaleźć skuteczny sposób rozwiązania tego problemu. Nasze rozwiązanie: udoskonalona metoda biodegradacji beztlenowej EAB z wykorzystaniem naturalnie występujących bakterii z dodatkiem zwykłego mleczanu pozwalająca na oczyszczenie zanieczyszczonych wód podziemnych na terenie obiektu.

Udoskonalona metoda beztlenowej bioremediacji pozwoli firmie Rockwell Automation rozwiązać problem oczyszczana zanieczyszczonych wód podziemnych na Florydzie

Ten złożony i innowacyjny system pozwala na opty­ma­li­za­cję procesu oczysz­cza­nia dzięki możliwości pobrania wody z warstwy wodonośnej i dodania mleczanu na terenie zakładowej oczysz­czalni. Woda z dodatkiem mleczanu jest następnie ponownie wprowadzana do wybranych stref wód podziemnych, gdzie powoduje ona przy­spie­sze­nie procesu dechloracji, pomagając bakteriom Deha­lo­coc­co­ides spp.. , w rozkładzie rozpusz­czal­ni­ków na nieszko­dliwe produkty uboczne. Innowacyjny system głębinowy obejmujący także instalację odzysku w poziomie i iniekcji w pionie pozwala na ciągły obieg wód podziemnych zapewniając w ten sposób ciągły kontakt mleczanu, bakterii i zanie­czysz­czeń i doskonałe warunki dla procesu oczysz­cza­nia.

Na początku na obszarze o największej koncen­tra­cji zanie­czysz­czeń stwierdzono stężenie chlorku metylenu na poziomie 2.000.000 ppb . W ciągu pierwszych 6 miesięcy realizacji projektu, masa LZO zmniejszyła się o ponad 90 procent, a po kolejnych 6 miesiącach, chlorek metylenu został całkowicie wyeli­mi­no­wany z terenu obiektu i od tego czasu nie stwierdzono ponownie jego obecności.

Projekty&Rozwiązania